Oznámenia

Výzva č. 8/2023

30. 01. 2023

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) a súlade s vnútornými predpismi fondu, najmä Štruktúrou podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2023, vyhlasuje výzvu č. 8/2023 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:  

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre podanie žiadosti.
Oficiálny dokument výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-8-2023/

Reakcia na otvorený list mesačníka Kapitál o vylúčení študentstva z možnosti uchádzať sa o štipendium

20. 01. 2023

Fond na podporu umenia (FPU) víta iniciatívu upozorňujúcu na situáciu študentov/tiek, pričom predpokladáme, že sa časopis Kapitál obrátil na všetky organizácie (verejnoprávne, štátne, či mestské fondy a nadácie, rovnako organizátorov cien a súťaží) poskytujúce podporu alebo financované z verejných zdrojov, ktoré by mohli podporovať výnimočné aktivity študentov/tiek všetkých odborov, nielen umeleckých. Zvlášť dávame do pozornosti rezort školstva, ktorý za predmetnú agendu zodpovedá.

Pokiaľ ide o podporu projektov študentov/tiek z FPU, k žiadnej dramatickej zmene nedošlo. Dokonca, v rámci podpornej činnosti na rok 2023 bol vytvorený nový program určený pre verejné vysoké školy primárne zameraný na prezentácie študentských prác na Slovensku a v zahraničí. FPU rovnako podporuje žiadosti rôznych študentských občianskych združení, ktoré svojou činnosťou prekračujú rámec študijných povinností. Nehovoriac o množstve projektov profesionálnych zoskupení, na akých sa podieľajú aj frekventanti akéhokoľvek typu škôl.  

Rámce podpornej činnosti FPU určuje zákon, pričom do jeho pôsobnosti nikdy nespadala podpora tvorby školských diel. Rovnako, štipendiá typu B (FPU ich naďalej poskytuje) neboli zamýšľané tak, že by malo ísť o podpornú činnosť zameranú na študentov/ky. Od samého začiatku boli primárne určené predovšetkým tým, ktorí/é začínajú svoju umeleckú kariéru, alebo sa chcú na scénu vrátiť.  Absolventi/ky umeleckých škôl sú totiž zvyčajne v ďaleko ťažšej situácii než študenti/ky, ktorým zázemie na tvorbu poskytuje škola. Sme presvedčení, že „prežitie“ tejto cieľovej skupiny je zásadné pre existenciu jednotlivých umeleckých oblastí, pričom FPU by mal podporovať najmä tých/tie, ktorí/é to najviac potrebujú.

Na základe doterajších skúseností možno konštatovať, že podpora študentov/tiek bola veľmi problematická aj v tom, že FPU nevedel preveriť, či predložený projekt bude školskou prácou, alebo dielom vytvoreným mimo takejto inštitúcie. Informácie nám umelecké školy nechceli alebo nemohli poskytnúť, na druhej strane, študentom/kám neraz nebolo jasné, čo je vlastne školské dielo, prípadne FPU zavádzali. To spôsobovalo ďalšie komplikácie pri administrovaní a posudzovaní projektov, kde si odborné komisie nevedeli poradiť s takýmito projektami, pričom často museli pracovať s dohadmi a nepreverenými informáciami.

Napriek naliehavosti otvoreného listu je potrebné tiež uviesť, že projekty od študentov/tiek nepredstavujú veľký segment podpornej činnosti FPU. V roku 2022 dostal 1533 všetkých žiadostí o štipendium, z nich bolo podporených 486, pričom od študentov/tiek, teda od tých, kde to s istotou vieme konštatovať, pochádzalo 23 úspešných projektov (5 – divadlo, 1 – tanec, 5 – hudba, 6 – literatúra, 6 – vizuálne umenie a dizajn). Keďže ide o relatívne malý počet, ktorý je však paradoxne veľmi ťažko administrovateľný, FPU rozhodol, že financovanie nadpriemerných  študentských výkonov prenechá na inštitúcie na to zriadené, teda na školy, ktoré ich vedia najlepšie posúdiť a odmeniť. Uvedomujeme si, že tie nemusia mať na takúto finančnú podporu prostriedky, no úplne rovnako je na tom v súčasnosti aj FPU.

V neposlednom rade si dovoľujeme upozorniť, že ani podporovaným subjektom z FPU nič nebráni zapojiť študentov/ky do svojich projektov (ide o oprávnené výdavky), aby nemuseli vykonávať pracovné činnosti, ktoré s ich profesijným zameraním nesúvisia. Mnohé organizácie tak činia, pričom svojim mladším kolegom/gyniam pomáhajú nielen v rovine finančnej, ale aj profesionálnej. Mimochodom, aj Kapitál ako najvyššie dotovaný časopis z FPU môže ísť angažovane príkladom a vytvoriť priestor pre dôstojne honorovanú prácu študentov/tiek.

Pevne veríme, že na základe uvedeného lepšie porozumiete krokom FPU, ktorý nikdy neprestal mať na pamäti verejný záujem, aj keď išlo o nepopulárne opatrenia. Ako nikdy v minulosti, ani teraz sa nebránime konštruktívnej diskusii o nastaveniach systému podpornej činnosti a sme otvorení neustálemu vylepšovaniu nášho fungovania.

FPU

Text otvoreného listu: mojapeticia.sk

Rozhodnutie riaditeľa č. 1/2023

20. 01. 2023

Dňa 20. 1. 2023 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 3/2023, výzvu č. 4/2023 a výzvy č. 5/2023.

4.4.2 Neprofesionálne umenie

4.6  Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá

5.2.3 A Nové stále expozície – múzeá

3.1.1 Výskum a odborná reflexia – divadlo 

3.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – divadlo 

3.1.3 Odborné vzdelávacie aktivity – divadlo 

3.1.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – divadlo 

3.2.1 Výskum a odborná reflexia – tanec 

3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tanec 

3.2.3 Odborné vzdelávacie aktivity – tanec 

3.2.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – tanec 

3.5.1 Výskum a odborná reflexia – literatúra 

3.5.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – literatúra

3.5.3 Odborné vzdelávacie aktivity – literatúra 

3.5.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – literatúra 

5.1.1 A Komplexná infraštruktúra knižníc 

5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra

7.1 Prezentačné a odborné aktivity verejných vysokých škôl

7.2 Medzinárodná prezentácia verejných vysokých škôl 

1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež 

1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež 

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/

Výzva č. 7/2023

09. 01. 2023

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 7/2023 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:  

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre podanie žiadosti.
Oficiálny dokument výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-7-2023/