Štruktúra podpory

Priorita Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

  1. Rok slovenského dizajnu 2021 – podpora tvorby a prezentácia aktivít v oblasti dizajnu
  2. Výročia významných osobností slovenskej literatúry – Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia)
  3. Múzejníctvo 21. storočia – pri príležitosti 180. výročia narodenia Andreja Kmeťa (1841 – 1908) – podpora projektov zameraných na prvý kontakt s návštevníkom a prípravu nových stálych expozícií

Priority stanovené radou fondu

  1. Inovatívne formy práce s publikom v oblasti súčasného umenia
  2. Komplexná moderná infraštruktúra knižníc a priestorové vybavenie knižníc
  3. Vzdelávacie projekty z oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu
  4. Divadelné, tanečné, literárne, hudobné a výtvarné dialógy s filmom (Podpora projektov spojených so 100. výročím vzniku slovenského filmu, podpora sa netýka produkcie a distribúcie audiovizuálnych diel)
  5. Prepájanie hudobného umenia so vzdelávaním v oblasti hudobného umenia

Program 1

Umenie

Podporuje tvorbu, prezentáciu a šírenie profesionálneho neko­merčného umenia realizovaného primárne na Slovensku, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry a medziodborových umeleckých aktivít.
Podrobné informácie o programe

Program 2

Podujatia, kultúrne centrá a časopisy

Podporuje najdôležitejšie a najnáročnejšie projekty nekomerčného umenia primárne realizovaného na Slovensku, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových umeleckých aktivít a tradičnej kultúry. Podpora je určená tiež na projekty realizované v medzinárodnej koprodukcii a/alebo spolupráci, keď je možné alikvotnú časť projektu realizovať aj v zahraničí, pričom takýto projekt sa nepovažuje za medzinárodnú prezentáciu.
Podrobné informácie o programe

Program 4

Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

Program podporuje uchovávanie, rozvíjanie, prezentáciu, propagáciu a šírenie tradičnej kultúry a folklorizmu vidieckeho a mestského prostredia, neprofesionálnu umeleckú tvorbu, kultúrno-osvetové činnosti, miestnu a regionálnu kultúru.
Podrobné informácie o programe

Program 5

Pamäťové a fondové inštitúcie

Fond v rámci Program 5 – Pamäťové a fondové inštitúcie si kladie za cieľ posilnenie úlohy pamäťových a fondových inštitúcii v spoločnosti, skvalitňovanie stavu odbornej starostlivosti o existujúci zbierkový a knižničný fond Slovenskej republiky, ich rozširovanie a sprístupňovanie širokej verejnosti, čím chce posilniť občiansku participáciu na využívaní služieb a aktivít pamäťových a fondových inštitúcii.
Podrobné informácie o programe

Program 6

Mesto kultúry

Fond v rámci programu podporí jedno mesto v rámci Slovenskej republiky, v ktorom sa bude v priebehu daného roka odohrávať súbor umeleckých a kultúrnych aktivít, podujatí a prezentácií.
Podrobné informácie o programe