Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Odpoveď na otvorený list „Byrokracia sťažuje umeleckú tvorbu“

Vážené signatárky a signatári otvoreného listu (doručeného do kancelárie Fondu na podporu umenia dňa 19. 7. 2022)

Fond na podporu umenia (FPU) je verejnoprávna inštitúcia, ktorá nikdy nemala problém otvorene diskutovať o témach a problémoch, ktoré spadajú do jej pôsobnosti. Rovnako bez zaváhania reagujeme na váš otvorený list, kde artikulujete svoje obavy o fungovanie FPU. Na všetky pripomienky, okrem invektív, postupne odpovieme.

 1. Všeobecné konštatovanie, že FPU zvyšuje byrokratickú náročnosť pri podávaní žiadostí sa nezakladá na pravde. Vďaka legislatívnym zmenám a každoročným úpravám vnútorných predpisov momentálne žiadatelia/ky, ktorí/é sú fyzickými osobami nepredkladajú žiadne iné doklady okrem samotnej žiadosti (pre porovnanie, v roku 2015 prikladali 7 písomných potvrdení). Pokiaľ ide o právnické osoby, sú momentálne povinné predložiť jedno potvrdenie (pre porovnanie, v roku 2015 predkladali 9 písomných potvrdení). Z uvedeného je evidentné, že FPU nechce od žiadateľov/liek, aby behali po úradoch, ale aby predkladali žiadosti, v ktorých budú iba také informácie, ktoré sú nevyhnutné pre transparentné posúdenie projektov. V tejto súvislosti je nutné dodať, že aplikačná prax ukázala potrebu podrobnejšej špecifikácie niektorých aspektov žiadostí, aby ich bolo možné posúdiť objektívnejšie a spravodlivejšie. Uvedomujeme si, že takéto spresnenia projektov nevyhovujú tým, ktorí očakávajú, že ich projekt sa nebude posudzovať na základe kvality, ale na základe ich mena či nebodaj nátlaku, ktorý by na FPU mohli vyvíjať.
 2. Pokiaľ ide o vyúčtovania projektov, je pravdou, že FPU ich kontrolu nie je schopný vykonávať okamžite, ale činí tak s určitým časovým odstupom. Táto skutočnosť je spôsobná tým, že FPU bol dlhodobo personálne poddimenzovaný a mal veľmi obmedzené prostriedky na prevádzku, pričom počet žiadostí a podporených projektov neustále narastal. Keďže tento stav sa zlepšil len pred dvomi rokmi, k náprave dochádza len postupne, pričom ďalší nárast žiadostí si vyžaduje ďalších zamestnancov. Pre porovnanie: v roku 2019 bolo do FPU predložených niečo viac ako 5000 žiadostí, v roku 2021 ich bolo už viac ako 7000 (po odrátaní mimoriadnych výziev).
 3. V liste uvádzate, že FPU neumožňuje prijímateľom/kám odstrániť nedostatky vo vyúčtovaniach. Toto tvrdenie sa rovnako nezakladá na pravde. Jednoduchým dôkazom ústretovosti FPU pri kontrolách sú tisíce opráv vo vyúčtovaniach, ktoré sú každoročne umožňované prijímateľom/kám. Koniec koncov, keby FPU opravy neumožňoval, už má kontroly dávno hotové a na svojom účte by mal väčšinu poskytnutých prostriedkov.
 4. Pri kontrole vyúčtovaní sa FPU riadi platnou legislatívou a vlastnými vnútornými predpismi, aby zabezpečil rovnaké zaobchádzanie so všetkými prijímateľmi/kami. Ak niekto nevie vydokladovať účelné a efektívne použitie poskytnutých verejných zdrojov, FPU si pred tým nemôže zakrývať oči a svojvoľne rozhodovať, komu čo uzná. Ak prijímateľ/ka projekt vôbec nevyúčtuje a nie je schopný/á tak učiniť po viacerých urgenciách, je povinný/á poskytnuté prostriedky vrátiť, pretože ide o verejné zdroje a to bez ohľadu na to, či je umelec/kyňa, kamarát/ka vplyvného politika alebo majiteľ/ka médií.
 5. Pokiaľ ide o údajný nárast vymáhania dotácií, ide o výrazne ojedinelý fenomén v kontexte celkového množstva administrovaných zmlúv. Upozorňujeme, že vzhľadom na krízovú situáciu sa neuplatňujú  žiadne sankcie, ktoré sa viažu k rokom 2021 a 2022.
 6. Invektívu, že FPU spôsobuje „umŕtvovanie umeleckej tvorby“ pokladáme za nemiestnu najmä v kontexte posledných dvoch rokov.  Pripomíname signatárom/kam otvoreného listu a odporúčame, aby si spomenuli najmä na rok 2020, keď FPU vyhlasoval mimoriadne výzvy, uzatváral s prijímateľmi/kami stovky dodatkov a menil pravidlá tak, aby to nepoložilo kultúrnu obec. Zamestnanci FPÚ pritom mohli v tom čase pokojne kontrolovať vyúčtovania, žiadať plnenie zmluvných záväzkov, alebo sa vyhovárať na lockdown. 
 7. Položky v rozpočte projektu si určuje každý žiadateľ/ka po pridelení podpory. Nejde o vec, do ktorej by FPU vstupoval.
 8. Informácia o tom, že FPU bude podporovať reprízy predstavení, ktoré nemajú viac ako tri roky, bola zverejnená 5 mesiacov pred samotnou výzvou na predkladanie žiadostí v tejto oblasti.
 9. Pokiaľ pri predchádzajúcich bodoch sa dalo konštatovať, že tvrdenia uvedené v liste sa nezakladajú na pravde, v prípade porovnávania zriaďovaných a nezriaďovaných organizácií v oblasti divadla ide o vyslovené klamstvo a – dovolíme si tvrdiť – úmyselné zavádzanie. V roku 2022 boli zriaďované divadlá podporené sumou 250 000 eur, nezriaďované divadlá sumou 1 000 000 eur. Ak by sme do toho započítali aj kultúrne centrá, ktoré sa dominantne zaoberajú divadlom, rovnako tak podujatia a festivaly, suma v prospech nezriaďovaných divadiel a organizácií by sa navýšila o ďalšie stovky tisíc eur.
 10. V súvislosti so zriaďovanými divadlami upozorňujeme, že FPU nie je fondom na podporu nezriaďovaných umeleckých a kultúrnych subjektov. Neziskový sektor je iba jedným z podporovaných segmentov, aj keď veľmi dôležitým a z hľadiska celkovej alokácie prostriedkov najviac podporovaným.
 11. FPU nevidí nijaký dôvod na to, aby sa v rámci kultúry vytváral a akokoľvek živil umelý a absolútne nezmyselný antagonizmus medzi zriaďovanou a nezriaďovanou kultúrou. Za omnoho dôležitejší pokladá spoločný postup v presadzovaní záujmov všetkých organizácií pôsobiacich v umení a kultúre bez ohľadu na to, akú majú právnu formu. Preto vyzýva aj signatárov tohto listu, aby prehodnotili svoje postoje a neprispievali k zbytočnej polarizácii postojov a v jej dôsledku i fragmentarizácii kultúry. 

FPU nikdy neprestal komunikovať s umeleckou a kultúrnou obcou, keďže je jej nedeliteľnou súčasťou, tak ako aj my, členovia a členky rady FPU. FPU každoročne diskutuje nastavenia svojich programov so stovkami hodnotiteľov a hodnotiteliek, zamestnanci FPU navštevujú množstvo podujatí, pričom fond neprestáva zapracovávať a meniť svoje nastavenia v prospech žiadateľov a žiadateliek. FPU je otvorený každej konštruktívnej debate, no zároveň očakáva elementárny rešpekt k svojej práci, v prvom rade k jeho zamestnancom, ku ktorým sa žiadatelia často správajú hrubo, neraz vulgárne. Prosím vezmite na vedomie, že zamestnanci FPU sú tiež súčasťou kultúrnej obce, aj keď nevystupujú na javiskách a nik im za ich prácu netlieska.

S pozdravom,

Jozef Kovalčik                                                                                                                  Dušan Buran
Riaditeľ FPU                                                                                                                     Predseda Rady FPU