Oznámenia

Rozhodnutie riaditeľa č. 17/2021

22. 12. 2021

Dňa 22.12. 2021 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 1/2022 a Výzvu č. 2/2022 v podprogramoch:

1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba 

2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier

2.2.2 Aktivity malých kultúrnych a umeleckých centier

2.2.3 Aktivity rezidenčných centier

2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov 

2.3.2 Vydávanie internetových časopisov

1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií

1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba

1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – vizuálne umenie 

4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity – zriaďované organizácie 

4.5.3 Kultúrno-osvetové aktivity – nezriaďované organizácie

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/

Povinnosti prijímateľov štipendia pre mimoriadnu výzvy č. 2/2020 v podprograme 1.3.1

17. 12. 2021

Vážené prijímateľky, vážení prijímatelia štipendií pre mimoriadnu výzvu 2/2020 v PODPROGRAME 1.3.1,

najčastejšie otázky v mailovej komunikácii s Fondom na podporu umenia súvisiace s ukončením projektov podaných v mimoriadnej výzve, sme pre lepšie ozrejmenie zhrnuli do nasledujúcich bodov:

Povinnosti prijímateľov štipendia pre mimoriadnu výzvy č. 2/2020 v podprograme 1.3.1

• Niektoré z projektov majú povinnosť predložiť vecné výstupy projektu FPU. Povinnosť predkladať vecné výstupy závisí od toho, aký „účel“ bol uvedený v žiadosti a následne v zmluve.

• Pokiaľ má zmluva účel „tvorba nového hudobného diela, kompozície, ktoré žiadateľ predloží vo forme rukopisu“, je prijímateľ povinný nahrať elektronicky do registračného systému FPU „rukopis“, t.j. vytvorené výstupy (napr. nahrávky). Nahrať rukopis je možné po prihlásení do systému, pri konkrétnej žiadosti pod možnosťou „vložiť rukopis“. Rukopis je potrebné nahrať do 31.12.2021.

• Pokiaľ má zmluva účel „nové naštudovanie diela alebo jeho časti“ alebo „vytvorenie komponentov pre uvedenie hudobného diela“, nemusí prijímateľ predkladať vôbec nič. Fond bude považovať projekt za automaticky ukončený.

• Pokiaľ má zmluva viacero účelov a jeden z nich je aj „tvorba nového hudobného diela, kompozície, ktoré žiadateľ predloží vo forme rukopisu“, je potrebné rukopis predložiť.

• To aký účel máte, sa dozviete v žiadosti v kolónke „účel“ alebo v zmluve v bode „4.1“. Je to tam jasne uvedené, nie je potrebné si to overovať.

Rozhodnutie riaditeľa č. 16/2021

03. 12. 2021

Dňa 3.12. 2021 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 1/2022 v podprogramoch:

1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty – tanec 

1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec 

1.4.5 Aktivity nezávislých galérií a organizácií 

1.4.7  Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie 

1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže 

1.5.8  Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra 

2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže 

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/