Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Základné informácie k členstvu v odborných komisiách

Výzva

Právnické osoby môžu celoročne podávať návrhy na členov/ky odborných komisií (fyzických osôb) na posudzovanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov v príslušných programoch podpornej činnosti.

Podmienky nominácie člena/ky do odbornej komisie FPU nájdete v tomto dokumente.

1

Podanie návrhu

Návrhy nominantov na vymenovanie do funkcie členov odborných komisií predkladajú právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosť v oblasti umenia, kultúry alebo v oblasti kreatívneho priemyslu. Návrhy sa predkladajú prostredníctvom Registračného systému FPU a v písomnej forme.

Písomný súhlas nominanta/ky a jeho/jej čestné vyhlásenie

Životopis nominanta

Prehľad vybraných najdôležitejších aktivít navrhovateľa

2

Menovanie členov odborných komisií

Členov odborných komisií vymenúva a odvoláva rada na návrh riaditeľa z osôb, ktoré mu navrhnú právnické osoby. Členovia odborných komisií sú menovaní do príslušných programov Štruktúry podpornej činnosti. Funkčné obdobie člena odbornej komisie vymenovaného do funkcie sú dva roky.

3

Dotazník o konflikte záujmov

Členovia odborných komisií sú od tohto momentu povinní dodržiavať mlčanlivosť o všetkých zistených skutočnostiach súvisiacich s hodnotiacim procesom. Kancelária fondu prostredníctvom elektronickej pošty vyzve jednotlivých členov odbornej komisie, aby čestne vyhlásili,
1. že nie sú v konflikte záujmov vzhľadom na žiadosti príslušnej výzvy a
2. že sa môžu v termínoch určených pre hodnotenie žiadostí zúčastniť rokovania odbornej komisie fondu.

4

Voľba a žrebovanie členov odborných komisií

Z členov odbornej komisie, ktorí fondu prostredníctvom vyplnenia dotazníka oznámili, že nie sú v konflikte záujmov a môžu sa zúčastniť zasadnutia, sa vyberajú žrebovaním a voľbou členovia odborných komisií pre príslušnú výzvu tak, aby bolo dodržané základné zloženie odborných komisií určené Štruktúrou podpornej činnosti na dané obdobie (5 alebo 7 členov).

Vyžrebuje sa celkové poradie členov a prví traja, resp. štyria vyžrebovaní sa stávajú členmi odbornej komisie pre príslušnú výzvu. V prípade, že ide o odbornú komisiu, ktorá má rozhodovať o projektoch z viacerých oblastí umenia a/alebo kultúry, členovia odborných komisií pre príslušnú výzvu sú žrebovaní za každú oblasť umenia a/alebo kultúry samostatne. Následne členovia rady fondu zvolia dve pätiny členov danej odbornej komisie.

5

Oboznámenie zvolených členov s ďalšími inštrukciami

Zvolení členovia odbornej komisie, tzv. hodnotitelia, dostanú prostredníctvom e-mailovej správy:

  • informáciu o tom, že boli zvolení
  • link na elektronické hlasovanie, kde vyznačia termíny vyhovujúce pre zasadnutie odbornej komisie
  • dohodu o vykonaní práce

Honorovanie členov odborných komisií fondu na základe ustanovenia č. 80/2019 prijatého radou fondu:

Odmena za účasť v odbornej komisii

150,00 EUR

1.-30 50,00 EUR
31.-60 100,00 EUR
61.-90 150,00 EUR
91.-120 200,00 EUR
121.-150 250,00 EUR
151.-180 300,00 EUR
181.-210 350,00 EUR
211.-240 400,00 EUR
241.-270 450,00 EUR
271.-300 500,00 EUR
301.-330 550,00 EUR
331.-360 600,00 EUR
361.-390 650,00 EUR
391.-420 700,00 EUR
421.-450 750,00 EUR
451.-480 800,00 EUR
481.-510 850,00 EUR
511.-540 900,00 EUR
541.-570 950,00 EUR
571.-600 1000,00 EUR
601.-630 1050,00 EUR
631.-660 1100,00 EUR
661.-690 1150,00 EUR
691.-720 1200,00 EUR
721.-750 1250,00 EUR
751.-780 1300,00 EUR
781.-810 1350,00 EUR
811.-840 1400,00 EUR
841.-870 1450,00 EUR
871.-900 1500,00 EUR
901.-930 1550,00 EUR
931.-960 1600,00 EUR
961.-990 1650,00 EUR
991.-1020 1700,00 EUR
1021.-1050 1750,00 EUR
1051.-1080 1800,00 EUR
1081.-1110 1850,00 EUR

50,00 EUR

100,00 EUR  týka sa len podprogramu 6.1.1, pod podmienkou, že do podprogramu prídu viac ako 3 žiadosti

A+B+C+D

6

Sprístupnenie žiadostí na hodnotenie

V ďalšom kroku sprístupníme v registračnom systéme členom odbornej komisie fondu žiadosti o finančné prostriedky na hodnotenie. Žiadosti si každý člen individuálne preštuduje a pridelí im bodové hodnotenie, ktoré bude možné korigovať na zasadnutí odbornej komisie, kde bude hodnotenie definitívne ukončené.

7

Zasadnutie odbornej komisie

Riaditeľ alebo ním poverený pracovník na prvom zasadnutí odbornej komisie k príslušnej výzve oboznámi členov komisie s prioritami príslušných programov/podprogramov a kritériami hodnotenia žiadostí. Členovia OK si zvolia predsedu a podpredsedu komisie. Predseda odbornej komisie vedie zasadnutie.

8

Hodnotenie žiadostí

Členovia odbornej komisie si prejdú bodové hodnotenie všetkých žiadostí zvažujúc všetky relevantné aspekty. Pridelené body členov komisie sa spočítavajú, pričom na odporúčanie o poskytnutí finančných prostriedkov z fondu musí žiadosť v hodnotení získať od všetkých členom komisie spolu viac ako 50% z maximálneho možného počtu bodov. Čelnovia odbornej komisie uvedú žiadostiam, ktoré sa rozhodnú nepodporiť, písomné zdôvodnenie v komentári.

Kritériá pre hodnotenie žiadostí:

Umelecký prínos a potenciál projektu

Prínos projektu pre cieľovú skupinu

Doterajšie umelecké aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu

Rozpočet projektu / Kalkulácia nákladov

Kvalita realizačného plánu

9

Pridelenie finančných prostriedkov

Po ukončení hodnotenia jednotlivými členmi odbornej komisie k príslušnej výzve určí komisia ako celok hlasovaním alebo konsenzom odporúčanú sumu podpory pre danú žiadosť.

Odborné komisie predkladajú svoje hodnotenie v písomnej forme riaditeľovi. V hodnotení odporučia alebo neodporučia poskytnutie finančných prostriedkov a navrhnú sumu finančných prostriedkov v súlade so schváleným rozpočtom fondu a základný časový rámec pre poskytnutie a použitie finančných prostriedkov.

10

Ukončenie zasadnutia odbornej komisie

Zo zasadnutia odbornej komisie vyhotovuje zápis riaditeľom poverený zamestnanec fondu. Správnosť zápisu z rokovania odbornej komisie potvrdzuje podpisom predseda komisie a všetci členovia odbornej komisie k príslušnej výzve.

Odborná komisia na zasadnutí vypracuje protokol, ktorý obsahuje vybrané údaje o všetkých úplných žiadostiach predložených komisii na posúdenie a zoradené v poradí podľa celkového počtu získaných bodov. Pri každom z projektov odporúčaných na podporu je uvedená navrhovaná výška dotácie. Odborná komisia predloží protokol v písomnej forme riaditeľovi. Predložením protokolu a jeho príloh príslušná odborná komisia ukončí svoju činnosť.

Na základe protokolu odbornej komisie riaditeľ vypracuje a predloží rade informáciu o výsledkoch hodnotenia žiadostí v spojení s informáciou o pridelení finančných prostriedkov fondu. Následne táto informácia bude zverejnená na webovom sídle fondu. Kancelária prostredníctvom registračného systému sprístupní žiadateľovi alebo jeho oprávnenému zástupcovi výsledky hodnotenia každej žiadosti, ktorú tento žiadateľ predložil fondu a ktorá bola postúpená na hodnotenie odbornej komisii.

11