Oznámenia

Výzva č. 2/2023

26. 09. 2022

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 2/2023 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:  


Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený od 26.9.2022. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre podanie žiadosti.
Oficiálny dokument výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-2-2023/

Odpoveď na otvorený list „Byrokracia sťažuje umeleckú tvorbu“

19. 09. 2022

Vážené signatárky a signatári otvoreného listu (doručeného do kancelárie Fondu na podporu umenia dňa 19. 7. 2022)

Fond na podporu umenia (FPU) je verejnoprávna inštitúcia, ktorá nikdy nemala problém otvorene diskutovať o témach a problémoch, ktoré spadajú do jej pôsobnosti. Rovnako bez zaváhania reagujeme na váš otvorený list, kde artikulujete svoje obavy o fungovanie FPU. Na všetky pripomienky, okrem invektív, postupne odpovieme.

 1. Všeobecné konštatovanie, že FPU zvyšuje byrokratickú náročnosť pri podávaní žiadostí sa nezakladá na pravde. Vďaka legislatívnym zmenám a každoročným úpravám vnútorných predpisov momentálne žiadatelia/ky, ktorí/é sú fyzickými osobami nepredkladajú žiadne iné doklady okrem samotnej žiadosti (pre porovnanie, v roku 2015 prikladali 7 písomných potvrdení). Pokiaľ ide o právnické osoby, sú momentálne povinné predložiť jedno potvrdenie (pre porovnanie, v roku 2015 predkladali 9 písomných potvrdení). Z uvedeného je evidentné, že FPU nechce od žiadateľov/liek, aby behali po úradoch, ale aby predkladali žiadosti, v ktorých budú iba také informácie, ktoré sú nevyhnutné pre transparentné posúdenie projektov. V tejto súvislosti je nutné dodať, že aplikačná prax ukázala potrebu podrobnejšej špecifikácie niektorých aspektov žiadostí, aby ich bolo možné posúdiť objektívnejšie a spravodlivejšie. Uvedomujeme si, že takéto spresnenia projektov nevyhovujú tým, ktorí očakávajú, že ich projekt sa nebude posudzovať na základe kvality, ale na základe ich mena či nebodaj nátlaku, ktorý by na FPU mohli vyvíjať.
 2. Pokiaľ ide o vyúčtovania projektov, je pravdou, že FPU ich kontrolu nie je schopný vykonávať okamžite, ale činí tak s určitým časovým odstupom. Táto skutočnosť je spôsobná tým, že FPU bol dlhodobo personálne poddimenzovaný a mal veľmi obmedzené prostriedky na prevádzku, pričom počet žiadostí a podporených projektov neustále narastal. Keďže tento stav sa zlepšil len pred dvomi rokmi, k náprave dochádza len postupne, pričom ďalší nárast žiadostí si vyžaduje ďalších zamestnancov. Pre porovnanie: v roku 2019 bolo do FPU predložených niečo viac ako 5000 žiadostí, v roku 2021 ich bolo už viac ako 7000 (po odrátaní mimoriadnych výziev).
 3. V liste uvádzate, že FPU neumožňuje prijímateľom/kám odstrániť nedostatky vo vyúčtovaniach. Toto tvrdenie sa rovnako nezakladá na pravde. Jednoduchým dôkazom ústretovosti FPU pri kontrolách sú tisíce opráv vo vyúčtovaniach, ktoré sú každoročne umožňované prijímateľom/kám. Koniec koncov, keby FPU opravy neumožňoval, už má kontroly dávno hotové a na svojom účte by mal väčšinu poskytnutých prostriedkov.
 4. Pri kontrole vyúčtovaní sa FPU riadi platnou legislatívou a vlastnými vnútornými predpismi, aby zabezpečil rovnaké zaobchádzanie so všetkými prijímateľmi/kami. Ak niekto nevie vydokladovať účelné a efektívne použitie poskytnutých verejných zdrojov, FPU si pred tým nemôže zakrývať oči a svojvoľne rozhodovať, komu čo uzná. Ak prijímateľ/ka projekt vôbec nevyúčtuje a nie je schopný/á tak učiniť po viacerých urgenciách, je povinný/á poskytnuté prostriedky vrátiť, pretože ide o verejné zdroje a to bez ohľadu na to, či je umelec/kyňa, kamarát/ka vplyvného politika alebo majiteľ/ka médií.
 5. Pokiaľ ide o údajný nárast vymáhania dotácií, ide o výrazne ojedinelý fenomén v kontexte celkového množstva administrovaných zmlúv. Upozorňujeme, že vzhľadom na krízovú situáciu sa neuplatňujú  žiadne sankcie, ktoré sa viažu k rokom 2021 a 2022.
 6. Invektívu, že FPU spôsobuje „umŕtvovanie umeleckej tvorby“ pokladáme za nemiestnu najmä v kontexte posledných dvoch rokov.  Pripomíname signatárom/kam otvoreného listu a odporúčame, aby si spomenuli najmä na rok 2020, keď FPU vyhlasoval mimoriadne výzvy, uzatváral s prijímateľmi/kami stovky dodatkov a menil pravidlá tak, aby to nepoložilo kultúrnu obec. Zamestnanci FPÚ pritom mohli v tom čase pokojne kontrolovať vyúčtovania, žiadať plnenie zmluvných záväzkov, alebo sa vyhovárať na lockdown. 
 7. Položky v rozpočte projektu si určuje každý žiadateľ/ka po pridelení podpory. Nejde o vec, do ktorej by FPU vstupoval.
 8. Informácia o tom, že FPU bude podporovať reprízy predstavení, ktoré nemajú viac ako tri roky, bola zverejnená 5 mesiacov pred samotnou výzvou na predkladanie žiadostí v tejto oblasti.
 9. Pokiaľ pri predchádzajúcich bodoch sa dalo konštatovať, že tvrdenia uvedené v liste sa nezakladajú na pravde, v prípade porovnávania zriaďovaných a nezriaďovaných organizácií v oblasti divadla ide o vyslovené klamstvo a – dovolíme si tvrdiť – úmyselné zavádzanie. V roku 2022 boli zriaďované divadlá podporené sumou 250 000 eur, nezriaďované divadlá sumou 1 000 000 eur. Ak by sme do toho započítali aj kultúrne centrá, ktoré sa dominantne zaoberajú divadlom, rovnako tak podujatia a festivaly, suma v prospech nezriaďovaných divadiel a organizácií by sa navýšila o ďalšie stovky tisíc eur.
 10. V súvislosti so zriaďovanými divadlami upozorňujeme, že FPU nie je fondom na podporu nezriaďovaných umeleckých a kultúrnych subjektov. Neziskový sektor je iba jedným z podporovaných segmentov, aj keď veľmi dôležitým a z hľadiska celkovej alokácie prostriedkov najviac podporovaným.
 11. FPU nevidí nijaký dôvod na to, aby sa v rámci kultúry vytváral a akokoľvek živil umelý a absolútne nezmyselný antagonizmus medzi zriaďovanou a nezriaďovanou kultúrou. Za omnoho dôležitejší pokladá spoločný postup v presadzovaní záujmov všetkých organizácií pôsobiacich v umení a kultúre bez ohľadu na to, akú majú právnu formu. Preto vyzýva aj signatárov tohto listu, aby prehodnotili svoje postoje a neprispievali k zbytočnej polarizácii postojov a v jej dôsledku i fragmentarizácii kultúry. 

FPU nikdy neprestal komunikovať s umeleckou a kultúrnou obcou, keďže je jej nedeliteľnou súčasťou, tak ako aj my, členovia a členky rady FPU. FPU každoročne diskutuje nastavenia svojich programov so stovkami hodnotiteľov a hodnotiteliek, zamestnanci FPU navštevujú množstvo podujatí, pričom fond neprestáva zapracovávať a meniť svoje nastavenia v prospech žiadateľov a žiadateliek. FPU je otvorený každej konštruktívnej debate, no zároveň očakáva elementárny rešpekt k svojej práci, v prvom rade k jeho zamestnancom, ku ktorým sa žiadatelia často správajú hrubo, neraz vulgárne. Prosím vezmite na vedomie, že zamestnanci FPU sú tiež súčasťou kultúrnej obce, aj keď nevystupujú na javiskách a nik im za ich prácu netlieska.

S pozdravom,

Jozef Kovalčik                                                                                                                  Dušan Buran
Riaditeľ FPU                                                                                                                     Predseda Rady FPU

PREDKLADANIE NOMINÁCIÍ NA ČLENOV A ČLENKY ODBORNÝCH KOMISIÍ FPU

16. 09. 2022

V spolupráci s Vami chceme rozšíriť tím odborníkov/čok pre hodnotenie projektov zameraných na experimentálnu hudbu, vizuálne umenie, dizajn, výskum a vzdelávanie v oblasti hudby, vizuálneho umenia a literatúry; hodnotenie veľkých festivalov, prehliadok a súťaží, kultúrnych, umeleckých a rezidenčných centier s cieľom zabezpečiť odbornosť, transparentnosť a nezávislosť hodnotiaceho procesu.

Všetky kritériá, ktoré musí spĺňať člen/ka odbornej komisie nájdete v tomto dokumente: https://www.fpu.sk/…/vyzva-ok-celorocna-vyzva-2021-1.pdf

Dôležitá informácia, pre tých, ktorí sú/ alebo sa chcú stať členmi/kami odborných komisií:

• Člen/ka odbornej komisie môže byť žiadateľom/kou štipendia alebo dotácie – člen/ka odbornej komisie si môže žiadať v ostatných podprogramoch FPU, to znamená, že ak si podá žiadosť len v jednej z výziev, prípadne v jednom z podprogramov, v ostatných sa môže stať hodnotiteľom/kou.

Hodnotenie žiadostí je honorované a výška odmeny sa odvíja od počtu posudzovaných žiadostí. Viac informácií o výške odmeny nájdete na https://www.fpu.sk/sk/zakladne-informacie/

• Pre väčšiu časovú variabilitu pre hodnotiteľov/ky sa uskutočňujú zasadnutia odborných komisií online

• Nominovať je možné aj odborníka/čku z inej krajiny, podmienkou je však komunikácia v slovenskom jazyku

V komisii rozhodujúcej o projektoch vo vyššie uvedených oblastiach na rok 2023, môžu byť zaradení/é členovia/ky, ktorí/é budú navrhnutí/é do 3. 10. 2022. Nominačný proces pozostáva z niekoľkých jednoduchých krokov, nájdete ho na https://www.fpu.sk/sk/zakladne-informacie/.

Oznam k predkladaniu žiadostí

14. 09. 2022

Vážení/é žiadatelia/ky FPU, v súlade s našou environmentálnou politikou sme zjednodušili spôsob predkladania žiadostí do FPU.

Žiadosť stačí zaregistrovať cez registračný systém a vytlačiť iba jednostránkové potvrdenie o podaní žiadosti a následne ho zaslať FPU poštou alebo elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy.

Výzva č. 1/2023

12. 09. 2022

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 1/2023 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:  


Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený od 12.9.2022. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre podanie žiadosti.
Oficiálny dokument výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

Bližšie informácie nájdete tu:https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-1-2023-3/