3.2 Tanec: výskum a vzdelávanie

Podprogram 3.2 – je zameraný na výskum a odbornú kritickú reflexiu tanca, vydávanie publikácii viažucich sa k tanečnému umeniu a na edukačné a vzdelávacie aktivity v tejto oblasti.