Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Мистецтво в екзилі / Art in exile / Umenie v exile

Fond na podporu umenia (FPU) vyhlasuje mimoriadnu výzvu – Umenie v exile pre umelcov a umelkyne, kultúrnych pracovníkov a pracovníčky, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy kvôli vojne na Ukrajine, alebo čelia prenasledovaniu pre svoje postoje k ruskej agresii v iných krajinách.

Finančná podpora na projekty bude poskytovaná výlučne formou štipendia na 2 až 6 mesiacov, ktorého výška je stanovená tak, ako pri štandardných štipendiách FPU. Predložiť je možné žiadosti z oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, no rovnako tak aj výskumné a odborné projekty. Oprávnení žiadatelia a žiadateľky sú povinní preukázať svoj momentálny status na Slovensku dokladmi podrobne špecifikovanými vo výzve.

Podmienkou k podaniu žiadosti je tiež akceptačný list zaregistrovanej organizácie na Slovensku, ktorá celoročne pôsobí v oblasti umenia a/alebo kultúry. Tieto organizácie budú garantovať realizáciu individuálnych projektov a následne zabezpečia ich verejnú prezentáciu.

Žiadosť možno podať v slovenskom aj v anglickom jazyku prostredníctvom registračného systému FPU.  Prihlasovanie do registračného systému je spustené od 9. 5. 2022.

V prípade akýkoľvek otázok kontaktujte FPU mailom: ua@fpu.sk alebo telefonicky:  02/59324253 (konzultácie v slovenčine a ruštine) alebo 02/59324262 (konzultácie v slovenčine a angličtine)

The Slovak Arts Council (FPU) has announced a special call – Art in Exile for artists, professionals working in culture, forced to leave their home due to the war in Ukraine or those persecuted for their stand on the Russian aggression in other countries.

Financial assistance for projects will be provided exclusively through a grant covering 2 to 6 months, whose amount is determined in the same manner as for other standard FPU grants. Accepted are grant applications connected with the artistic fields of theater, dance, music, visual art, literature as well as research and specialized projects. Eligible applicants are required to prove their current status in Slovakia by documents detailed in the call.

One of the application submission requisites is also the Letter of Acceptance from an organization registered in Slovakia, active in arts and/or culture throughout the whole year. These organizations will be the guarantors of individual project realizations and will ensure their public presentation.

Applications can be submitted in Slovak as well as English via the FPU Registration system.

Should you have any questions, please contact FPU via e-mail: ua@fpu.sk or by telephone: 02/59324253 (for consultations in Slovak and Russian), 02/59324262 (for consultations in Slovak and English).