Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah
Prejsť na bočnú navigáciu Prejsť na obsah stránky

Fond

Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá vznikla na základe zákona č. 284/2014 Z. z. Fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry a je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy, pričom jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.

Fond poskytuje finančné prostriedky na realizáciu projektu. Projektom sa na účely tohto zákona rozumie najmä

a) tvorba, realizácia a verejná prezentácia umeleckého diela, najmä divadelného, dramatického, hudobnodramatického, pantomimického, choreografického, tanečného, hudobného, slovesného diela a diela výtvarného umenia,

b) tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo folklórneho diela spevom, hraním recitáciou, tancom alebo iným spôsobom,

c) vydávanie periodických a neperiodických publikácií,

d) verejná prezentácia alebo publikovanie umeleckých reflexií,

e) výroba a verejné šírenie zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov,

f) realizácia kultúrnych podujatí, festivalov, prehliadok, súťaží a obdobných aktivít s celoslovenským významom,

g) úhrada členských príspevkov žiadateľa do medzinárodných organizácií vykonávajúcich svoju činnosť v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu,

h) prezentácia slovenského umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu v zahraničí,

i) mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov, medznárodná spolupráca v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu,

j) spolufinancovanie projektov, ktoré získali finančnú podporu z medzinárodných zdrojov, ak ich realizáciu s ohľadom na ciele Európskej únie k Slovenskej republike možno považovať za významnú v oblasti kultúry.

Dňa 1.8.2016 sa Fond na podporu umenia stal členom Medzinárodnej federácie umeleckých rád a kultúrnych agentúr IFACCA (International Federation of Arts Councils and Cultures).