Oznámenia

Podateľňa FPU zostáva naďalej zatvorená!

07. 03. 2022

Podateľňa FPU zostáva aj napriek uvoľneniu opatrení naďalej zatvorená. Prosím využívajte služby slovenskej pošty alebo doručovanie kuriérom. O znovuotvorení podateľne Vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky a Facebooku.

Rozhodnutie riaditeľa č. 4/2022

25. 02. 2022

Dňa 25. 2. 2022 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 4/2022 a Výzvu č. 5/2022 v podprogramoch:

1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež
1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež
3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie
3.4.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie 
3.4.3 Odborné vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie 
3.4.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – vizuálne umenie 
3.5.1 Výskum a odborná reflexia – literatúra
3.5.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – literatúra
3.5.3 Odborné vzdelávacie aktivity – literatúra
3.5.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – literatúra
3.7.1 Výskum a odborná reflexia – kreatívny priemysel
3.7.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť, vzdelávacie aktivity – kreatívny priemysel 


Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/

VÝZVA NA NOMINÁCIU ODBORNÍKOV/ODBORNÍČOK PRE  OBLASŤ TVORBY, VYDÁVANIA A ŠÍRENIA AUDIOKNÍH

25. 02. 2022

V spolupráci s Vami chceme zostaviť tím odborníkov pre hodnotenie projektov v novom podprograme zameranom na tvorbu, vydávanie a šírenie audiokníh s cieľom zabezpečiť odbornosť, transparentnosť a nezávislosť hodnotiaceho procesu.

Týmto oslovujeme všetky právnické osoby vykonávajúce činnosť v oblasti umenia a kultúry alebo v oblasti kreatívneho priemyslu, aby zaslali návrhy na nových členov/členky odbornej komisie pre oblasť tvorby, vydávania a šírenia audiokníh.

Nominanti pre oblasť Tvorby, vydávania a šírenie audiokníh musia spĺňať predovšetkým tieto kritériá:

  • profesionálna skúsenosť s prípravou a/alebo vydávaním audiokníh, aktívne pôsobenie v oblasti knižnej kultúry, aktívne pôsobenie v oblasti rozhlasovej tvorby, profesionálna skúsenosť s teoretickou reflexiou umenia a kultúry
  • Všetky kritériá, ktoré musí spĺňať člen/členka odbornej komisie nájdete v tomto dokumente: https://www.fpu.sk/wp-content/uploads/vyzva-ok-celorocna-vyzva-2021-1.pdf

Postup pre nominačný je dostupný na našej webovej stránke: https://www.fpu.sk/sk/zakladne-informacie/

V komisii rozhodujúcej o projektoch v oblasti tvorby, vydávania a šírenia audiokníh na rok 2022 môžu byť zaradení členovia, ktorí budú navrhnutí do 11. 3. 2022.

Výzva č. 8/2022

21. 02. 2022

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 8/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:  

1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá

1.1.6 Š Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo

1.1.6 D Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo

1.2.1 Tvorba javiskového diela – tanec

1.2.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec

1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení a organizácií

1.2.5 D Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec

1.2.5 Š Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec

1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

1.5.9 Kritické vydanie slovenskej literárnej klasiky

1.6.2 Tvorba, vydávanie a šírenie audiokníh

1.7.1 Tvorba herného multimediálneho diela – štipendium

1.7.2 A Tvorba herného multimediálneho diela – dotácia

1.7.2 B Tvorba herného multimediálneho diela – dotácia

4.3.1 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení – tradičná kultúra

4.3.2 Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra a folklorizmus

4.6 D Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

4.6. Š Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

5.1.4 Akvizícia knižníc Dotácia

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený od 21. 2. 2022 do 21. 3. 2022. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre podanie žiadosti.
Oficiálny dokument výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-8-2022/