Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá Dotácia

Dotácia PATRÍ DO PROGRAMU

1Umenie

Dotácia PATRÍ DO PODPROGRAMU

1.1Divadlo

Podprogram 1.1 – Divadlo je zameraný na podporu profesionálneho činoherného divadla, hudobno-dramatického divadla, bábkového divadla a iných alternatívnych foriem divadla, s cieľom udržania kontinuity divadelnej kultúry, nových umeleckých foriem a aktivít nekomerčného charakteru.
Dotácie a štipendiá v podprograme 1.1

V rámci podprogramu 1.1.3 je podpora určená na vytvorenie adaptácie predlohy pre divadelné uvedenie, naštudovanie a uvedenie javiskového diela, ktoré bude verejne prezentované v divadelnej sezóne 2022/2023. Podpora je prioritne určená na inovatívne projekty prekračujúce rámec štandardného repertoáru zriaďovaných divadiel. Súčasťou projektu uvedenia javiskového diela môžu byť aj 3 ďalšie verejné uvedenia po jeho prvom uvedení/prvej premiére. Podporu je možné použiť aj na vzdelávacie aktivity a vydanie odbornej publikácie viažuce sa k uvedeniu javiskového diela, taktiež na vytvorenie zvukového, či audiovizuálneho záznamu, ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov/-kýň. Podporná činnosť v rámci podprogramu nie je určená pre samostatné reprízy javiskového diela a neprofesionálne zoskupenia. Podpora nie je určená na napísanie divadelnej hry. 

Podpora formou dotácie je taktiež určená na tvorbu, naštudovanie a uvedenie javiskového diela v medzinárodnej koprodukcii, kde výška finančného vkladu zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavovať minimálne 30 percent z rozpočtu projektu. Podmienkou poskytnutia dotácie je verejné uvedenie javiskové diela v plnom rozsahu na Slovensku. Primerane výške pridelenej dotácie je prijímateľ/-ka povinný/-á časť projektu realizovať už v prípravnej fáze na Slovensku a musia na ňom participovať tvorcovia/-kyne a interpreti/-ky pôsobiaci/-e na Slovensku.Žiadateľ/-ka o dotáciu je povinný/-á v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi/-ke nevzniknú žiadne výnosy, je povinný/-á túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti. Žiadateľ/-ka je rovnako povinný/-á v žiadosti uviesť zoznam všetkých dohodnutých a/alebo oslovených umeleckých interpretov a tvorcov, ktorí sa na projekte zúčastňujú. V prípade, že žiadateľ/-ka ešte neoslovil/-a daného interpreta a/alebo tvorcu, musí to jasne uviesť, v opačnom prípade bude fond pristupovať k takejto žiadosti ako k nepravdivej a môže ju vyradiť z formálnych dôvodov. 

TYP PODPORY
Dotácia
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 8/2022

21.02.2022 – 21.03.2022

Výška dotácie
2 000 – 60 000 EUR
Spolufinancovanie
20%
Čerpanie od
01.07.2022
Čerpanie do
30.06.2023 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

Tvorba, naštudovanie a uvedenie javiskového diela v oblasti divadelného umenia.

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky: 

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov/-ky ktorí/é preukázateľne pôsobia a pravidelne realizujú aktivity v oblasti profesionálneho divadelného umenia. Dotácia sa môže poskytnúť výlučne subjektom disponujúcim oprávnením na výkon činností, ktoré plánujú v rámci projektu realizovať. Žiadateľ/-ka musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem:

  1. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok, 
  2. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec.

Doplňujúce informácie

Povinné prílohy:

  1. Dramaturgická explikácia: ako tvorca/-kyňa vníma, číta dané dielo/materiál/východiskovú tému, popis interpretácie s ohľadom na minulý a súčasný kontext a s ohľadom na vybraných interpretov, objasnenie výberu diela a zámeru.
  2. Inscenačný zámer: konkrétna interpretačná a vizuálna predstava tvorcov/-kýň (najmä režiséra/-ky) novej inscenácie/diela, predstava o jeho forme a následného javiskového uvedenia.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Norma Klein

referentka

norma.klein@fpu.sk

02/593 24 260