Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

1.7.2 A Tvorba herného multimediálneho diela – dotácia Dotácia

Dotácia PATRÍ DO PROGRAMU

1Umenie

Dotácia PATRÍ DO PODPROGRAMU

1.7Digitálne hry

Podprogram 1.7 – Digitálne hry je zameraný na podporu tvorby digitálnych hier a podujatí zameraných na tvorbu, prezentáciu a vzdelávanie v oblasti digitálnych hier. Podpora je určená predovšetkým začínajúcim a nezávislým profesionálnym tvorcom na realizáciu najmä experimentálnych, inovatívnych a vzdelávacích projektov s dôrazom na vizuálnu stránku a estetické kvality diela. 
Dotácie a štipendiá v podprograme 1.7

Podporná činnosť je zameraná na tvorbu a/alebo vydanie multimediálneho diela, ktorým je multimediálna audiovizuálna prezentácia, najmä počítačová hra alebo iné dielo, riadená počítačovým programom, umožňujúca vyhľadávanie alebo prezentáciu v rôznych mediálnych formách, transformovaná do digitálnej formy, umožňujúca aj analógovú prezentáciu informácií a umožňujúca prostredníctvom počítačového rozhrania používateľovi interaktivitu zásahom do deja prezentácie. Podpora je určená predovšetkým začínajúcim a nezávislým profesionálnym tvorcom na realizáciu najmä experimentálnych, inovatívnych a vzdelávacích projektov s dôrazom na vizuálnu stránku a estetické kvality diela. 

Žiadateľ/-ka o dotáciu je povinný/-á v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi/-ke nevzniknú žiadne výnosy, je povinný/-á túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.

Žiadateľ/-ka si nemôže podať žiadosť na totožný projekt ako v podprograme 1.7.1. V prípade podania viac ako jednej žiadosti na totožný projekt, za úplnú bude fond pokladať iba prvú doručenú žiadosť a ďalšie budú vyradené.

V rámci podprogramu si možno požiadať o podporu formou dotácie na vytvorenie digitálnej hry vo forme vertical slice alebo beta final a jej vydanie. V prípade fázy B je podmienkou vydanie digitálnej hry najneskôr v roku 2026. Pre diela určené do predaja je podmienkou zverejnenie na oficiálnom obchode cieľového zariadenia, prípadne pokiaľ ide o webovú hru vyžadujúcu vlastné webové riešenie, tak na vlastnej webstránke. Pokiaľ cieľové zariadenie nemá vlastný preferovaný obchod, je odporúčané využitie dostupných online obchodov, ako napr. Steam, Itch.io, GOG.com, Epic Games Store, Microsoft store, atď. Zverejnenie diela mimo oficiálnych obchodov sa nepovažuje za zverejnenie diela. Dielo musí byť prístupné verejnosti minimálne po dobu 2 rokov.

TYP PODPORY
Dotácia
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 8/2022

21.02.2022 – 21.03.2022

Výška dotácie
3 000 – 60 000 EUR
Spolufinancovanie
5%
Čerpanie od
01.07.2022
Čerpanie do
30.06.2023 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

Tvorba digitálnej hry vo forme vertical slice.

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky: 

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov/-ky, ktorí/-é preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Dotácia sa môže poskytnúť výlučne subjektom disponujúcim oprávnením na výkon činností, ktoré plánujú v rámci projektu realizovať. Žiadateľ/-ka musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem:

  1. fyzická osoba – živnostník/-čka,
  2. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
  3. právnická osoba oprávnená na podnikanie,
  4. občianske združenie,
  5. záujmové združenie právnických osôb.

Doplňujúce informácie

Žiadateľ/-ka priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve a podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 dokumentu Štruktúra podpornej činnosti na rok 2022.

Robert Špoták

referent

robert.spotak@fpu.sk

02/593 24 255