Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Upozornenie na dodržiavanie zmluvných podmienok

Vážení žiadatelia, vážené žiadateľky,

dovoľujeme si vás upozorniť na dodržiavanie zmluvných podmienok stanovených fondom a to najmä:

Bod 5.13 „Prijímateľ sa rovnako zaväzuje, že pri všetkých podujatiach a aktivitách súvisiacich s Projektom nebude uskutočňovať a/alebo iným subjektom neumožní uskutočňovať politickú agitáciu, podporu alebo popularizáciu názvu, značky, programu alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta, umiestňovať alebo rozdávať letáky, respektíve realizovať na tento účel alebo v súvislosti s tým akékoľvek úkony (ďalej aj ako Nežiaduce konanie).“

V prípade, že dôjde zo strany Prijímateľa k porušeniu povinností podľa bodu 5.13, fond bude požadovať vrátenie finančných prostriedkov v plnej výške.

Kancelária FPU