Podpora pre Výskum a vzdelávanie

Podprogram

3.1 Divadlo: výskum a vzdelávanie

Podprogram

3.2 Tanec: výskum a vzdelávanie

Podprogram

3.3 Hudba: výskum a vzdelávanie

Podprogram 3.3 – je zameraný na výskum a odbornú kritickú reflexiu hudobného umenia, vydávanie publikácii viažucich sa k hudobnému umeniu, ako aj na edukačné a vzdelávacie aktivity v tejto oblasti.
Podrobné informácie o podprograme

Podprogram

3.4 Vizuálne umenie: výskum a vzdelávanie

Podprogram je zameraný na odbornú kritickú reflexiu vizuálneho umenia, (klasické, tradičné médiá, fotografia, nové médiá, úžitkové umenie, dizajn, architektúra), vydávanie publikácii viažucich sa k vizuálnej kultúre a na edukačné a vzdelávacie aktivity v tejto oblasti.
Podrobné informácie o podprograme

Podprogram

3.5 Literatúra: výskum a vzdelávanie

Podprogram je zameraný na výskum a odbornú kritickú reflexiu literatúry a knižnej kultúry, vydávanie publikácii viažucich sa k literatúre a knižnej kultúre, ako aj na edukačné a vzdelávacie aktivity v tejto oblasti.
Podrobné informácie o podprograme

Podprogram

3.6 Medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity

Podprogram

3.7 Kreatívny priemysel – výskumné a vzdelávacie aktivity

Podprogram je zameraný na odbornú kritickú reflexiu kultúrneho a kreatívneho priemyslu, vydávanie publikácii, ako aj na edukačné a vzdelávacie aktivity v tejto oblasti. Podprogram podporuje odbornú kritickú reflexiu multimediálneho diela, aj vydávanie publikácií, edukačné a vzdelávacie aktivity v predmetnej oblasti, ktorým je multimediálna audiovizuálna prezentácia, najmä počítačová hra alebo iné dielo, riadená počítačovým programom, umožňujúca vyhľadávanie alebo prezentáciu v rôznych mediálnych formách, transformovaná do digitálnej formy, umožňujúca aj analógovú prezentáciu informácií a umožňujúca prostredníctvom počítačového rozhrania používateľovi interaktivitu zásahom do deja prezentácie.
Podrobné informácie o podprograme