Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah
Prejsť na bočnú navigáciu Prejsť na obsah stránky

Odporúčania pre podanie žiadosti

Nápad

Ak ste aktívni v oblasti umenia, kultúry či kreatívneho priemyslu a radi by ste zhmotnili svoju víziu do reality, požiadajte si vo Fonde na podporu umenia (ďalej len „fond“) o finančné prostriedky pre realizáciu Vášho projektu.

1

Príprava projektu

Fond poskytuje finančné prostriedky (dotácia a štipendium) na projekty na základe písomnej žiadosti iba v presne stanovenom časovom období, ktoré je určené vo výzve na predkladanie žiadostí.
Každý/-á žiadateľ/-ka by mal/-a pred samotným podaním postupovať nasledovne:

Oboznámiť sa so Štruktúrou podpornej činnosti pre daný kalendárny rok.

Z predpisov upravujúcich podpornú činnosť odporúčame prečítať si najmä Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia

Podrobne sa oboznámiť s obsahovým zameraním všetkých programov a podprogramov.

Zistiť v harmonograme výziev termín na predkladanie žiadosti pre zvolený podprogram.

Pozorne si prečítať náležitosti potrebné k podaniu žiadosti uvedené v danej výzve.

2

Registrácia nového/-ej žiadateľa/-ky

Pred prvým podaním žiadosti sa musí žiadateľ/-ka najskôr zaregistrovať v elektronickom registračnom systéme fondu: podpora.fpu.sk.

3

Spôsob podania žiadosti

Žiadateľ/-ka je povinný/-á podať žiadosť spolu s povinnými prílohami elektronicky prostredníctvom registračného systému fondu v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Žiadateľ/-ka vyplní elektronický formulár žiadosti  a po skontrolovaní ju zaregistruje.

Každej žiadosti sa pridelí jedinečné registračné číslo.

Potvrdenie o podaní žiadosti, ktoré vygeneruje registračný systém, žiadateľ/-ka podpíše a doručí do fondu jedným z nasledujúcich spôsobov:

 

  • zaslaním na adresu fondu
  • doručením osobne do podateľne (od dátumu 4.9.2023) v dňoch pondelok a streda od 13.00 do 15.00

alebo

1. Doklad o právnej subjektivite (originál alebo úradne osvedčená kópia)

Za doklad preukazujúci právnu subjektivitu sa považuje:

  1. zriaďovacia listina vydaná zriaďovateľom, ak je žiadateľom rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia,
  2. číslo a názov príslušného právneho predpisu, ak žiadateľom je právnická osoba zriadená zákonom.

2. Potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán, je oprávnená konať v mene žiadateľa (napr.: kópia zápisnice, kópia menovacieho dekrétu alebo kópia iného relevantného dokladu).

! Ak žiadateľ/-ka už v danom kalendárnom roku príslušné doklady predkladal k nejakej inej žiadosti do fondu, nemusí ich predkladať opätovne, no je nutné uviesť číslo žiadosti, ku ktorej boli doklady predložené.

4

Kontrola žiadosti

Po doručení žiadosti kancelária skontroluje, či je žiadosť úplná. Ak žiadosť neobsahuje všetky prílohy k žiadosti, a/alebo obsahuje neoprávnené rozpočtové položky, kancelária prostredníctvom elektronickej pošty vyzve žiadateľa/-ku, aby bezodkladne, maximálne v 10-dňovej lehote žiadosť doplnil/-a a/alebo opravil/-a.

5

Hodnotenie žiadosti

Úplné žiadosti hodnotí odborná komisia určená k príslušnej výzve v súlade s kritériami hodnotenia žiadostí, ktoré sú rozdelené do 5 základných kategórií. Maximálny počet bodov, ktorý možno získať pri hodnotení, je 100 bodov od každého člena odbornej komisie. V hodnotení musí žiadosť získať od všetkých členov komisie spolu viac ako 50% z maximálneho možného počtu bodov. Bližšie informácie ku kritériám hodnotenia nájdete v dokumente Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí fondu.

6