Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

1.7.3 Podujatia v oblasti digitálnych hier Dotácia

Dotácia PATRÍ DO PROGRAMU

1Umenie

Dotácia PATRÍ DO PODPROGRAMU

1.7Digitálne hry

Podprogram 1.7 – Digitálne hry je zameraný na podporu tvorby digitálnych hier a podujatí zameraných na tvorbu, prezentáciu a vzdelávanie v oblasti digitálnych hier. Podpora je určená predovšetkým začínajúcim a nezávislým profesionálnym tvorcom na realizáciu najmä experimentálnych, inovatívnych a vzdelávacích projektov s dôrazom na vizuálnu stránku a estetické kvality diela. 
Dotácie a štipendiá v podprograme 1.7

V rámci podprogramu je podpora určená pre usporiadateľov/-ky prehliadok, festivalov a jednorazových podujatí z oblasti tvorby a prezentácie digitálnych hier ako aj vzdelávacích podujatí (workshopy, letné školy, kurzy, prednášky a pod.) s celoslovenským, alebo medzinárodným významom a aktivít priamo súvisiacich s týmito podujatiami, a to na náklady súvisiace s realizáciou podujatia, odbornými materiálmi, ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov/-kýň. Podpora je určená aj na projekty, ktoré sú sprievodnými aktivitami podujatí, pričom musí ísť o profesionálne umelecké a kultúrne aktivity/prezentácie.

Podpora je určená aj na odborné vzdelávanie profesionálov/-ok pôsobiacich v oblasti digitálnych hier, oprávneným nákladom je aj úhrada poplatkov za účasť na školeniach a kurzoch pre profesionálov/-ky, aj pre profesionálov/-ky v oblasti vzdelávania. Podpora je určená taktiež na edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie a kultivovanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít v oblasti digitálnych hier. Predmetom podpory sú tiež online edukačné aktivity. Podpora je určená aj na vzdelávacie aktivity využívajúce multimediálne nástroje, na vývoj a implementáciu online nástrojov pre digitálne vzdelávanie v oblasti tvorby digitálnych hier. Podporujú sa aj aktivity zamerané na budovanie, kultivovanie a získavanie nového publika.

Podpora sa poskytuje aj usporiadateľom/-kám online prednášok či kurzov reflektujúcich oblasť digitálnych hier na úhradu nákladov priamo súvisiacich s realizáciou takýchto podujatí, prípadne na náklady spojené s prípravou, vydaním a publikovaním súvisiacich materiálov (katalóg, výber textov, zvukový alebo zvukovo-obrazový záznam).

Žiadateľ/-ka je povinný/-á v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi/-ke nevzniknú žiadne výnosy, je povinný/-á túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti. Žiadateľ/-ka je rovnako povinný/-á v žiadosti opísať dramaturgický plán podujatia, kde špecifikuje štruktúru podujatia, pričom povinným údajom je dramaturg podujatia a dramaturgická rada podujatia (ak je súčasťou projektu). Ďalej je povinný/-á uviesť zoznam všetkých dohodnutých a/alebo oslovených umeleckých a odborných účinkujúcich, ktorí sa na projekte zúčastňujú. V prípade, že žiadateľ/-ka ešte neoslovil/-a daného účinkujúceho, musí to jasne uviesť, v opačnom prípade bude fond pristupovať k takejto žiadosti ako k nepravdivej a môže ju vyradiť z formálnych dôvodov.

TYP PODPORY
Dotácia
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 5/2022

29.11.2021 – 10.01.2022

Výška dotácie
2 000 – 60 000 EUR
Spolufinancovanie
10%
Čerpanie od
01.01.2022
Čerpanie do
31.12.2022 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

 1. realizácia prehliadky v oblasti digitálnych hier, 
 2. realizácia festivalu v oblasti digitálnych hier,
 3. realizácia vzdelávacieho podujatia v oblasti digitálnych hier.

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky: 

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov/-ky, ktorí/-é preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho umenia. Dotácia sa môže poskytnúť výlučne subjektom disponujúcim oprávnením na výkon činností, ktoré plánujú v rámci projektu realizovať. Žiadateľ/-ka musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem:

 1. fyzická osoba – živnostník/-čka,
 2. právnická osoba oprávnená na podnikanie,
 3. vyšší územný celok alebo obec,
 4. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok, 
 5. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec,
 6. občianske združenie,
 7. nadácia,
 8. záujmové združenie právnických osôb,
 9. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 10. neinvestičný fond,
 11. vysoká škola, ktorá realizuje študijný odbor umenie,
 12. právnická osoba zriadená osobitným zákonom, rozpočtová organizácia zriadená právnickou osobou zriadenou osobitným zákonom alebo príspevková organizácia zriadená právnickou osobou zriadenou osobitným zákonom, ktorým je poskytovaný transfer prostredníctvom kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Doplňujúce informácie

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

Robert Špoták

referent

robert.spotak@fpu.sk

02/593 24 255