Program

7 Verejné umelecké aktivity vysokých škôl

Fond v rámci Programu 7 – Verejné umelecké aktivity vysokých škôl podporuje verejné umelecké aktivity vysokých škôl zamerané na prezentáciu a šírenie profesionálneho neko­merčného umenia realizovaného primárne na Slovensku a odborné vzdelávacie podujatia najmä v oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, tradičnej kultúry a medziodborových umeleckých aktivít. V rámci podprogramu pre… Read More

6 Mesto kultúry Slovenska

Fond v rámci Programu 6 – Mesto kultúry podporí jedno mesto v rámci Slovenskej republiky, v ktorom sa bude v priebehu daného roka odohrávať súbor umeleckých a kultúrnych aktivít, podujatí a prezentácií zameraných na rozvoj kultúry mesta a sprostredkovanie živej skúsenosti obyvateľom a návštevníkom s rôznymi druhmi a formami súčasného umenia, najmä divadla, tanca,… Read More

5 Pamäťové a fondové inštitúcie

Fond v rámci Program 5 – Pamäťové a fondové inštitúcie si kladie za cieľ posilnenie úlohy pamäťových a fondových inštitúcii v spoločnosti, skvalitňovanie stavu odbornej starostlivosti o existujúci zbierkový a knižničný fond Slovenskej republiky, ich rozširovanie a sprístupňovanie širokej verejnosti, čím chce posilniť občiansku participáciu na využívaní služieb a aktivít… Read More

4 Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

Fond v rámci Programu 4 – Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť podporuje uchovávanie, rozvíjanie, prezentáciu, propagáciu a šírenie tradičnej kultúry a folklorizmu vidieckeho a mestského prostredia, neprofesionálnu umeleckú tvorbu, kultúrno-osvetové činnosti, miestnu a regionálnu kultúru (uchovávanie, rozvíjanie, prezentácia, propagácia a šírenie neprofesionálnej, nekomerčnej umeleckej tvorby). Rovnako podporuje festivaly, prehliadky, výstavy, súťaže, vznik a… Read More

3 Výskum a vzdelávacie aktivity

Fond v rámci Programu 3 – Výskum a vzdelávacie aktivity podporuje odbornú reflexiu a kritiku všetkých druhov umenia, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových aktivít, kultúry všeobecne. Podpora je určená tiež na realizáciu vzdelávacích aktivít určených primárne pre odborné publikum, ktoré sa viažu k uvedeným oblastiam kultúry a umenia. Podpora je určená aj na… Read More