Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah
Prejsť na bočnú navigáciu Prejsť na obsah stránky

Odporúčania pre podporené projekty

Hodnotenie žiadosti

Úplné žiadosti hodnotí odborná komisia určená k príslušnej výzve v súlade s kritériami hodnotenia žiadostí, ktoré sú rozdelené do 5 základných kategórií. Maximálny počet bodov, ktorý možno získať pri hodnotení, je 100 bodov od každého člena odbornej komisie. V hodnotení musí žiadosť získať od všetkých členov komisie spolu viac ako 50% z maximálneho možného počtu bodov. Viac informácií k hodnoteniu žiadostí nájdete v dokumente Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia.

1

Oznámenie výsledkov hodnotenia

Na základe hodnotenia odbornej komisie rozhodne riaditeľ o poskytnutí dotácie do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti (termín určený fondom vo výzve na predkladanie žiadostí ako termín uzávierky na predkladanie žiadostí). Žiadatelia budú o rozhodnutí riaditeľa informovaní písomne alebo elektronicky, proti rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Výsledky o (ne)podporení žiadostí v rámci všetkých programov a výziev sú zverejnené na webovom sídle v časti ZOZNAM PROJEKTOV.

2

Potvrdenia

Žiadateľom, ktorých projekty boli podporené, kancelária zašle spolu s oznámením aj výzvu na prepracovanie rozpočtu a výstupov, a predloženie potvrdení potrebných k uzatvoreniu zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty.

Na účely poskytnutia finančných prostriedkov je žiadateľ povinný pred podpisom zmluvy doručiť do fondu potvrdenia nie staršie ako 3 mesiace.

Prijímatelia finančnej podpory sú oprávnení komunikovať s FPU okrem tlačenej podoby aj v elektronickej podobe v súlade s pokynmi uvedenými v Pokyny pre elektronicku komunikaciu FPU.

Povinné potvrdenia ku zmluve:

1. Doklad o zriadení bežného účtu žiadateľa v slovenskej banke alebo pobočke zahraničnej banky na Slovensku, súčasťou ktorého musí byť číslo účtu v tvare IBAN (t. z. kópia zmluvy s bankou s uvedením IBAN alebo  potvrdenia banky o vedení účtu s uvedeným IBAN). Názov majiteľa účtu musí byť identický s názvom alebo menom žiadateľa/žiadateľky. Doklad predkladajú aj obce a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov. Doklad sa predkladá od  septembra 2019 iba k prvej zmluve a je platný pre uzatvorenie všetkých nasledujúcich zmlúv (aj v ďalších rokoch). Zmena účtu zakladá povinnosť predložiť doklad opätovne.

2. Rozpočet primerane aktualizovaný vzhľadom na výšku dotácie poskytnutú žiadateľovi podľa rozhodnutia riaditeľa. Aktualizáciu rozpočtu vykoná žiadateľ prostredníctvom registračného systému fondu. Aktualizovaný rozpočet je podkladom pre vyhotovenie návrhu zmluvy.

3. Počet a/alebo rozsah výstupov primerane aktualizovaných vzhľadom na výšku dotácie poskytnutú žiadateľovi podľa rozhodnutia riaditeľa. Aktualizáciu počtu a/alebo rozsahu výstupov projektu vykoná žiadateľ prostredníctvom registračného systému fondu. Počet a/alebo rozsah výstupov je podkladom pre vyhotovenie návrhu zmluvy.

4. Kópia oficiálneho potvrdenia od zahraničného partnera (pri medzinárodných mobilitách a prezentáciách).

1. Doklad o zriadení bežného účtu žiadateľa v slovenskej banke alebo pobočke zahraničnej banky na Slovensku, súčasťou ktorého musí byť číslo účtu v tvare IBAN (t. z. kópia zmluvy s bankou s uvedením IBAN alebo  potvrdenia banky o vedení účtu s uvedeným IBAN). Názov majiteľa účtu musí byť identický s názvom alebo menom žiadateľa/žiadateľky. Doklad predkladajú aj obce a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov. Doklad sa predkladá od septembra 2019 iba k prvej zmluve a je platný pre uzatvorenie všetkých nasledujúcich zmlúv (aj v ďalších rokoch). Zmena účtu zakladá povinnosť predložiť doklad opätovne.

2. Rozpočet primerane aktualizovaný vzhľadom na výšku dotácie poskytnutú žiadateľovi podľa rozhodnutia riaditeľa. Aktualizáciu rozpočtu vykoná žiadateľ prostredníctvom registračného systému fondu. Aktualizovaný rozpočet je podkladom pre vyhotovenie návrhu zmluvy.

3. Počet a/alebo rozsah výstupov primerane aktualizovaných vzhľadom na výšku dotácie poskytnutú žiadateľovi podľa rozhodnutia riaditeľa. Aktualizáciu počtu a/alebo rozsahu výstupov projektu vykoná žiadateľ prostredníctvom registračného systému fondu. Počet a/alebo rozsah výstupov je podkladom pre vyhotovenie návrhu zmluvy.

4. Kópia oficiálneho potvrdenia od zahraničného partnera (pri medzinárodných mobilitách a prezentáciách).

1. Doklad o zriadení bežného účtu žiadateľa v slovenskej banke alebo pobočke zahraničnej banky na Slovensku, súčasťou ktorého musí byť číslo účtu v tvare IBAN (t. z. kópia zmluvy s bankou s uvedením IBAN alebo  potvrdenia banky o vedení účtu s uvedeným IBAN). Názov majiteľa účtu musí byť identický s názvom alebo menom žiadateľa/žiadateľky. Doklad predkladajú aj obce a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov. Doklad sa predkladá od septembra 2019 iba k prvej zmluve a je platný pre uzatvorenie všetkých nasledujúcich zmlúv (aj v ďalších rokoch). Zmena účtu zakladá povinnosť predložiť doklad opätovne.

2. Rozpočet primerane aktualizovaný vzhľadom na výšku dotácie poskytnutú žiadateľovi podľa rozhodnutia riaditeľa. Aktualizáciu rozpočtu vykoná žiadateľ prostredníctvom registračného systému fondu. Aktualizovaný rozpočet je podkladom pre vyhotovenie návrhu zmluvy.

3. Počet a/alebo rozsah výstupov vzhľadom na výšku dotácie poskytnutú žiadateľovi podľa rozhodnutia riaditeľa. Aktualizáciu počtu a/alebo rozsahu výstupov projektu vykoná žiadateľ prostredníctvom registračného systému fondu. Počet a/alebo rozsah výstupov je podkladom pre vyhotovenie návrhu zmluvy.

4. Kópia oficiálneho potvrdenia od zahraničného partnera (pri medzinárodných mobilitách a prezentáciách).

3

Zmluva

Po schválení aktualizácie rozpočtu a výstupov, doručení povinných potvrdení bude prijímateľom cez registračný systém zaslaný návrh zmluvy vo forme PDF, ktorý žiadateľ vytlačí, podpíše a v 2 exemplároch doručí fondu (uvedené v Zásadách o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU). Riaditeľ fondu a predseda rady fondu podpíšu zmluvu, následne sa zverejní v Centrálnom registri zmlúv a fond poukáže na účet žiadateľa pridelenú sumu v súlade so zmluvou.

4

Propagácia projektu

Prijímateľ finančných prostriedkov sa zaväzuje informovať laickú i odbornú verejnosť o tom, že projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých fondom, a to počas všetkých podujatí podporených v rámci projektu, pri spoločenských akciách súvisiacich s projektom alebo inej jeho propagácií. Zároveň je prijímateľ povinný uvádzať na výstupoch, sprievodných a propagačných materiáloch textovú informáciu o tom, že projekt a jeho výstupy boli podporené z verejných zdrojov poskytnutých fondom a pripojiť k tejto informácii logo fondu. Pri informovaní je prijímateľ povinný postupovať podľa pokynov uvedených v Príručke pre propagáciu a informovanosť FPU  a pri používaní loga fondu podľa Manuálu pre vizuálnu identitu FPU zverejneného spolu s logom fondu na webovom sídle fondu. (https://fpu.sk/prijimatel/logo)

Prijímateľ má možnosť informovať verejnosť o termíne realizácie výstupov projektu, vrátane reprezentačných, propagačných a/alebo spoločenských podujatí súvisiacich s uvedením projektu na verejnosti tak, že v Registračnom systéme FPU vyplní údaje v rámci časti Propagácia.

Prehľad podporených projektov je sprístupnený na webovom sídle fondu v časti Projekty alebo na linku: https://podpora.fpu.sk/propagacia/oblasti

5

Zmena projektu

V prípade, že z vážnych dôvodov nastala zmena v projekte a prijímateľ nie je schopný splniť zmluvné podmienky, je potrebné postupovať podľa článku 11 predpisu Zásady o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU. Pre žiadosť o zmenu je potrebné požiadať FPU min. 30 dní pred uskutočnením zmeny, výlučne prostredníctvom vzoru Žiadosti o zmenu použitia dotácie/štipendia z FPU v časti Vzory a tlačivá.

Prijímatelia finančnej podpory sú oprávnení komunikovať s FPU okrem tlačenej podoby aj v elektronickej podobe v súlade s pokynmi uvedenými v Pokyny pre elektronickú komunikáciu FPU.

6

Realizácia projektu

Ďalším krokom je realizácia samotného projektu, ktorého priebeh musí byť v súlade s parametrami uvedenými v zmluve tak, aby prijímateľ použil finančné prostriedky fondu výlučne na výdavky súvisiace s realizáciou projektu.

Akákoľvek zmena v realizácii projektu musí byť konzultovaná s príslušným referentom. Žiadosť o zmenu v realizácii projektu doručí žiadateľ kancelárii fondu v písomnej forme bezodkladne, min. 30 dní pred uskutočnením zmeny. Vzory žiadostí o zmenu použitia finančných prostriedkov si žiadateľ môže stiahnuť na webovom sídle fondu v časti Dokumenty – Vzory a tlačivá.

Fond je oprávnený vykonať kontrolu použitia poskytnutých finančných prostriedkov.

Časový sled zmluvne stanovených termínov:

7

Vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie projektu

Preštudujte si aktuálne znenie Príručky pre vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie projektu FPU.
Finančné vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie projektu sa realizuje prostredníctvom registračného systému fondu.

Vyúčtovanie sa realizuje v termíne uvedenom v zmluve.
Prijímateľ/-ka dotácie priloží k vyúčtovaniu poskytnutých finančných prostriedkov podľa zmluvy:

kópie originálnych účtovných dokladov označených číslom Zmluvy (vrátane výpisov z účtu) potrebné pre vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov * alebo správu audítora o zhode predloženého finančného vyúčtovania so zmluvou**.

správu o realizácii projektu podrobne popisujúcu všetky etapy realizácie projektu

informáciu o naplnení predpokladov, cieľov a výsledkov projektu, ktoré prijímateľ/-ka uviedol/-a v žiadosti

vlastné zhodnotenie prínosu projektu po jeho realizácii

* Neplatí pre projekty z roku 2021, 2022 a 2023. Účtovné doklady je však Prijímateľ/-ka naďalej povinný/-á riadne evidovať vo svojom účtovníctve.

**správu audítora o zhode predloženého finančného vyúčtovania so zmluvou predloží prijímateľ/-ka vždy, ak je celková suma finančných prostriedkov poskytnutých podľa zmluvy 20 000 EUR alebo viac.

Vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie projektu je prijímateľ/-ka dotácie povinný/-á predložiť v určenej štruktúre a v rozsahu prostredníctvom registračného systému a následne aj v tlačenej podobe, pričom obe verzie musia byť identické. Tlačená forma formulára vyúčtovania a vecné vyhodnotenie musia byť podpísané štatutárnym zástupcom prijímateľa dotácie, resp. ním poverenou osobou a doručené v stanovenom termíne do kancelárie FPU.

8