Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Štruktúra podpory

Priority Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

  1. Podpora činnosti smerujúcej k rozvoju umeleckej tvorivosti a talentu detí a mládeže – výročia strešných podujatí neprofesionálnej umeleckej tvorby ( výročie založenia Scénickej žatvy, 50. výročie založenia AMFO, 30. výročie založenia CINEAMA).
  2. Podpora múzejnej a galerijnej pedagogiky – posilnenie vzdelávacej funkcie a návrat návštevníkov do pamäťových a fondových inštitúcií.
  3. Knižnice ako miesta pre rozvoj komunít – podpora vzdelávacích a spoločenských podujatí, podpora akvizícií knižničného fondu.

Priority stanovené radou fondu

  1. Živé umenie na školách – inovatívna práca s mladým publikom
  2. Industriálna krajina – dedičstvo a jeho perspektíva
  3. Verejný priestor – súkromný záujem
  4. Tvorba prekladov umeleckej literatúry a vydávanie prekladov umeleckej literatúry z talianskeho jazyka uvedených autorov a autoriek: Andrea Bajani, Edith Bruck , Daniela Gambaro, Paolo Malaguti, Daniele Mencarelli, Paolo Nori, Carmen Pellegrino a Emanuele Trevi

Program 2

Podujatia, kultúrne centrá a časopisy

Fond v rámci Programu 2 – Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy podporuje najdôležitejšie a najnáročnejšie projekty nekomerčného umenia primárne realizovaného na Slovensku, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových umeleckých aktivít a tradičnej kultúry. Podpora je určená tiež na projekty realizované v medzinárodnej koprodukcii a/alebo spolupráci, keď je možné alikvotnú časť projektu realizovať aj v zahraničí, pričom takýto projekt sa nepovažuje za medzinárodnú prezentáciu.
Podrobné informácie o programe

Program 3

Výskum a vzdelávacie aktivity

Program podporuje odbornú reflexiu a kritiku všetkých druhov umenia, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových aktivít, kultúry všeobecne. Podpora je určená tiež na realizáciu vzdelávacích aktivít určených primárne pre odborné publikum (vrátane študentov umeleckých škôl), ktoré sa viažu k uvedeným oblastiam kultúry a umenia. Podpora je určená aj na projekty realizované v medzinárodnej koprodukcii a/alebo spolupráci, keď je možné alikvotnú časť projektu realizovať aj v zahraničí, pričom takýto projekt sa nepokladá za medzinárodnú prezentáciu. Podpora je určená aj na projekty kultúrno-vzdelávacích aktivít v oblasti umenia pre deti, mládež a dospelých.
Podrobné informácie o programe

Program 4

Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

Program podporuje uchovávanie, rozvíjanie, prezentáciu, propagáciu a šírenie tradičnej kultúry a folklorizmu vidieckeho a mestského prostredia, neprofesionálnu umeleckú tvorbu, kultúrno-osvetové činnosti, miestnu a regionálnu kultúru (uchovávanie, rozvíjanie, prezentácia, propagácia a šírenie neprofesionálnej, nekomerčnej umeleckej tvorby).
Podrobné informácie o programe

Program 5

Pamäťové a fondové inštitúcie

Fond v rámci Program 5 – Pamäťové a fondové inštitúcie si kladie za cieľ posilnenie úlohy pamäťových a fondových inštitúcii v spoločnosti, skvalitňovanie stavu odbornej starostlivosti o existujúci zbierkový a knižničný fond Slovenskej republiky, ich rozširovanie a sprístupňovanie širokej verejnosti, čím chce posilniť občiansku participáciu na využívaní služieb a aktivít pamäťových a fondových inštitúcii.
Podrobné informácie o programe

Program 6

Mesto kultúry

Fond v rámci programu podporí jedno mesto v rámci Slovenskej republiky, v ktorom sa bude v priebehu daného roka odohrávať súbor umeleckých a kultúrnych aktivít, podujatí a prezentácií zameraných na rozvoj kultúry mesta a sprostredkovanie živej skúsenosti obyvateľom a návštevníkom s rôznymi druhmi a formami súčasného umenia, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových umeleckých aktivít, ako aj tradičnej kultúry, folklorizmu a neprofesionálneho umenia.
Podrobné informácie o programe