Oznámenia

Výzva č. 7/2021

22. 02. 2021

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/é žiadateľov/ky v nasledujúcich podprogramoch:

 • 1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá
 • 1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo
 • 1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
 • 1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
 • 1.5.9 Kritické vydanie slovenskej literárnej klasiky
 • 1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela
 • 1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity
 • 1.6.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – kreatívny priemysel
 • 3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie
 • 3.4.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie
 • 3.4.3 Odborné vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie
 • 3.4.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – vizuálne umenie
 • 3.5.1 Výskum a odborná reflexia – literatúra
 • 3.5.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – literatúra
 • 3.5.3 Odborné vzdelávacie aktivity – literatúra
 • 3.5.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – literatúra
 • 3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia
 • 3.6.2 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
 • 3.6.3 Medziodborové odborné vzdelávacie aktivity
 • 3.6.4 Medziodborové kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých
 • 3.7.1 Výskum a odborná reflexia – kreatívny priemysel
 • 3.7.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – kreatívny priemysel
 • 3.7.3 Odborné vzdelávacie aktivity – kreatívny priemysel
 • 3.7.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – kreatívny priemysel

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu  je stanovený do 22.3.2021. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-7-2021/

Rozhodnutie riaditeľa č. 3/2021

19. 02. 2021

Dňa 19.2.2021 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 2/2021  v podprogramoch:

 • 1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií
 • 1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže
 • 4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti
 • 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – vizuálne umenie

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/riaditel/

Informácia pre žiadateľov

17. 02. 2021

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a preventívne opatrenia zamedzujúce šírenie koronavírusu Vás chceme informovať, že zamestnanci fondu pracujú prevažne z domu s obmedzeným prístupom k telefónnym linkám v kancelárii. Preto na komunikáciu s fondom využívajte elektronickú poštu. V nevyhnutných prípadoch je telefonická konzultácia možná po dohode prostredníctvom mailu.

Ďakujeme za pochopenie

FPU

Mimoriadna výzva na predkladanie návrhov na člena/členku Rady FPU

17. 02. 2021

Podľa zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) minister vymenúva niektorých členov Rady Fondu na podporu umenia priamo, bez návrhu. Ministerka kultúry Natália Milanová sa však rozhodla, že na pozíciu dvoch členov rady vymenovaných ministrom, ktorým sa v marci 2021 končí funkčné obdobie, vymenuje nových členov participatívnym spôsobom, keď vyberie z návrhov, ktoré jej budú predložené na základe tejto výzvy. Ministerka kultúry preto vyhlasuje mimoriadnu výzvu pre profesijné združenia aktívne činné v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, ktoré sú registrované alebo evidované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, a právnické osoby zriadené zákonom, ktoré pôsobia v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, na predkladanie návrhov na vymenovanie člena, resp. členky Rady Fondu na podporu umenia, a to v niektorej z týchto oblastí:
 • tradičná kultúra a folklorizmus,
 • dizajn,
 • tvorba počítačových hier a iných multimediálnych diel,
 • reflexia umenia a umelecká kritika.
  Z predložených návrhov za uvedené oblasti, ktoré spĺňajú požadované kritériá, vyberie ministerka kultúry Slovenskej republiky dvoch členov, resp. členky rady fondu. Funkcia člena/členky Rady Fondu na podporu umenia je nezlučiteľná s funkciou:
 • prezidenta Slovenskej republiky,
 • poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
 • člena vlády Slovenskej republiky,
 • štátneho tajomníka,
 • generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva,
 • predsedu iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho zástupcu,
 • predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
 • predsedu samosprávneho kraja,
 • primátora a starostu,
 • prokurátora,
 • sudcu,
 • člena poradného orgánu vlády Slovenskej republiky v oblasti kultúry, ak je taký orgán zriadený,
 • člena orgánov umeleckých fondov,
 • člena orgánov Audiovizuálneho fondu,
 • člena dozornej komisie, člena odbornej komisie a riaditeľa.
Podľa § 5 ods. 6 zákona člen rady nesmie vykonávať funkciu v orgánoch politickej strany alebo politického hnutia, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech. Podľa § 5 ods. 8 je člen rady povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom. Podľa § 19 ods. 4 písm. a) zákona člen rady ani jemu blízka osoba nemôže byť žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia. Podľa § 19 ods. 4 písm. b) zákona člen rady ani jemu blízka osoba nemôže byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, ani štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorý je právnickou osobou. Člen Rady Fondu na podporu umenia podľa čl. 2 ods. 1 písm. zc) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov je verejným funkcionárom, na ktorého sa vzťahujú práva a povinnosti verejného funkcionára podľa tohto ústavného zákona.   Fyzická osoba navrhnutá za člena/členku rady musí ďalej spĺňať nasledujúce požiadavky:
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť; za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • najmenej päť rokov odbornej praxe v oblasti umenia (vo vybranej oblasti), kultúry (vo vybranej oblasti) alebo kreatívneho priemyslu (so zameraním na vybranú oblasť).
  K návrhu na vymenovanie člena/členky Rady Fondu na podporu umenia sa prikladá jeho:
 • oznámenie, ktoré obsahuje jeho údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov1); ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie, ako je výpis z registra trestov, vydané príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom, ktoré nesmie byť staršie ako tri mesiace,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • štruktúrovaný životopis,
 • doklad preukazujúci splnenie podmienky odbornej praxe,
 • písomný súhlas s návrhom za člena rady,
 • čestné vyhlásenie, ktorého vzor je prílohou tejto výzvy.
  Návrh na vymenovanie člena/členky Rady Fondu na podporu umenia spolu s uvedenými prílohami je potrebné doručiť najneskôr do 15. marca 2021 do 15.00 hod. do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, Bratislava alebo poštou na adresu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava v uzatvorenej obálke s označením: „Mimoriadna výzva – návrh na člena Rady FPU.  NEOTVÁRAŤ.“ Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke (najneskôr 15. 3. 2021) alebo dátum a čas podania v podateľni (najneskôr 15. 3. 2021 do 15.00 hod.) Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Na návrhy doručené po lehote, neúplné návrhy a na návrhy na kandidátov, ktorí nespĺňajú kritériá uvedené v tejto výzve sa nebude prihliadať.     Oznámenie musí obsahovať podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z:
 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
 3. štátne občianstvo,
 4. pohlavie,
 5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov
PRILOHA Čestné vyhlásenie FPU 2021 mimoriadna výzva