Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Vyjadrenie ku kontrolným mechanizmom MK SR voči Fondu na podporu umenia

Vzhľadom na intenzívnu debatu o fungovaní verejnoprávnych fondov považujem za dôležité uviesť na pravú mieru, aké kontrolné mechanizmy má štát v prípade FPU k dispozícii.

Všetky tri nezávislé, verejnoprávne fondy – Audiovizuálny fond (AVF), Fond na podporu umenia (FPU) aj Fond na podporu kultúry národnostných menšín (Kult Minor) vznikli za účelom odpolitizovania významnej časti financovania umenia a kultúry. Ide o overený a desaťročia fungujúci model v demokratických krajinách v Európe aj mimo nej. Štát sa však v tomto modeli nevzdáva kontroly nad činnosťou fondov.

Vo FPU má Ministerstvo kultúry SR významný vplyv na zloženie rady FPU – 4 z 9 členov rady menuje minister/ka priamo (bez návrhu), ďalších 5 členov menuje na základe návrhov profesijných organizácií. Žiadny člen alebo členka sa do rady nedostáva bez súhlasu ministerstva. Rada volí riaditeľa, menuje a zostavuje odborné komisie, rozhoduje o pravidlách poskytovania podpory a dozerá na činnosť fondu. Štát má teda kontrolu a dohľad nad všetkými základnými činnosťami a fungovaním FPU.

Ministerstvo má taktiež plnú kontrolu nad zložením dozornej komisie. Dozorná komisia pozostáva z 3 členov. Dvoch menuje ministerka kultúry priamo, jedného menuje na základe návrhu ministra financií. Dozorná komisia vykonáva kontrolu činnosti a hospodárenia FPU, rozhoduje o sťažnostiach voči postupu fondu a dozerá na dodržiavanie zákonov a vnútorných predpisov.

Okrem kontroly nad orgánmi fondu ovplyvňuje ministerstvo aj samotnú podpornú činnosť. Stanovuje napríklad priority podpory. Je navyše oprávnené určiť, že až 20 % z príspevku do fondu bude prednostne použitých na podporu priorít určených ministerstvom. Ministerstvo využilo túto možnosť v histórii FPU iba raz.

V neposlednom rade môže ministerstvo fondu vyčleniť mimoriadne prostriedky, ktoré budú poskytnuté na oblasť a aktivity, ktoré priamo určí. Túto možnosť využíva najčastejšie, či to bola výzva zameraná na činnosť a rozvoj organizácií pôsobiacich v tradičnej kultúre, špeciálna výzva určená na boj s dopadmi obmedzení súvisiacich s COVID-19 alebo výzva Umenie pre školy.

Takýto systém fungovania fondu vyvažuje záujmy štátu so záujmami umeleckej a kultúrnej obce aj všeobecnej verejnosti a prináša do neho rovnováhu, ktorá tu v minulosti chýbala. Nastavené pravidlá zároveň zaručujú poskytovanie podpory založené na odbornom dialógu a zohľadňovaní potrieb a záujmov všetkých zainteresovaných strán.

Odpolitizovaním teda štát nestratil kontrolu nad fungovaním fondov. Do systému však vniesol lepší verejný dohľad, prvok samosprávy zo strany umeleckej a kultúrnej obce. Nie je zrejmé, ako by zvýšenie politického vplyvu vo verejnoprávnych fondoch malo zlepšiť ich fungovanie a či by, naopak, neviedlo skôr k zníženiu transparentnosti a odbornosti pri rozhodovaní o podpore.

Som si vedomý, že vo fungovaní FPU je stále priestor na zlepšenia. Mnohé z nich však vyžadujú nielen snahu vedenia, zamestnancov a zamestnankýň FPU, ale aj dialóg a spoluprácu zo strany politickej reprezentácie a odbornej obce. O tom, ako FPU skutočne a systémovo zlepšiť budem rád diskutovať a intenzívne na tom pracovať.

Róbert Špoták

riaditeľ FPU