Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

1.5.5 Tvorba prekladov umeleckej literatúry Štipendium

Štipendium PATRÍ DO PROGRAMU

1Umenie

Štipendium PATRÍ DO PODPROGRAMU

1.5Literatúra

Podprogram 1.5 – Literatúra je zameraný na podporu tvorby pôvodnej umeleckej literatúry, realizáciu prekladov, vydávania pôvodnej a prekladovej literatúry, literatúry pre deti a mládež v tlačenej alebo elektronickej forme (sprístupňovaných verejnosti prostredníctvom internetu alebo e-kníh) v slovenskom jazyku určených do distribučnej siete v Slovenskej republike, s cieľom udržania kontinuity literárnej kultúry, nových umeleckých foriem a aktivít nekomerčného charakteru. V rámci programu sú podporované aj realizácie prekladov zo slovenského jazyka do iných jazykov, ktoré môžu byť vydané a distribuované aj v zahraničí. Podprogram nepodporuje výrobu podcastov a šírenie literatúry výlučne v digitálnej/elektronickej forme a/alebo výlučne na webe (napr. formou Spotify, atď.)
Dotácie a štipendiá v podprograme 1.5

Podpora formou štipendia v tomto podprograme je určená na realizáciu prekladov inojazyčných diel umeleckej literatúry (poézie, prózy, drámy, esejí, literatúry faktu), najmä na nové textové výbery a preklady súčasných a klasických autorov / autoriek. V rámci podprogramu sa nepodporujú preklady literatúry pre deti a mládež (o podporu možno žiadať v rámci podprogramu 1.5.1), preklady divadelných hier a adaptácií (o podporu možno žiadať v rámci podprogramu 1.1.1). V rámci podprogramu sa podporujú preklady aj cez tretí jazyk iba v tom prípade, ak ide jednoznačne o minoritný jazyk (t. j. nie je možné realizovať relevantný preklad z pôvodného jazyka) a preklad bol autorizovaný. 

A – štandardné štipendium na tvorbu je určené pre prekladateľov a prekladateľky, ktorí/-é sú etablovaní/-é na profesionálnej scéne v oblasti prekladu umeleckej literatúry a aktívne na nej pôsobia. Štandardné štipendium je podporou samotnej tvorivej činnosti umelcov a umelkýň (nejde o štipendium zamerané na vzdelávanie, ani o príspevok napr. na vydanie a polygrafické náklady publikácie, atď.), preto je žiadateľ/-ka povinný/-á dodržať presne tie vecné výstupy projektu, ktoré uviedol/-a v žiadosti aj za predpokladu, že žiadaná suma bude znížená. V prípade, že odborná komisia vyhodnotí žiadosť tak, že nespadá do kategórie A – štandardného štipendia, žiadosť nemôže byť podporená.

V prípade prekladu umelecky náročného literárneho diela žiadateľ/-ka môže rozdeliť projekt na viacero fáz, ktoré v žiadosti detailne rozpíše a zdôvodní. Na každú vopred naplánovanú fázu prekladu treba podať samostatnú žiadosť, a pri pokračovaní prekladu umelecky náročného diela, ktoré už fondom bolo podporené, žiadateľ/-ka je povinný/-á predložiť vecný výstup štipendia z predchádzajúcej fázy.

B – štipendium na tvorbu je určené pre začínajúcich/-e umelcov/-kyne, ktorí/-é sa chcú etablovať na profesionálnej scéne v oblasti prekladu umeleckej literatúry, alebo tých/tie, ktorí/-é sa z rôznych dôvodov (iné zamestnanie, materská dovolenka, existenčné prekážky a podobne) nemohli venovať umeleckej tvorbe dlhšie obdobie a chcú sa k nej aktívne vrátiť. B – štipendium je podporou samotnej tvorivej činnosti umelcov a umelkýň (nejde o štipendium zamerané na vzdelávanie, ani o príspevok napr. na vydanie a polygrafické náklady publikácie, atď.), preto je žiadateľ/-ka povinný/-á dodržať presne tie vecné výstupy projektu, ktoré uviedol/-a v žiadosti aj za predpokladu, že žiadaná suma bude znížená. Toto štipendium je možné poskytnúť totožnému/-ej žiadateľovi/-ke  maximálne dvakrát v rozdielnych rokoch na rozdielne vecné výstupy, ktoré špecifikuje v žiadosti. Ak si žiadateľ/-ka podá žiadosť o štipendium B po druhýkrát, je povinný/-á k žiadosti priložiť priebežnú správu o realizácii projektu podporeného formou štipendia B, ak ešte nie je ukončený. Druhá podaná žiadosť o štipendium B musí obsahovať iné vecné výstupy než prvá žiadosť o štipendium B. V prípade, že odborná komisia vyhodnotí žiadosť tak, že nespadá do kategórie B – štipendia, žiadosť nemôže byť podporená.

Žiadatelia/-ky o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti na príslušný rok (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o pridelenie štipendia. V prípade, že žiadateľ/-ka podá viac ako jednu žiadosť, fond sa bude zaoberať len žiadosťou doručenou ako prvou v poradí a ďalšie budú automaticky vyradené. Výnimku z vyššie uvedeného majú len žiadosti, ktoré boli vyradené z dôvodu nesprávne zvoleného podprogramu. V takom prípade môže byť žiadosť predložená opätovne (pokiaľ je pre daný podprogram otvorená výzva).Žiadateľ/-ka o štipendium je rovnako povinný/-á v žiadosti uviesť v normostranách (NS) rozsah originálu podľa Vyhlášky MŠVVŠ SR č. 456/2012 (beletria: 1 NS – 1800 znakov, poézia: 1 NS – 31 riadkov, 1 riadok – 1 verš), ako aj aktuálny stav rozpracovania diela. Neuvedenie rozsahu a stavu rozpracovania diela môže byť dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.

TYP PODPORY
Štipendium
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 6/2022

17.01.2022 – 14.02.2022

Výška štipendia
viď výpočet
Spolufinancovanie
0%
Čerpanie od
dátumu rozhodnutia riaditeľa
Čerpanie do
30.06.2023

Výpočet výšky štipendia:
Typ A: Oprávnený/-á žiadateľ/-ka si môže požiadať o štipendium na 2 až 12 mesiacov. Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2020.
Typ B: Oprávnený/-á žiadateľ/-ka  si môže požiadať o štipendium na 2 až 12 mesiacov. Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky minimálnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2020.

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel – A – štandardné štipendium

Účel, na ktorý môže byť poskytnuté štipendium:

 1. preklad inojazyčného umeleckého literárneho diela do slovenčiny, ktorý žiadateľ/-ka predloží vo forme celistvého rukopisu,
 2. preklad slovenského umeleckého literárneho diela do iného jazyka, ktorý žiadateľ/-ka predloží vo forme rukopisu.

UPOZORNENIE: Žiadateľ/-ka si nemôže požiadať o štipendium na realizáciu projektu alebo jeho časti, ktorý už bol podporený z verejných zdrojov Slovenskej republiky, na realizáciu akejkoľvek školskej práce (napr. na napísanie a/alebo vytvorenie záverečnej práce),  či kvalifikačnej práce, alebo na projekt, ktorý realizuje v pracovnoprávnom vzťahu.

Oprávnení žiadatelia – A – štandardné štipendium

Oprávneným/-ou žiadateľom/-kou je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená pre prekladateľov/-ky, ktorí/-é profesionálne pôsobia v oblasti literatúry a majú zásadný celoslovenský a/alebo medzinárodný dosah. Podpora nie je určená tým, ktorí/-é nemajú knižne, časopisecky, alebo v elektronických médiách vydaný či uvedený žiaden preklad literárneho diela (próza, poézia, dramatický text). Za relevantnú pokladá fond iba takú neperiodickú publikáciu, ktorá má pridelené ISBN. Za relevantné pokladá fond iba také periodikum, ktoré je štandardne zaregistrované a má pridelené ISSN. Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb (žiadateľ/-ka je povinný/-á to v žiadosti uviesť), žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si môže požiadať o štipendium iba jedna fyzická osoba. V prípade, že sa na totožný projekt (rozhodujúci je obsah, nie názov) podá viac ako jedna žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú doručenú žiadosť a ďalšie budú vyradené.

Účel – B – štipendium

Účel, na ktorý môže byť poskytnuté štipendium:

 1. preklad inojazyčného umeleckého literárneho diela do slovenčiny, ktorý žiadateľ/-ka predloží vo forme celistvého rukopisu.
 2. preklad slovenského umeleckého literárneho diela do iného jazyka, ktorý žiadateľ/-ka predloží vo forme rukopisu.

UPOZORNENIE: Žiadateľ/-ka si nemôže požiadať o štipendium na realizáciu projektu alebo jeho časti, ktorý už bol podporený z verejných zdrojov Slovenskej republiky, na realizáciu akejkoľvek školskej práce (napr. na napísanie a/alebo vytvorenie záverečnej práce),  či kvalifikačnej práce, alebo na projekt, ktorý realizuje v pracovnoprávnom vzťahu.

Oprávnení žiadatelia – B – štipendium

Oprávneným/-ou žiadateľom/-kou je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená pre prekladateľov, ktorí/-é profesionálne pôsobia v oblasti literatúry. Podpora nie je určená tým, ktorí/-é nemajú knižne, časopisecky, alebo v elektronických médiách vydaný či uvedený žiaden preklad literárneho diela (próza, poézia, dramatický text). Za relevantnú pokladá fond iba takú neperiodickú publikáciu, ktorá má pridelené ISBN. Za relevantné pokladá fond iba také periodikum, ktoré je štandardne zaregistrované a má pridelené ISSN. Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb (žiadateľ/-ka je povinný/-á to v žiadosti uviesť), žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si môže požiadať o štipendium iba jedna fyzická osoba. V prípade, že sa na totožný projekt (rozhodujúci je obsah, nie názov) podá viac ako jedna žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú doručenú žiadosť a ďalšie budú vyradené.

Doplňujúce informácie

Povinné prílohy žiadosti:

 1. Zoznam (vo forme štandardných bibliografických odkazov) posledných troch realizovaných najrelevantnejších prekladov žiadateľa/-ky z oblasti predmetu žiadosti (pričom musí obsahovať aspoň jeden odkaz na samostatnú knižnú publikáciu z oblasti prekladu umeleckej literatúry z jazyka, do/z ktorého je prekladané predmetné dielo) s krátkym opisom ich obsahu.
 2. Ukážka z diela v elektronickej podobe, na ktorého preklad sa žiada podpora. Ukážka musí byť primeraná povahe textu, pričom jej rozsah nesmie prekročiť 10 strán.
 3. V prípade prekladu umelecky náročného diela členeného na viacero fáz, žiadateľ/-ka priloží v elektronickej podobe vecný výstup predchádzajúceho štipendia na preklad predmetného diela.
 4. Kópia akceptačného listu od vydavateľa, v ktorom sa zaviaže, že vydá preklad predmetného diela a poskytne prehlásenie o stave vysporiadania autorského práva prekladaného diela.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Vyradená bude žiadosť v prípade prekladov slovenského umeleckého literárneho diela do iného jazyka, ktorá bude obsahovať akceptačný list od vydavateľa so sídlom v Slovenskej republike, ak nebude mať tento preukázateľne zabezpečenú distribúciu v zahraničí (spôsob distribúcie do zahraničia uvedie vydavateľ v akceptačnom liste).

Povinné prílohy žiadosti:

 1. Zoznam (vo forme štandardných bibliografických odkazov) troch realizovaných najrelevantnejších prekladov žiadateľa/-ky s krátkym opisom ich obsahu.
 2. Ukážku z diela v elektronickej podobe, na ktorého preklad sa žiada podpora. Ukážka musí byť primeraná povahe textu, pričom jej rozsah nesmie prekročiť 10 strán.
 3. Kópia akceptačného listu od vydavateľa, v ktorom sa zaviaže, že vydá preklad predmetného diela a poskytne prehlásenie o stave vysporiadania autorského práva prekladaného diela.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Vyradená bude žiadosť v prípade prekladov slovenského umeleckého literárneho diela do iného jazyka, ktorá bude obsahovať akceptačný list od vydavateľa so sídlom v Slovenskej republike, ak nebude mať tento preukázateľne zabezpečenú distribúciu v zahraničí (spôsob distribúcie do zahraničia uvedie vydavateľ v akceptačnom liste).

Veronika Fifíková

referentka

veronika.fifikova@fpu.sk

02/59324256