Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Výzva Ministerstva kultúry SR na predkladanie návrhov na člena/členku Rady Fondu na podporu umenia za oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva

Ministerka kultúry Slovenskej republiky na základe § 5 ods. 1 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu pre profesijné združenia aktívne činné v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, ktoré sú registrované alebo evidované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, a právnické osoby zriadené zákonom, ktoré pôsobia v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, na predkladanie návrhov na vymenovanie člena/členky Rady Fondu na podporu umenia:

  • za oblasť NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Rada Fondu na podporu umenia má spolu 9 členov, každé dva roky sa obmieňa tretina členov. Z predložených návrhov spĺňajúcich požadované kritériá vymenuje ministerka kultúry Slovenskej republiky v súlade s platnou legislatívou jedného člena/členku rady za oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva.

Funkcia člena/členky Rady Fondu na podporu umenia je nezlučiteľná s funkciou:

–        prezidenta Slovenskej republiky,

–        poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,

–        člena vlády Slovenskej republiky,

–        štátneho tajomníka,

–        generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva,

–        predsedu iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho zástupcu,

–        predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,

–        predsedu samosprávneho kraja,

–        primátora a starostu,

–        prokurátora,

–        sudcu,

–        člena poradného orgánu vlády Slovenskej republiky v oblasti kultúry, ak je taký orgán zriadený,

–        člena orgánov umeleckých fondov,

–        člena orgánov Audiovizuálneho fondu,

–        člena dozornej komisie, člena odbornej komisie a riaditeľa.

Podľa § 5 ods. 6 zákona člen rady nesmie vykonávať funkciu v orgánoch politickej strany alebo politického hnutia, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech. Podľa § 5 ods. 8 zákona je člen rady povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom. Podľa § 19 ods. 4 písm. a) zákona člen rady ani jemu blízka osoba nemôže byť žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia. V zmysle § 19 ods. 4 písm. b) zákona člen rady ani jemu blízka osoba nemôže byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, ani štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorý je právnickou osobou.

S účinnosťou od 1. 1. 2020 je člen Rady Fondu na podporu umenia podľa čl. 2 ods. 1 písm. zc) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov verejným funkcionárom, na ktorého sa vzťahujú práva a povinnosti verejného funkcionára podľa tohto zákona.

Fyzická osoba navrhnutá za člena/členku rady musí ďalej spĺňať nasledujúce požiadavky:

–        spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

–        bezúhonnosť; za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

–        vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

–        najmenej päť rokov odbornej praxe v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu (so zameraním na nehmotné kultúrne dedičstvo)

K návrhu na vymenovanie člena/členky Rady Fondu na podporu umenia sa prikladá jeho:

–        oznámenie, ktoré obsahuje jeho údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov1; ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie, ako je výpis z registra trestov, vydané príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom, ktoré nesmie byť staršie ako tri mesiace,

–        doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

–        štruktúrovaný životopis,

–        doklad preukazujúci splnenie podmienky odbornej praxe,

–        písomný súhlas s návrhom za člena rady,

–        čestné vyhlásenie, ktorého vzor je prílohou tejto výzvy.

PRÍLOHA_Čestné vyhlásenie FPU 2023_Nehmotné kultúrne dedičstvo

Návrh na vymenovanie člena/členky Rady Fondu na podporu umenia spolu s uvedenými prílohami je potrebné doručiť najneskôr do 28. februára 2023 do 15.00 hod. do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, Bratislava alebo poštou na adresu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava v uzatvorenej obálke s označením: „Návrh na člena/členku Rady Fondu na podporu umenia. NEOTVÁRAŤ.“ Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke (najneskôr 28. 2. 2023) alebo dátum a čas podania v podateľni Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (najneskôr 28. 2. 2023 do 15.00 hod.). Na návrhy doručené po lehote, neúplné návrhy a na návrhy na kandidátov, ktorí nespĺňajú kritériá uvedené v tejto výzve, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nebude prihliadať.

1)    § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

Oznámenie musí obsahovať podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z:

1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,

2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,

3. štátne občianstvo,

4. pohlavie,

5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov