Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah
Prejsť na bočnú navigáciu Prejsť na obsah stránky

Bilaterálne a národné projekty fondu

Bilaterálne projekty

Výmena zamestnancov a zamestnankýň Fondu na podporu umenia a Arts and Culture Norway

Výmena zamestnancov a zamestnankýň je spoločný projekt dvoch partnerských fondov – Fondu na podporu umenia (FPU) a Arts and Culture Norway (ACN), ktorého cieľom je zlepšiť interné fungovanie oboch inštitúcií. Projekt sa realizuje od 1. 3. 2022 do 30. 9. 2023.

Obe organizácie si kladú za cieľ zlepšovať poskytovanie podpory pre umeleckú a kultúrnu obec. Z toho dôvodu sme nadviazali bližšiu spoluprácu za účelom zdieľania našich skúseností.

Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia, založená v roku 2015, ktorá zabezpečuje podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry a je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy, pričom jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.

Arts and Culture Norway je verejnou inštitúciou, ktorá bola založená v roku 1965 za účelom podpory umeleckých a kultúrnych projektov v celom Nórsku. Dnes má ACN na starosti široké spektrum administratívnych úloh a funkcií v oblasti kultúry, vrátane poskytovania špeciálnych štipendií pre umelcov a umelkyne, činnosti audio a vizuálneho fondu, slúži ako kontaktný bod pre program Kreatívnej Európy, je partnerom programu grantov EHP v oblasti umenia a kultúry, implementuje záväzky vyplývajúce z Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva v pôsobnosti UNESCO a pod.

ACN je hlavným vládnym subjektom pre implementáciu nórskej kultúrnej politiky a poradným orgánom verejného sektora v kultúrnych záležitostiach. Pomáha zabezpečiť, aby sa umenie a kultúra vytvárala, dokumentovala, uchovávala a sprístupňovala čo najširšiemu publiku. Cieľom je zaručiť, aby bol umelecký a kultúrny sektor v Nórsku živý a rozmanitý.

Do projektu je zapojených 6 zamestnancov a zamestnankýň z oboch fondov, ktorí v troch turnusoch absolvujú dvojtýždňový výmenný pobyt v partnerskej organizácii. Počas pobytu sa venujú najmä trom témam: transparentnosť, koncept kvality a environmentálna stratégia.  Výsledkom projektu bude online publikácia porovnávajúca oba fondy a zhŕňajúca zistenia a inšpirácie z výmenných pobytov.

Projekt výmeny zamestnancov a zamestnankýň získal grant v sume 36 699€ z Fondu pre bilaterálne vzťahy v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ spolufinancovanej z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2014 – 2021. Cieľom projektu je skvalitňovanie podpornej činnosti oboch zapojených organizácií.

Projektová zmluva

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.


Národné projekty

Fond na podporu umenia je zapojený do projektu Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a podriadených inštitúcií. Projekt umožní zlepšiť vzájomnú elektronickú komunikáciu medzi inštitúciami, čím sa zvýši aj úroveň elektronických služieb pre verejnosť. 

Národný projekt Konsolidácia IKT nástrojov MK SR a podriadených inštitúcií spadá pod Operačný programInformatizácia spoločnosti a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Jeho cieľom je vytvoriť univerzálny centralizovaný systém, vďaka ktorému bude môcť výkon a správa rezortných činností prebiehať ako v elektronickej, tak aj v papierovej podobe. To obsahuje celý rad úloh, ako napríklad vytvorenie a nasadenie jedbotného systému registratúry v rezortných inštitúciách, investície do technického vybavenia inštitúcií, vytvorenie jednotných postupov na správu a spracovanie dokumentov v elektronickej podobe. Všetky spomnínané úlohy vedú k integrácii rezortu Ministerstva kultúry SR na už existujúci Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk. Tento portál ponúka centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy a elektronických služieb, ktorých množstvo sa postupne rozširuje aj vďaka projektom ako Konsolidácia IKT nástrojov MK SR a podriadených inštitúcií.

V praxi sa výsledky projektu prejavia najmä v zjednodušení interných procesov v rámci rezortných inštitúcií, v nových elektronických službách pre obyvateľstvo, v komunikácii so zahraničím a v zjednodušením agendy v súvislosti s dovozom/vývozom objektov kultúrneho dedičstva SR.

Realizáciou národného projektu „Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií“  v Operačnom programe Informatizácia spoločnosti, prioritná os 1 – Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni, je za  rezort Ministerstva kultúry SR poverený Odbor projektového riadenia v spolupráci s Odborom informatiky MK SR, v súčinnosti so skupinou externých dodávateľov. Ukončenie projektu je plánované do konca novembra 2015.

Viac informácií o národnom projekte Konsolidácia IKT nástrojov MK SR a podriadených inštitúcií v Operačného programu Informatizácia spoločnosti nájdete na:

www.opis.gov.sk, www.nsrr.sk, www.informatizacia.sk