Národné projekty

Fond na podporu umenia je zapojený do projektu Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a podriadených inštitúcií. Projekt umožní zlepšiť vzájomnú elektronickú komunikáciu medzi inštitúciami, čím sa zvýši aj úroveň elektronických služieb pre verejnosť. 

Národný projekt Konsolidácia IKT nástrojov MK SR a podriadených inštitúcií spadá pod Operačný programInformatizácia spoločnosti a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Jeho cieľom je vytvoriť univerzálny centralizovaný systém, vďaka ktorému bude môcť výkon a správa rezortných činností prebiehať ako v elektronickej, tak aj v papierovej podobe. To obsahuje celý rad úloh, ako napríklad vytvorenie a nasadenie jedbotného systému registratúry v rezortných inštitúciách, investície do technického vybavenia inštitúcií, vytvorenie jednotných postupov na správu a spracovanie dokumentov v elektronickej podobe. Všetky spomnínané úlohy vedú k integrácii rezortu Ministerstva kultúry SR na už existujúci Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk. Tento portál ponúka centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy a elektronických služieb, ktorých množstvo sa postupne rozširuje aj vďaka projektom ako Konsolidácia IKT nástrojov MK SR a podriadených inštitúcií.

V praxi sa výsledky projektu prejavia najmä v zjednodušení interných procesov v rámci rezortných inštitúcií, v nových elektronických službách pre obyvateľstvo, v komunikácii so zahraničím a v zjednodušením agendy v súvislosti s dovozom/vývozom objektov kultúrneho dedičstva SR.

Realizáciou národného projektu „Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií“  v Operačnom programe Informatizácia spoločnosti, prioritná os 1 – Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni, je za  rezort Ministerstva kultúry SR poverený Odbor projektového riadenia v spolupráci s Odborom informatiky MK SR, v súčinnosti so skupinou externých dodávateľov. Ukončenie projektu je plánované do konca novembra 2015.

Viac informácií o národnom projekte Konsolidácia IKT nástrojov MK SR a podriadených inštitúcií v Operačného programu Informatizácia spoločnosti nájdete na:

www.opis.gov.sk, www.nsrr.sk, www.informatizacia.sk