Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá Dotácia

Dotácia PATRÍ DO PROGRAMU

5Pamäťové a fondové inštitúcie

Fond v rámci Program 5 – Pamäťové a fondové inštitúcie si kladie za cieľ posilnenie úlohy pamäťových a fondových inštitúcii v spoločnosti, skvalitňovanie stavu odbornej starostlivosti o existujúci zbierkový a knižničný fond Slovenskej republiky, ich rozširovanie a sprístupňovanie širokej verejnosti, čím chce posilniť občiansku participáciu na využívaní služieb a aktivít pamäťových a fondových inštitúcii. Podpora je určená aj na projekty realizované v medzinárodnej koprodukcii a/alebo spolupráci, kedy je možné alikvotnú časť projektu realizovať aj v zahraničí, pričom takýto projekt sa nepovažuje za medzinárodnú prezentáciu. Odborná komisia určená k príslušnej výzve môže v prípade potreby v rámci posudzovania žiadosti uskutočniť vypočutie žiadateľa/-ky  alebo jeho zástupcu/-kyňu.

Oprávnení/-é žiadatelia/ky môžu predložiť v rámci programu neobmedzené množstvo žiadostí o dotáciu (v prípade niektorých podprogramov je uvedené obmedzenie počtu žiadostí od jedného žiadateľa/-ky ), no jednému/-ej žiadateľovi/-ke  môže byť úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc. V rámci podprogramu 5.2.3 fáza B a 5.3.3 fáza B je poskytovaná finančná podpora ako štátna pomoc.

Program nepodporuje aktivity z oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu, neprofesionálnej umelec­kej tvorby a tradičnej kultúry, interné aktivity škôl,projekty a aktivity nezávislých divadiel a tanečných zoskupení, aktivity určené prioritne pre národnostné menšiny, znevýhodnené skupiny obyva­teľstva, aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek, aktivity určené prioritne pre zahraničných Slovákov/Slovenky, inštitucionálnu podporu subjektu, vydávanie učebníc, učebných a metodických pomôcok pre základné a stredné školy, vysokoškolských učebníc a skrípt, vydávanie publikácií mapujúcich dejiny obcí, miest a regiónov, vy­dávanie publikácií k výročiam subjektov, ročeniek, zborníkov a almanachov, vydávanie účelových publikácií či prehľadových knižných publikácií bez redaktora, vydávanie kníh, e-kníh, časopisov, CD a DVD určených na darovanie alebo mimo predaja. Podpora nie je určená ani na podporu podujatí v rámci družobnej spolupráce na miestnej a regionálnej úrovni.

Dotácia PATRÍ DO PODPROGRAMU

5.2Múzeá

Podprogram poru projektov z oblasti tvorby a šírenia kultúrnych hodnôt múzeami, projektov podporujúcich rozvoj a skvalitnenie výkonu vybraných základných odborných činností múzeí, a podporu projektov vzdelávacích aktivít a rozšírenia zbierkových fondov.
Dotácie a štipendiá v podprograme 5.2

Podpora je určená na modernizáciu a dopĺňanie existujúcich stálych expozícií, realizácie výstav vychádzajúcich z poznatkov získaných vedecko-výskumnou činnosťou múzea. Podpora je prioritne určená na inovatívne výstavné projekty prekračujúce rámec štandardnej prezentačnej činnosti múzeí. Podpora je určená na projekty zamerané na vedecko-výskumnú a odbornú činnosť múzeí, realizáciu publikačných a iných významných, nadštandardných edičných výstupov vedecko-výskumných úloh a odbornej činnosti, pričom podpora môže byť použitá výlučne na odborné publikácie, ktoré budú určené na predaj a distribúciu pre širokú verejnosť. Podpora je zameraná aj na prezentáciu poznatkov získaných z vedecko-výskumnej činnosti na odborných podujatiach (konferenciách, seminároch a pod.), ďalej na podporu odborných podujatí regionálneho, nadregionálneho a celoslovenského významu (odborné konferencie, semináre, sympóziá, školenia, kurzy, workshopy a pod.), ako aj na projekty zamerané na múzejnú pedagogiku a na propagáciu alebo marketing (napr. aj nová vizuálna identita, webové sídla, atď.).

Podpora nie je určená na podujatia k výročiam subjektov, na celoročnú činnosť, na vydávanie zborníkov a katalógov múzeí, na vydávanie metodických príručiek, na zábavné a zážitkové aktivity. Rovnako nie je podpora určená na prípravu štúdií a/alebo architektonickej dokumentácie obnovy a/alebo rekonštrukcie objektov a priestorov múzeí, ani na úpravu interiérov výstavných priestorov k dočasným výstavám.

Žiadateľ/-ka je povinný/-á v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi/-ke  nevzniknú žiadne výnosy, je povinný/-á túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti. Náklady na zborníky a katalógy múzeí, na úpravy interiérov výstavných priestorov k dočasným výstavám môžu byť súčasťou spolufinancovania projektu.

TYP PODPORY
Dotácia
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 3/2022

25.10.2021 – 22.11.2021

Výška dotácie
2 000 – 60 000 EUR
Spolufinancovanie
10%
Čerpanie od
01.01.2022
Čerpanie do
31.12.2022 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

 1. realizácia prezentačných aktivít, 
 2. modernizácie a dopĺňania stálych expozícií, 
 3. realizácia vedecko-výskumnej a odbornej činnosti,
 4. realizácia odborných podujatí, 
 5. vydávanie odborných publikačných výstupov,
 6. realizácia propagačných a marketingových projektov,
 7. realizovanie projektu využívajúceho zdigitalizované zbierkové predmety.

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky: 

Podpora je určená výlučne na projekty múzeí, ktoré sú zapísané v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky, na projekty múzejných zariadení, ktoré sú evidované v Evidencii múzejných zariadení a galerijných zariadení a na projekty Zväzu múzeí na Slovensku a Slovenského komitétu ICOM. Žiadateľ/-ka musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem:

 1. vyšší územný celok alebo obec,
 2. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec, 
 3. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je VÚC,
 4. občianske združenie,
 5. nadácia alebo právnická osoba zriadená nadáciou,
 6. záujmové združenie právnických osôb,
 7. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 8. neinvestičný fond,
 9. organizácie s medzinárodným prvkom.

Doplňujúce informácie

Povinnou prílohou žiadosti je:

 1. Ak ide o prezentačnú aktivitu, odbornú aktivitu, doplnenie stálej expozície, realizáciu vedecko-výskumnej a odbornej činnosti, tak je žiadateľ/-ka povinný/-á priložiť libreto expozície, podrobnú koncepciu a štruktúru prezentačnej a odbornej aktivity, vrátane zoznamu všetkých odborných realizátorov projektu (lektori, kurátori, odborní pracovníci, výskumníci, vystavujúci, umelci a podobne). Ak žiadateľ/-ka ešte neoslovil/-a daného odborného realizátora projektu, musí to v prílohe jasne uviesť.
 2. V prípade projektu zameraného na vydanie odbornej publikácie je žiadateľ/-ka povinný/-á predložiť v elektronickej podobe ukážku z práce (v závislosti od povahy projektu textovú a/alebo obrazovú časť), na ktorej vydanie žiada podporu. Ukážka musí byť primeraná povahe publikácie, pričom jej rozsah nesmie prekročiť 10 strán.
 3. V prípade vydávania odbornej publikácie musí byť špecifikovaná forma distribúcie.
 4. Otváracie hodiny múzea.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Nepovinnou prílohou je posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy k žiadosti v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Petra Kozáková

referentka

petra.kozakova@fpu.sk

02/593 24 261