Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Reakcia na otvorený list mesačníka Kapitál o vylúčení študentstva z možnosti uchádzať sa o štipendium

Fond na podporu umenia (FPU) víta iniciatívu upozorňujúcu na situáciu študentov/tiek, pričom predpokladáme, že sa časopis Kapitál obrátil na všetky organizácie (verejnoprávne, štátne, či mestské fondy a nadácie, rovnako organizátorov cien a súťaží) poskytujúce podporu alebo financované z verejných zdrojov, ktoré by mohli podporovať výnimočné aktivity študentov/tiek všetkých odborov, nielen umeleckých. Zvlášť dávame do pozornosti rezort školstva, ktorý za predmetnú agendu zodpovedá.

Pokiaľ ide o podporu projektov študentov/tiek z FPU, k žiadnej dramatickej zmene nedošlo. Dokonca, v rámci podpornej činnosti na rok 2023 bol vytvorený nový program určený pre verejné vysoké školy primárne zameraný na prezentácie študentských prác na Slovensku a v zahraničí. FPU rovnako podporuje žiadosti rôznych študentských občianskych združení, ktoré svojou činnosťou prekračujú rámec študijných povinností. Nehovoriac o množstve projektov profesionálnych zoskupení, na akých sa podieľajú aj frekventanti akéhokoľvek typu škôl.  

Rámce podpornej činnosti FPU určuje zákon, pričom do jeho pôsobnosti nikdy nespadala podpora tvorby školských diel. Rovnako, štipendiá typu B (FPU ich naďalej poskytuje) neboli zamýšľané tak, že by malo ísť o podpornú činnosť zameranú na študentov/ky. Od samého začiatku boli primárne určené predovšetkým tým, ktorí/é začínajú svoju umeleckú kariéru, alebo sa chcú na scénu vrátiť.  Absolventi/ky umeleckých škôl sú totiž zvyčajne v ďaleko ťažšej situácii než študenti/ky, ktorým zázemie na tvorbu poskytuje škola. Sme presvedčení, že „prežitie“ tejto cieľovej skupiny je zásadné pre existenciu jednotlivých umeleckých oblastí, pričom FPU by mal podporovať najmä tých/tie, ktorí/é to najviac potrebujú.

Na základe doterajších skúseností možno konštatovať, že podpora študentov/tiek bola veľmi problematická aj v tom, že FPU nevedel preveriť, či predložený projekt bude školskou prácou, alebo dielom vytvoreným mimo takejto inštitúcie. Informácie nám umelecké školy nechceli alebo nemohli poskytnúť, na druhej strane, študentom/kám neraz nebolo jasné, čo je vlastne školské dielo, prípadne FPU zavádzali. To spôsobovalo ďalšie komplikácie pri administrovaní a posudzovaní projektov, kde si odborné komisie nevedeli poradiť s takýmito projektami, pričom často museli pracovať s dohadmi a nepreverenými informáciami.

Napriek naliehavosti otvoreného listu je potrebné tiež uviesť, že projekty od študentov/tiek nepredstavujú veľký segment podpornej činnosti FPU. V roku 2022 dostal 1533 všetkých žiadostí o štipendium, z nich bolo podporených 486, pričom od študentov/tiek, teda od tých, kde to s istotou vieme konštatovať, pochádzalo 23 úspešných projektov (5 – divadlo, 1 – tanec, 5 – hudba, 6 – literatúra, 6 – vizuálne umenie a dizajn). Keďže ide o relatívne malý počet, ktorý je však paradoxne veľmi ťažko administrovateľný, FPU rozhodol, že financovanie nadpriemerných  študentských výkonov prenechá na inštitúcie na to zriadené, teda na školy, ktoré ich vedia najlepšie posúdiť a odmeniť. Uvedomujeme si, že tie nemusia mať na takúto finančnú podporu prostriedky, no úplne rovnako je na tom v súčasnosti aj FPU.

V neposlednom rade si dovoľujeme upozorniť, že ani podporovaným subjektom z FPU nič nebráni zapojiť študentov/ky do svojich projektov (ide o oprávnené výdavky), aby nemuseli vykonávať pracovné činnosti, ktoré s ich profesijným zameraním nesúvisia. Mnohé organizácie tak činia, pričom svojim mladším kolegom/gyniam pomáhajú nielen v rovine finančnej, ale aj profesionálnej. Mimochodom, aj Kapitál ako najvyššie dotovaný časopis z FPU môže ísť angažovane príkladom a vytvoriť priestor pre dôstojne honorovanú prácu študentov/tiek.

Pevne veríme, že na základe uvedeného lepšie porozumiete krokom FPU, ktorý nikdy neprestal mať na pamäti verejný záujem, aj keď išlo o nepopulárne opatrenia. Ako nikdy v minulosti, ani teraz sa nebránime konštruktívnej diskusii o nastaveniach systému podpornej činnosti a sme otvorení neustálemu vylepšovaniu nášho fungovania.

FPU

Text otvoreného listu: mojapeticia.sk