Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Zmeny v podpornej činnosti FPU na rok 2021

A: Dňa 28. 1. 2021 schválila Rada FPU nasledovné zmeny v Štruktúre podpornej činnosti FPU na rok 2021:

  1. Nová forma podpory v podprogramoch medzinárodných mobilít formou štipendia (1.1.6, 1.2.5, 1.3.6, 1.4.7, 1.5.8, 1.6.4, 1.6.5, 4.6).
  2. Doplnenie podmienok k dotácii v podprogramoch 5.2.3 Nové stále expozície – múzeá a 5.3.3 Nové stále expozície – galérie.
  3. Zlúčenie dátumu oprávneného obdobia (maximálna doba realizácie) a termínu predkladania Finančného vyúčtovania a vecného vyhodnotenia projektu, ak je max. doba realizácie 30.06.2022 a najbližší termín na predloženia vyúčtovania je 30.09.2022, max. doba realizácie a zároveň termín predloženia vyúčtovania bude 30.09.2022.

B: Osobitné podmienky pre žiadosti predložené v rámci výzvy na predkladanie žiadostí zverejnenej fondom v čase krízovej situácie alebo do šiestich mesiacov po skončení krízovej situácie, ktorú predložil žiadateľ z územia zasiahnutého krízovou situáciou alebo ak sa projekt realizuje na území zasiahnutom krízovou situáciou:

  1. Finančné vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie projektu – k vyúčtovaniu nebude potrebné priložiť žiadne kópie účtovných dokladov
  2. Zredukovanie počtu povinných potvrdení k zmluve, k zmluve bude potrebné predložiť len nasledovné potvrdenia:

a, potvrdenie okresného súdu o tom, že žiadateľ/žiadateľka nie je v konkurze, nie je v konkurznom konaní, nie je v reštrukturalizácii, nedošlo k zamietnutiu návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (obce a vyššie územné celky nie sú povinné predložiť toto potvrdenie v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

b, kópia oficiálneho potvrdenia od zahraničného partnera(pri medzinárodných mobilitách a prezentáciách),

c, doklad o zriadení bežného účtu žiadateľa/žiadateľky v slovenskej banke alebo pobočke zahraničnej banky na Slovensku, súčasťou ktorého musí byť číslo účtu v tvare IBAN (t. z. kópia zmluvy s bankou s uvedením IBAN alebo kópia potvrdenia banky o vedení účtu s uvedeným IBAN). Názov majiteľa/majiteľky účtu musí byť identický s názvom alebo menom žiadateľa/žiadateľky. Doklad predkladajú aj obce a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov. Doklad sa predkladá iba k prvej zmluve od septembra 2019 a je platný pre uzatvorenie všetkých nasledujúcich zmlúv (aj v ďalších rokoch). Zmena účtu zakladá povinnosť predložiť doklad opätovne.

3. Finančné prostriedky je možné poskytnúť aj žiadateľom, ktorí majú evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, na povinné verejné zdravotné poistenie a daňové nedoplatky.


Aktualizovanú Štruktúru podpornej činnosti nájdete tu.