Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah
Prejsť na bočnú navigáciu Prejsť na obsah stránky

Odporúčania pre podanie žiadosti

Nápad

Ak ste činní v oblasti umenia, kultúry či kreatívneho priemyslu a radi by ste zhmotnili svoju víziu do reality, požiadajte si vo Fonde na podporu umenia o finančné prostriedky pre realizáciu Vášho projektu.

1

Príprava projektu

Fond poskytuje finančné prostriedky (dotácia a štipendium) na projekty na základe písomnej žiadosti iba v presne stanovenom časovom období, ktoré je určené vo výzve na predkladanie žiadostí.
Každý žiadateľ by mal pred samotným podaním žiadosti na svoj projekt učiniť nasledujúce kroky:

Preštudovať si základné dokumenty fondu a Štruktúru podpornej činnosti pre daný kalendárny rok.

Podrobne sa oboznámiť s obsahovým zameraním všetkých programov a podprogramov.

Zistiť v harmonograme výziev termín na predkladanie žiadosti pre zvolený program.

Pozorne si prečítať náležitosti potrebné k podaniu žiadosti uvedené v danej výzve.

2

Registrácia nového žiadateľa

Pred prvým podaním žiadosti sa musí žiadateľ najskôr zaregistrovať v elektronickom registračnom systéme fondu: podpora.fpu.sk.

3

Príprava žiadosti

Žiadateľ vyplní elektronický formulár žiadosti  a po skontrolovaní ju zaregistruje.

Každej žiadosti sa pridelí jedinečné registračné číslo.

Potvrdenie o podaní žiadosti, ktoré vygeneruje registračný systém, žiadateľ podpíše.

Žiadateľ uhradí administratívny poplatok za spracovanie žiadosti. Jeho výšku automaticky vygeneruje systém.

4

Spôsob podania žiadosti

Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Po elektronickom podaní žiadosti prostredníctvom registračného systému FPU zabezpečí doručenie Potvrdenia o podaní žiadosti najneskôr do termínu uzávierky aktuálnej výzvy jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Zaslaním na adresu FPU (rozhodujúci je dátum uvedený na poštovej pečiatke)
  • V elektronickej podobe prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy – v súlade s pokynmi uvedenými v Pokynoch k podaniu k elektronickej žiadosti FPU.

1. Doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do verejného registra. Za doklad preukazujúci právnu subjektivitu sa považuje:

  1. zriaďovacia listina vydaná zriaďovateľom, ak je žiadateľom rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia,
  2. číslo a názov príslušného právneho predpisu, ak žiadateľom je právnická osoba zriadená zákonom.

2. Potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán, je oprávnená konať v mene žiadateľa, ak je žiadateľom rozpočtová organizácia, príspevková organizácia alebo právnická osoba zriadená zákonom  (napr.: kópia zápisnice, kópia menovacieho dekrétu alebo kópia iného relevantného dokladu).

! Ak žiadateľ už v danom kalendárnom roku príslušné doklady predkladal k nejakej inej žiadosti do FPU, nemusí ich predkladať opätovne, no je nutné uviesť číslo žiadosti ku ktorej boli doklady predložené.

5

Kontrola žiadosti

Po doručení žiadosti kancelária skontroluje, či je žiadosť úplná. Ak žiadosť neobsahuje všetky povinné doklady k žiadosti, a/alebo obsahuje neoprávnené rozpočtové položky, kancelária prostredníctvom elektronickej pošty vyzve žiadateľa, aby bezodkladne, maximálne v 10-dňovej lehote žiadosť doplnil a/alebo opravil.

6

Hodnotenie žiadosti

Úplné žiadosti hodnotí odborná komisia určená k príslušnej výzve v súlade s kritériami hodnotenia žiadostí, ktoré sú rozdelené do 5 základných kategórií. Maximálny počet bodov, ktorý možno získať pri hodnotení, je 100 bodov od každého člena odbornej komisie. V hodnotení musí žiadosť získať od všetkých členov komisie spolu viac ako 50% z maximálneho možného počtu bodov.

Umelecký prínos

Prínos a potenciál projektu

Doterajšie aktivity žiadateľa v príslušnej oblasti umenia/kultúry

Rozpočet projektu

Kvalita realizačného plánu

7