Oznámenia

Rozhodnutie riaditeľa č. 10/2022

20. 05. 2022

Dňa 20. 5. 2022 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 8/2022 v podprogramoch:

1.2.1 Tvorba javiskového diela – tanec 

1.2.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec

1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení a organizácií 

1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec 

1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry 

1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry 

1.7.1 Tvorba herného multimediálneho diela – štipendium 

1.7.2 A Tvorba herného multimediálneho diela – dotácia

1.7.2 B Tvorba herného multimediálneho diela – dotácia

4.3.1 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení – tradičná kultúra

4.3.2 Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra a folklorizmus 

4.6  Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť 

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/

Znovuotvorenie registrácie organizácií – Umenie v exile (Mimoriadna výzva 1/2022)

19. 05. 2022

Vzhľadom na veľký záujem zaregistrovať sa do zoznamu organizácií, ktoré chcú pomôcť umelcom a umelkyniam na úteku sme sa rozhodli opätovne otvoriť formulár pre registráciu organizácií.

Zaregistrovať sa môžu organizácie, ktoré na Slovensku celoročne pôsobia v oblasti umenia a kultúry (môže ísť o akékoľvek zriaďované organizácie, ale aj subjekty z tzv. nezriaďovanej kultúry) do 25. 5. 2022 na tomto linku, kde uvedú svoje kontaktné údaje, oblasť pôsobnosti, počet osôb, ktorými sú ochotní spolupracovať alebo už kooperujú. Zozbierané údaje budú zdrojom informácií (prístupný bude v troch jazykoch – slovenčina, ukrajinčina, angličtina) pre budúcich štipendistov/ky. Zoznam je verejne prístupný na webstránke FPU a bude priebežne aktualizovaný.

Umelci/kyne na úteku si budú môcť vybrať z týchto organizácií a kontaktovať ich za účelom spolupráce pri predkladaní žiadosti a realizácii svojho projektu, na ktorý si požiadajú o podporu v FPU.

Pomôcť umelcom a umelkyniam na úteku môžete zapojením sa do tejto iniciatívy, alebo aj tým, že budete  informácie o nej ďalej šíriť a zdieľať. Ďakujeme!

V prípade akýkoľvek otázok kontaktujte FPU mailom: ua@fpu.sk alebo telefonicky:  02/59324253 alebo 02/59324262

Mimoriadna výzva č. 1/2022 – Special call no. 1/2022

06. 05. 2022

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje mimoriadnu výzvu č. 1/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:

 • 1.8.1 Tvorba javiskového diela – divadlo
 • 1.8.2 Tvorba javiskového diela – tanec
 • 1.8.3 Tvorba hudobného diela
 • 1.8.4 Tvorba a realizácia diel – vizuálne umenie
 • 1.8.5 Tvorba umeleckej literatúry
 • 3.8 Výskum a reflexia umenia v exile

The Slovak Arts Council („FPU“ further herein), in line with the statutes of Act no. 284/2014 Coll. on the Slovak Arts Council and the amendment of Act no. 434/2010 Coll. on grant provision in the competence of the Ministry of Culture of the Slovak Republic according to Act no. 79/2013 Coll. („the law“ further herein), has announced a call for the submission of applications for financial support of eligible applicants in the following subprograms:

 • 1.8.1 Creation of a work for the stage – theater
 • 1.8.2 Creation of a work for the stage – dance
 • 1.8.3 Creation of a musical work
 • 1.8.4 Creation and realization of works – visual art
 • 1.8.5 Creation of literary works
 • 3.8 Research and critical reflection on art in exile

Rozhodnutie riaditeľa č. 9/2022

06. 05. 2022

Dňa 6. 5. 2022 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 7/2022 v podprogramoch:

1.1.1 Tvorba javiskového diela – divadlo

1.1.2 Uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá

1.1.5 Aktivity nezávislých divadiel, divadelných zoskupení a organizácií

1.4.1 Tvorba a realizácia diel – klasické, tradičné a nové médiá

1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn

1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela

1.6.4 Š Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity

1.6.4 D Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity

1.6.5 Š Medzinárodné mobility a prezentácie – kreatívny priemysel

1.6.5 D Medzinárodné mobility a prezentácie – kreatívny priemysel

5.4. Reštaurovanie a ošetrenie zbierkových fondov

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/