Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Štruktúra podpory

Priority Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

  1. 30. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky – reflexia umeleckej tvorby
  2. Tradičná remeselná výroba – jej reflexia v súčasnom kreatívnom priemysle
  3. Podpora rozvoja ľudských zdrojov a rastu odborných kapacít v kultúre a kreatívnom priemysle

Priority stanovené radou fondu

 

  1. Inovatívne formy práce s tínedžerským publikom s dôrazom na rozvoj kritického myslenia
  2. Inkluzívne projekty reflektujúce otázky marginalizovaných skupín spoločnosti
  3. Skvalitnenie zahraničnej prezentácie umenia a kultúry
  4. Tvorba prekladov umeleckej literatúry a vydávanie prekladov umeleckej literatúry z talianskeho jazyka uvedených autorov a autoriek a ich diel: Mario Desiati: Spatriati; Marco Amerighi: Randagi; Fabio Bacà: Nova; Alessandra Carati: E poi saremo salvi; Veronica Galletta: Nina sull’argine; Claudio Piersanti: Quel maledetto Vronskij; Veronica Raimo: Niente di vero; Jana Karšaiova: Il divorzio di velluto; a vydávanie prekladov umeleckej literatúry z nemeckého jazyka uvedených autorov a autoriek: Katja Petrowskaja, Lana Lux, Antje Rávik Strubel, Mithu M. Sanyal, Peter Weiss, Michael Kleeberg, Nino Haratischwili, Fatma Aydemir, Sharon Dodua Otoo, Judith Hermann, Terezia Móra, Thomas Melle, Anne Weber, Saša Stanišić, Ingo Schulze.

Program 1

Umenie

Fond v rámci Programu 1 – Umenie podporuje tvorbu, prezentáciu a šírenie profesionálneho neko­merčného umenia realizovaného primárne na Slovensku, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry a medziodborových umeleckých aktivít. V rámci podprogramov určených pre medzinárodné prezentácie a mobility je podpora určená pre medzinárodnú prezentáciu, spoluprácu a mobility vo všetkých uvedených oblastiach umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Podpora je určená aj na projekty realizované v medzinárodnej koprodukcii a/alebo spolupráci, keď je možno alikvotnú časť projektu realizovať aj v zahraničí, pričom takýto projekt sa nepokladá za medzinárodnú prezentáciu.
Podrobné informácie o programe

Program 2

Podujatia, kultúrne centrá a časopisy

Fond v rámci Programu 2 – Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy podporuje najdôležitejšie a najnáročnejšie projekty nekomerčného umenia primárne realizovaného na Slovensku, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových umeleckých aktivít a tradičnej kultúry. Podpora je určená tiež na projekty realizované v medzinárodnej koprodukcii a/alebo spolupráci, keď je možné alikvotnú časť projektu realizovať aj v zahraničí, pričom takýto projekt sa nepovažuje za medzinárodnú prezentáciu.
Podrobné informácie o programe

Program 3

Výskum a vzdelávacie aktivity

Program podporuje odbornú reflexiu a kritiku všetkých druhov umenia, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových aktivít, kultúry všeobecne. Podpora je určená tiež na realizáciu vzdelávacích aktivít určených primárne pre odborné publikum (vrátane študentov umeleckých škôl), ktoré sa viažu k uvedeným oblastiam kultúry a umenia. Podpora je určená aj na projekty realizované v medzinárodnej koprodukcii a/alebo spolupráci, keď je možné alikvotnú časť projektu realizovať aj v zahraničí, pričom takýto projekt sa nepokladá za medzinárodnú prezentáciu. Podpora je určená aj na projekty kultúrno-vzdelávacích aktivít v oblasti umenia pre deti, mládež a dospelých.
Podrobné informácie o programe

Program 4

Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

Program podporuje uchovávanie, rozvíjanie, prezentáciu, propagáciu a šírenie tradičnej kultúry a folklorizmu vidieckeho a mestského prostredia, neprofesionálnu umeleckú tvorbu, kultúrno-osvetové činnosti, miestnu a regionálnu kultúru (uchovávanie, rozvíjanie, prezentácia, propagácia a šírenie neprofesionálnej, nekomerčnej umeleckej tvorby).
Podrobné informácie o programe

Program 5

Pamäťové a fondové inštitúcie

Fond v rámci Program 5 – Pamäťové a fondové inštitúcie si kladie za cieľ posilnenie úlohy pamäťových a fondových inštitúcii v spoločnosti, skvalitňovanie stavu odbornej starostlivosti o existujúci zbierkový a knižničný fond Slovenskej republiky, ich rozširovanie a sprístupňovanie širokej verejnosti, čím chce posilniť občiansku participáciu na využívaní služieb a aktivít pamäťových a fondových inštitúcii.
Podrobné informácie o programe

Program 6

Mesto kultúry

Fond v rámci programu podporí jedno mesto v rámci Slovenskej republiky, v ktorom sa bude v priebehu daného roka odohrávať súbor umeleckých a kultúrnych aktivít, podujatí a prezentácií zameraných na rozvoj kultúry mesta a sprostredkovanie živej skúsenosti obyvateľom a návštevníkom s rôznymi druhmi a formami súčasného umenia, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových umeleckých aktivít, ako aj tradičnej kultúry, folklorizmu a neprofesionálneho umenia.
Podrobné informácie o programe

Program 7

Verejné umelecké aktivity vysokých škôl

Fond v rámci Programu 7 – Verejné umelecké aktivity vysokých škôl podporuje verejné umelecké aktivity vysokých škôl zamerané na prezentáciu a šírenie profesionálneho neko­merčného umenia realizovaného primárne na Slovensku a odborné vzdelávacie podujatia najmä v oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, tradičnej kultúry a medziodborových umeleckých aktivít. V rámci podprogramu pre medzinárodné prezentácie je podpora určená pre prezentáciu v zahraničí vo všetkých uvedených oblastiach umenia a kultúry. Podpora je určená aj na projekty realizované v medzinárodnej koprodukcii a/alebo spolupráci, keď je možno alikvotnú časť projektu realizovať aj v zahraničí, pričom takýto projekt sa nepokladá za medzinárodnú prezentáciu.
Podrobné informácie o programe