Podpora pre Tradičná kultúra / kultúrno-osvetová činnosť

Podprogram

4.1 Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť

Podprogram

4.2 Vznik a prezentácia tvorby - neprofesionálne umenie

Podprogram je zameraný najmä na podporu vzniku novej tvorby a prezentácie interpretačných zručností a tvorivého umenia z oblasti neprofesionálnej umeleckej tvorby (okrem vizuálneho umenia), ako aj na podporu inovatívnych projektov rozvíjajúcich živú miestnu a regionálnu kultúru. Podpora je určená na náklady súvisiace s prípravou a realizáciou umeleckých predstavení, koncertov, ako aj na prezentáciu tvorby prostredníctvom výroby zvukového alebo multimediálneho nosiča a jeho distribúciu, vrátane online streamov/prezentácií.
Podrobné informácie o podprograme

Podprogram

4.3 Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra

Podprogram je zameraný výlučne na projekty nekomerčných, nezávislých subjektov pôsobiacich v oblasti uchovávania, rozvoja a umeleckého spracovania javov a prejavov tradičnej kultúry, vrátane projektov reflektujúcich tradičnú kultúru. Oprávnení/-é žiadatelia/-ky môžu podať žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov iba do podprogramu 4.3.1 alebo 4.3.2
Podrobné informácie o podprograme

Podprogram

4.4 Prehliadky, festivaly a súťaže

Program je zameraný najmä na podporu medzinárodných, celosloven- ských, krajských a regionálnych festivalov, výstav, prehliadok a súťaží z oblasti tradičnej kultúry, folklorizmu a neprofesionálneho umenia.
Podrobné informácie o podprograme

Podprogram

4.5 Kultúrno-osvetová činnosť

Podprogram Kultúrno-osvetová činnosť podporuje edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých, ako aj postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti na krajskej a celoštátnej úrovni.
Podrobné informácie o podprograme

Podprogram

4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

Podpora je určená na medzinárodnú prezentáciu, rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti tradičnej kultúry, folklorizmu a neprofesionálneho umenia. Podpora je zameraná na vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi inštitúciami v národnom a medzinárodnom kontexte.
Podrobné informácie o podprograme