Oznámenia

Rozhodnutie riaditeľa č. 2/2021

12. 02. 2021

Dňa 12.2.2021 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 1/2021  v podprogramoch:
 • 4.1.1  Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácií o tradičnej kultúre
 • 4.1.2 Výskum a odborná reflexia – tradičná kultúra
 • 4.1.3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tradičná kultúra
 • 4.1.4 Odborné vzdelávacie aktivity – tradičná kultúra
 • 5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc
 • 5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra
  Bližšie informácie sa nájdete tu https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Výzva na predkladanie návrhov na člena/členku Rady FPU

09. 02. 2021

Výzva  na predkladanie návrhov na člena/členku Rady Fondu na podporu umenia za oblasť literatúry.  Ministerka kultúry Slovenskej republiky na základe § 5 ods. 1 zákona č. 284/2014 Z. z.  o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013      Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu pre profesijné združenia aktívne činné v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, ktoré sú registrované alebo evidované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, a právnické osoby zriadené zákonom, ktoré pôsobia v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, na predkladanie návrhov na vymenovanie člena/členky Rady Fondu na podporu umenia:
 • za oblasť literatúry
Rada Fondu na podporu umenia má spolu 9 členov, každé dva roky sa obmieňa tretina členov. Z predložených návrhov spĺňajúcich požadované kritériá vymenuje ministerka kultúry Slovenskej republiky v súlade s platnou legislatívou jedného člena/členku rady za oblasť literatúry. Funkcia člena/členky Rady Fondu na podporu umenia je nezlučiteľná s funkciou:
 • prezidenta Slovenskej republiky,
 • poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
 • člena vlády Slovenskej republiky,
 • štátneho tajomníka,
 • generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva,
 • predsedu iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho zástupcu,
 • predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
 • predsedu samosprávneho kraja,
 • primátora a starostu,
 • prokurátora,
 • sudcu,
 • člena poradného orgánu vlády Slovenskej republiky v oblasti kultúry, ak je taký orgán
zriadený,
 • člena orgánov umeleckých fondov,
 • člena orgánov Audiovizuálneho fondu,
 • člena dozornej komisie, člena odbornej komisie a riaditeľa.
Podľa § 5 ods. 6 zákona člen rady nesmie vykonávať funkciu v orgánoch politickej strany alebo politického hnutia, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech. Podľa § 5 ods. 8 je člen rady povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom. Podľa § 19 ods. 4 písm. a) zákona člen rady ani jemu blízka osoba nemôže byť žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia. V zmysle § 19 ods. 4 písm. b) zákona člen rady ani jemu blízka osoba nemôže byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, ani štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorý je právnickou osobou. S účinnosťou od 1. 1. 2020 je člen Rady Fondu na podporu umenia podľa čl. 2 ods. 1 písm. zc) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov verejným funkcionárom, na ktorého sa vzťahujú práva a povinnosti verejného funkcionára podľa tohto zákona.   Fyzická osoba navrhnutá za člena/členku rady musí ďalej spĺňať nasledujúce požiadavky:
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť; za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • najmenej päť rokov odbornej praxe v oblasti umenia (literatúry), kultúry alebo kreatívneho priemyslu (so zameraním na literatúru).
  K návrhu na vymenovanie člena/členky Rady Fondu na podporu umenia sa prikladá jeho:
 • oznámenie, ktoré obsahuje jeho údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov1; ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie, ako je výpis z registra trestov, vydané príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom, ktoré nesmie byť staršie ako tri mesiace,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • štruktúrovaný životopis,
 • doklad preukazujúci splnenie podmienky odbornej praxe,
 • písomný súhlas s návrhom za člena rady,
 • čestné vyhlásenie, ktorého vzor je prílohou tejto výzvy.
  Návrh na vymenovanie člena/členky Rady Fondu na podporu umenia spolu s uvedenými prílohami je potrebné doručiť najneskôr do 12. marca 2021 do 15.00 hod. do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, Bratislava alebo poštou na adresu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava v uzatvorenej obálke s označením: „Návrh na člena/členku Rady Fondu na podporu umenia. NEOTVÁRAŤ.“ Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke (najneskôr 12. 3. 2021) alebo dátum a čas podania v podateľni (najneskôr 12. 3. 2021 do 15.00 hod.) Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Na návrhy doručené po lehote, neúplné návrhy a na návrhy na kandidátov, ktorí nespĺňajú kritériá uvedené v tejto výzve, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nebude prihliadať. Oznámenie musí obsahovať podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z:
 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
 3. štátne občianstvo,
 4. pohlavie,
 5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov
PRILOHA Čestné vyhlásenie FPU 2021 literatúra

Zmeny v podpornej činnosti FPU na rok 2021

05. 02. 2021

A: Dňa 28. 1. 2021 schválila Rada FPU nasledovné zmeny v Štruktúre podpornej činnosti FPU na rok 2021:
 1. Nová forma podpory v podprogramoch medzinárodných mobilít formou štipendia (1.1.6, 1.2.5, 1.3.6, 1.4.7, 1.5.8, 1.6.4, 1.6.5, 4.6).
 2. Doplnenie podmienok k dotácii v podprogramoch 5.2.3 Nové stále expozície – múzeá a 5.3.3 Nové stále expozície – galérie.
 3. Zlúčenie dátumu oprávneného obdobia (maximálna doba realizácie) a termínu predkladania Finančného vyúčtovania a vecného vyhodnotenia projektu, ak je max. doba realizácie 30.06.2022 a najbližší termín na predloženia vyúčtovania je 30.09.2022, max. doba realizácie a zároveň termín predloženia vyúčtovania bude 30.09.2022.
B: Osobitné podmienky pre žiadosti predložené v rámci výzvy na predkladanie žiadostí zverejnenej fondom v čase krízovej situácie alebo do šiestich mesiacov po skončení krízovej situácie, ktorú predložil žiadateľ z územia zasiahnutého krízovou situáciou alebo ak sa projekt realizuje na území zasiahnutom krízovou situáciou:  
 1. Finančné vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie projektu – k vyúčtovaniu nebude potrebné priložiť žiadne kópie účtovných dokladov
 2. Zredukovanie počtu povinných potvrdení k zmluve, k zmluve bude potrebné predložiť len nasledovné potvrdenia:

a, potvrdenie okresného súdu o tom, že žiadateľ/žiadateľka nie je v konkurze, nie je v konkurznom konaní, nie je v reštrukturalizácii, nedošlo k zamietnutiu návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (obce a vyššie územné celky nie sú povinné predložiť toto potvrdenie v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

b, kópia oficiálneho potvrdenia od zahraničného partnera(pri medzinárodných mobilitách a prezentáciách),

c, doklad o zriadení bežného účtu žiadateľa/žiadateľky v slovenskej banke alebo pobočke zahraničnej banky na Slovensku, súčasťou ktorého musí byť číslo účtu v tvare IBAN (t. z. kópia zmluvy s bankou s uvedením IBAN alebo kópia potvrdenia banky o vedení účtu s uvedeným IBAN). Názov majiteľa/majiteľky účtu musí byť identický s názvom alebo menom žiadateľa/žiadateľky. Doklad predkladajú aj obce a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov. Doklad sa predkladá iba k prvej zmluve od septembra 2019 a je platný pre uzatvorenie všetkých nasledujúcich zmlúv (aj v ďalších rokoch). Zmena účtu zakladá povinnosť predložiť doklad opätovne.

3. Finančné prostriedky je možné poskytnúť aj žiadateľom, ktorí majú evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, na povinné verejné zdravotné poistenie a daňové nedoplatky.
Aktualizovanú Štruktúru podpornej činnosti nájdete tu.        

Výzva č. 6/2021

01. 02. 2021

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona
č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/é žiadateľov/ky v nasledujúcich podprogramoch:

1.2.1 Tvorba javiskového diela – tanec

1.2.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec

1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení a organizácií

1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec

1.4.1 Tvorba a realizácia diel – klasické, tradičné a nové médiá

1.4.6 Tvorba a realizácia diela vo verejnom priestore

1.4.7 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie

1.5.5 Tvorba prekladov umeleckej literatúry

1.5.6 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry

3.1.1 Výskum a odborná reflexia – divadlo

3.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – divadlo

3.1.3 Odborné vzdelávacie aktivity – divadlo

3.1.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – divadlo

3.2.1 Výskum a odborná reflexia – tanec

3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tanec

3.2.3 Odborné vzdelávacie aktivity – tanec

3.2.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – tanec

3.3.1 Výskum a odborná reflexia – hudba

3.3.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – hudba

3.3.3 Odborné vzdelávacie aktivity – hudba

3.3.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – hudba

4.3.1 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení – tradičná kultúra

4.3.2 Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra a folklorizmus

4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility – tradičná kult. a kultúrno-osvetová činnosť

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu  je stanovený do 1.3.2021. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/wp-content/uploads/vyzva-6-2021.pdf