Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah
Prejsť na bočnú navigáciu Prejsť na obsah stránky

Odporúčania pre podanie žiadosti

Nápad

Ak ste činní v oblasti umenia, kultúry či kreatívneho priemyslu a radi by ste zhmotnili svoju víziu do reality, požiadajte si vo Fonde na podporu umenia o finančné prostriedky pre realizáciu Vášho projektu.

1

Príprava projektu

Fond poskytuje finančné prostriedky (dotácia a štipendium) na projekty na základe písomnej žiadosti iba v presne stanovenom časovom období, ktoré je určené vo výzve na predkladanie žiadostí.
Každý žiadateľ by mal pred samotným podaním žiadosti na svoj projekt učiniť nasledujúce kroky:

Preštudovať si základné dokumenty fondu a Štruktúru podpornej činnosti pre daný kalendárny rok.

Podrobne sa oboznámiť s obsahovým zameraním všetkých programov a podprogramov.

Zistiť v harmonograme výziev termín na predkladanie žiadosti pre zvolený program.

Pozorne si prečítať náležitosti potrebné k podaniu žiadosti uvedené v danej výzve.

2

Registrácia nového žiadateľa

Pred prvým podaním žiadosti sa musí žiadateľ najskôr zaregistrovať v elektronickom registračnom systéme fondu: podpora.fpu.sk.

3

Príprava žiadosti

Žiadateľ vyplní elektronický formulár žiadosti.

Každej žiadosti sa pridelí jedinečné registračné číslo.

Vyplnený formulár, ktorý vygeneruje registračný systém, žiadateľ podpíše.

Žiadateľ uhradí administratívny poplatok za spracovanie žiadosti. Jeho výšku automaticky vygeneruje systém.

4

Spôsob podania žiadosti

Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).
Po elektronickom podaní žiadosti prostredníctvom registračného systému FPU zabezpečí doručenie kompletnej žiadosti spolu s povinnými dokladmi uvedenými v Zásadách o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU najneskôr do termínu uzávierky aktuálnej výzvy jedným z nasledujúcich spôsobov:
  • Zaslaním na adresu FPU (rozhodujúci je dátum uvedený na poštovej pečiatke)
  • V elektronickej podobe prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy – v súlade s pokynmi uvedenými v Pokynoch k podaniu k elektronickej žiadosti FPU.

Potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti podľa § 21 zákona (platí iba pre žiadosti o dotáciu, pri žiadostiach o štipendium sa administratívny poplatok neplatí).

Potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti podľa § 21 zákona.

1. Doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do verejného registra. Za doklad preukazujúci právnu subjektivitu sa považuje:

  1. zriaďovacia listina vydaná zriaďovateľom, ak je žiadateľom rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia,
  2. číslo a názov príslušného právneho predpisu, ak žiadateľom je právnická osoba zriadená zákonom.

2. Potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán, je oprávnená konať v mene žiadateľa, ak je žiadateľom rozpočtová organizácia, príspevková organizácia alebo právnická osoba zriadená zákonom  (napr.: kópia zápisnice, kópia menovacieho dekrétu alebo kópia iného relevantného dokladu).

3. Potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti podľa § 21 zákona.

! Ak žiadateľ už v danom kalendárnom roku príslušné doklady predkladal k nejakej inej žiadosti do FPU, nemusí ich predkladať opätovne, no je nutné uviesť číslo žiadosti ku ktorej boli doklady predložené.

5

Kontrola žiadosti

Po doručení žiadosti kancelária skontroluje, či je žiadosť úplná. Ak žiadosť neobsahuje všetky povinné doklady k žiadosti, a/alebo obsahuje neoprávnené rozpočtové položky, kancelária prostredníctvom elektronickej pošty vyzve žiadateľa, aby bezodkladne, maximálne v 10-dňovej lehote žiadosť doplnil a/alebo opravil.

6

Hodnotenie žiadosti

Úplné žiadosti hodnotí odborná komisia určená k príslušnej výzve v súlade s kritériami hodnotenia žiadostí, ktoré sú rozdelené do 5 základných kategórií. Maximálny počet bodov, ktorý možno získať pri hodnotení, je 100 bodov od každého člena odbornej komisie. V hodnotení musí žiadosť získať od všetkých členov komisie spolu viac ako 50% z maximálneho možného počtu bodov.

Umelecký prínos

Prínos a potenciál projektu

Doterajšie aktivity žiadateľa v príslušnej oblasti umenia/kultúry

Rozpočet projektu

Kvalita realizačného plánu

7