Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Mimoriadna výzva č. 1/2022 – Special call no. 1/2022

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje mimoriadnu výzvu č. 1/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:

 • 1.8.1 Tvorba javiskového diela – divadlo
 • 1.8.2 Tvorba javiskového diela – tanec
 • 1.8.3 Tvorba hudobného diela
 • 1.8.4 Tvorba a realizácia diel – vizuálne umenie
 • 1.8.5 Tvorba umeleckej literatúry
 • 3.8 Výskum a reflexia umenia v exile

The Slovak Arts Council („FPU“ further herein), in line with the statutes of Act no. 284/2014 Coll. on the Slovak Arts Council and the amendment of Act no. 434/2010 Coll. on grant provision in the competence of the Ministry of Culture of the Slovak Republic according to Act no. 79/2013 Coll. („the law“ further herein), has announced a call for the submission of applications for financial support of eligible applicants in the following subprograms:

 • 1.8.1 Creation of a work for the stage – theater
 • 1.8.2 Creation of a work for the stage – dance
 • 1.8.3 Creation of a musical work
 • 1.8.4 Creation and realization of works – visual art
 • 1.8.5 Creation of literary works
 • 3.8 Research and critical reflection on art in exile