Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Zásady ochrany osobných údajov

Informačná povinnosť v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“)

Prevádzkovateľ

Fond na podporu umenia, verejnoprávna inštitúcia
(ďalej len „fond“)
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO: 42418933
telefón: +421-2-593-24-254
mail: info@fpu.sk

Zodpovedná osoba:
zodpovednaosoba@fpu.sk+421-2-593-24-252

Pri realizácii úloh a povinností fondu získavame vaše osobné údaje priamo od vás, alebo ich získavame pri plnení svojich povinností od tretích strán (napríklad ak ste nominovaný za člena odbornej komisie FPU a pod.).

Pri spracúvaní osobných údajov fondom ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Na spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré sme získali pri plnení úloh a povinností fondu od tretích strán (nezískali sme ich priamo od vás), sa pre plnenie povinnosti transparentne informovať dotknuté osoby vzťahujú výnimky podľa § 20 ods. 5 zákona č. 18/2018 Z. z.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež v rámci plnenia povinností fondu ako zamestnávateľa, ak ste napríklad rodinným príslušníkom zamestnanca fondu alebo jemu blízkou osobou.

Zásady ochrany osobných údajov

Máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov (napr. Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou fondu a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené fondom (prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s bezpečnostnou politikou fondu. Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Úrad je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.

Na základe čoho budú vaše údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom. Tieto sú jednotlivo uvedené v Informácií o účeloch spracúvania.

Kto sú príjemcovia vašich osobných údajov?

Kategória príjemcov:

  • orgány štátnej správy a verejnej moci
  • súdy
  • orgány činné v trestnom konaní
  • exekútori
  • notári

Budú vaše osobné údaje zverejnené?

Ak ste žiadateľom o finančnú podporu, po rozhodnutí o vašej zaregistrovanej žiadosti budú vaše osobné údaje zverejnené v registračnom systéme fondu.

Budú vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Budú vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako dlho budú vaše osobné údaje uchovávané?

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom fondu, ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Aké máte práva?

Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne vo fonde. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o vás spracúvali.

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421-2-323-132-14; mail: statny.dozor@pdp.gov.skhttps://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).