Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

5.1.1 A Komplexná infraštruktúra knižníc Dotácia

Dotácia PATRÍ DO PROGRAMU

5Pamäťové a fondové inštitúcie

Podpora je určená aj na projekty realizované v medzinárodnej koprodukcii a/alebo spolupráci, kedy je možné alikvotnú časť projektu realizovať aj v zahraničí, pričom takýto projekt sa nepovažuje za medzinárodnú prezentáciu. Odborná komisia určená k príslušnej výzve môže v prípade potreby v rámci posudzovania žiadosti uskutočniť vypočutie žiadateľa/-ky  alebo jeho zástupcu/-kyňu.

Oprávnení/-é žiadatelia/ky môžu predložiť v rámci programu neobmedzené množstvo žiadostí o dotáciu (v prípade niektorých podprogramov je uvedené obmedzenie počtu žiadostí od jedného žiadateľa/-ky ), no jednému/-ej žiadateľovi/-ke  môže byť úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc. V rámci podprogramu 5.1.1 fáza B, 5.2.3 fáza B a 5.3.3 fáza B je poskytovaná finančná podpora ako štátna pomoc.

Program nepodporuje aktivity z oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu, verejných vysokých škôl (o podporu možno žiadať iba v Programe 7), neprofesionálnej umelec­kej tvorby a tradičnej kultúry, športové podujatia (vrátane športového tanca), interné aktivity škôl, projekty a aktivity nezávislých divadiel a tanečných zoskupení, aktivity určené prioritne pre národnostné menšiny, znevýhodnené skupiny obyva­teľstva, aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek, aktivity určené prioritne pre zahraničných Slovákov/Slovenky, inštitucionálne výdavky subjektu, vydávanie učebníc, učebných a metodických pomôcok (t.j. ani metodických pomôcok, listov, publikácií, atď. pre pedagógov a pracovných zošitov pre žiakov) pre základné a stredné školy (vrátane ZUŠ), vysokoškolských učebníc a skrípt, vydávanie publikácií a diel/rukopisov mapujúcich dejiny obcí, miest a regiónov, vy­dávanie publikácií k výročiam subjektov, ročeniek, zborníkov a almanachov, vydávanie účelových publikácií či prehľadových knižných publikácií bez redaktora, vydávanie kníh, e-kníh, audiokníh, časopisov, CD, DVD, USB, LP a digitálnych verzií (streaming/download) určených na darovanie alebo mimo predaja. Podpora nie je určená ani na podporu podujatí v rámci družobnej spolupráce na miestnej a regionálnej úrovni.

Podľa zákona je neoprávneným žiadateľom rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy. V zmysle uvedeného zákona si tieto organizácie nemôžu požiadať o podporu na projekt prostredníctvom tretej osoby (napr. občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie), ani prostredníctvom fyzickej osoby, ak ide o projekt, ktorý preukázateľne realizujú ako hlavný organizátor, alebo je súčasťou ich hlavnej činnosti. Rozpočtové alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy môžu vstupovať do projektov výlučne ako spoluorganizátori podujatí, ktoré preukázateľne realizuje ako hlavný organizátor tretia osoba (napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia). V prípade, že sa preukáže porušenie tohto ustanovenia v akejkoľvek fáze posudzovania, takáto žiadosť bude vyradená z formálnych dôvodov.

Rozpočtové alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov, miest alebo obcí v podprogramoch, kde nie sú oprávnenými žiadateľmi, resp. už dosiahli hranicu de minimis, nemôžu byť žiadateľmi ani prijímateľmi dotácii prostredníctvom tretej osoby, ani prostredníctvom fyzickej osoby, ak ide preukázateľne o ich hlavnú činnosť. V prípade preukázateľného porušenia tohto ustanovenia fond môže požadovať vrátenie dotácie v plnej výške.

Verejné vysoké školy v programoch a podprogramoch, kde nie sú oprávnenými žiadateľmi, nemôžu byť žiadateľmi ani prijímateľmi dotácií prostredníctvom tretej osoby, ani prostredníctvom fyzickej osoby. V prípade preukázania porušenia tohto ustanovenia môže fond požadovať vrátenie dotácie v plnej výške.

Dotácia PATRÍ DO PODPROGRAMU

5.1Knižnice

Podprogram je zameraný na podporu dlhodobého rozvoja aktivít knižníc, predovšetkým na komplexnú infraštruktúr knižníc, rozvoj a posilnenie knižnično-informačných služieb, vzdelávacích aktivít a doplňovania knižničných fondov.  Podpora je určená na projekty knižníc, ktoré sú evidované v Zozname knižníc Slovenskej republiky, na projekty subjektov aktívne pôsobiacich v tejto oblasti.
Dotácie a štipendiá v podprograme 5.1

Podpora je zameraná na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj verejných knižníc a ich služieb. Podpora je určená na komplexné estetické skvalitnenie interiérového a nábytkového vybavenia pre zvýšenie komfortu používateľov knižníc rôznych vekových kategórií. Projekty modernizácie služieb knižníc môžu v odôvodnených prípadoch zahŕňať aj nákup výpočtovej techniky s podmienkou, že budú slúžiť výhradne používateľom knižníc.

Fáza A podprogramu podporuje prípravu infraštruktúrneho projektu pre knižnicu, vrátane realizovanie súťaže architektonických návrhov. Fond odporúča organizovanie transparentnej súťaže návrhov za účelom získania kvalitného architektonického návrhu na interiér knižnice. Autormi projektov musia byť autorizovaní architekti, ak to povaha projektu vyžaduje. V prípade nestavebných činnosti, ktoré nevyžadujú dokumentáciu od autorizovanej osoby vymedzenej príslušným zákonom, autormi projektu môžu byť aj neautorizovaní architekti, dizajnéri, interiéroví dizajnéri a pod. Podpora má byť použitá na náklady spojené s touto súťažou, v rozpočte žiadosti je potrebné podrobne špecifikovať jednotlivé plánované položky projektu. V rámci fázy A si žiadateľ/-ka môže požiadať o podporu na prípravu a vytvorenie podkladov nevyhnutných na podanie žiadosti vo fáze B.

Fáza B je určená na podporu samotnej realizácie projektu komplexnej infraštruktúry knižnice. Realizovanie súťaže návrhov v rámci projektu nie je podmienkou na podanie žiadosti na fázu B. Na realizáciu projektu zameraného na komplexnú infraštruktúru knižnice možno podať žiadosť aj priamo do fázy B. Architektonický návrh, ktorý je súčasťou predloženej žiadosti o dotáciu vo fáze B, nie je oprávneným výdavkom, keďže bol vyhotovený pred začatím oprávneného obdobia podprogramu. Neoprávneným výdavkom v tomto podprograme sú tiež náklady spojené so stavebným povoľovaním.

V rámci fázy B je možné realizovať projekt zameraný na realizáciu skvalitnenia špecifickej knižničnej infraštruktúry alebo projekt na skvalitnenie interiérového vybavenia knižníc.

Pod realizáciou skvalitnenia špecifickej knižničnej infraštruktúry sa rozumie nákup a obnova špecifického vybavenia knižnice pevne spojeného s priestorom knižnice alebo vybavenie slúžiace výhradne na poskytovanie knižničných služieb, napríklad veľké regálové zostavy, priestorové riešenia a nábytkové vybavenie na mieru knižnice spĺňajúce príslušné normy, výpožičné a knižničné pulty a podobne.

Pod skvalitnením interiérového vybavenia knižníc sa rozumie napríklad nákup nábytku, ktorý nie je pevne spojený s priestorom knižnice ako sú menšie regále a menšie nábytkové vybavenie, nábytkové vybavenie študovne, koberce, lavice, gauče, sedacie vaky, príručné lampy, šatníkové riešenia, technické zariadenia (tlačiarne, scannery, počítače, dataprojektory) a podobne. Projekty zamerané na skvalitnenie interiérového vybavenia knižnice je potrebné podať priamo do fázy B.

Podpora nie je určená na stavebné rekonštrukcie exteriérov alebo interiérov nesúvisiacich so špecifickou infraštruktúrou knižnice (napríklad výmena okien, elektroinštalácie, vodoinštalácie, kabeláže, exteriérových bezpečnostných dverí, ozvučenia interiéru, stavebné úpravy exteriérových čitární a práce záhradného architekta v rámci letných čitární, rozsiahle búracie práce, rozsiahle rekonštrukcie exteriérov a interiérov a podobne), ani na štúdie, výskumy a architektonické dokumentácie obnovy, rekonštrukcie, atď. objektov a priestorov knižnice, ktoré s projektom nesúvisia. Menšie stavebno-technické úpravy interiérov (úprava omietok, priečky, tieniaca technika a podobne), klimatizácia, vzduchotechnika a nákup výstavných panelov môžu byť súčasťou spolufinancovania projektu fázy B.

Podpora tiež nie je určená na nákup biblioboxov a podobných systémov, preto fond takého žiadosti vyradí. Systémy ako je RFID (príp. analogické alternatívy) je možné podporiť v jasne odôvodnených prípadoch, kedy žiadateľ/-ka transparentne a na základe relevantných dát preukáže efektívnosť takéhoto riešenia pre dané priestory knižnice a veľkosť knižničného fondu, t. j. v podobe štatistických údajov špecifikuje veľkosť a obrat knižničného fondu, počet vypožičaných, vrátených a stratených kníh za posledné tri roky, prípadne ďalšie relevantné údaje.

Žiadateľ/-ka si môže podať v danom roku maximálne jednu žiadosť do podprogramov 5.1.1 a 5.1.2. Výnimku z vyššie uvedeného majú len žiadosti, ktoré boli vyradené z dôvodu nesprávne zvoleného podprogramu. V takom prípade môže byť žiadosť predložená opätovne (pokiaľ je pre daný podprogram otvorená výzva). Do podprogramu 5.1.1 si môže podať jednu žiadosť na fázu A a jednu žiadosť na fázu B. V prípade, že žiadateľ/-ka podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú doručenú žiadosť, resp. žiadosť s nižším poradovým číslom a ďalšie budú vyradené.

TYP PODPORY
Dotácia
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 4/2024

13.11.2023 – 11.12.2023

Výška dotácie
5 000 – 10 000 EUR
Spolufinancovanie
20%
Čerpanie od
01.01.2024
Čerpanie do
31.12.2024 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok 2024 nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá – fáza A:

Prípravná fáza realizácie komplexnej infraštruktúry knižnice.

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky – fáza A: 

Žiadateľ/-ka musí byť evidovaný/-é v Zozname knižníc Slovenskej republiky ako verejná knižnica (t. j. regionálna knižnica s krajskou pôsobnosťou, regionálna / mestská / obecná knižnica) a musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem:

  1. vyšší územný celok alebo obec,
  2. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je VÚC, 
  3. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec.

Doplňujúce informácie

  1. Ideový zámer a vizualizácia – ideový zámer, koncepcia modernizácie a priestorového riešenia knižnice, ktorého súčasťou je rámcový rozpočet, opis jednotlivých fáz realizácie projektu (ak sa projekt realizuje vo viacerých fázach), rozloha komplexnej infraštruktúry,
  2. fotodokumentácia o súčasnom stave knižnice (napr. autori, rozloha, rok otvorenia, atď.),
  3. parametre súťaže na návrh komplexnej infraštruktúry knižnice,
  4. doloženie právneho vzťahu žiadateľa/-ky k nehnuteľnosti v ktorej sa infraštruktúrny projekt realizuje,

Žiadateľ/-ka priloží prílohy k žiadosti výlučne v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Miroslava Beňačková

referentka

miroslava.benackova@fpu.sk

02/59324248