Oznámenia

Rozhodnutie riaditeľa č. 16/2021

03. 12. 2021

Dňa 3.12. 2021 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 1/2022 v podprogramoch:

1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty – tanec 

1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec 

1.4.5 Aktivity nezávislých galérií a organizácií 

1.4.7  Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie 

1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže 

1.5.8  Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra 

2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže 

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/

Výzva č. 5/2022

29. 11. 2021

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 5/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:  


Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený od 29. 11. 2021 do 10. 1. 2022. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre podanie žiadosti.
Oficiálny dokument výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-5-2022/

Výzva na rozšírenie tímu odborníkov pre oblasť dizajnu a digitálnych hier

25. 11. 2021

Fond na podporu umenia v spolupráci s vami chce rozšíriť tím odborníkov na posúdenie prihlásených projektov pre oblasť dizajnu a pre oblasť digitálnych hier.

FPU preto vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na členov/ky odborných komisií na posudzovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov FPU s cieľom zabezpečiť odbornosť, transparentnosť a nezávislosť hodnotiaceho procesu. Možnosť nominovať majú právnické osoby vykonávajúce činnosť v oblasti umenia a kultúry alebo v oblasti kreatívneho priemyslu, zaslaním návrhov na nových členov odborných komisií.

Nominanti pre oblasť VIZUÁLNE UMENIE – DIZAJN musia splniť aspoň jedno z kritérií:

– profesionálne skúsenosti s organizovaním podujatí a/alebo preukázateľná profesionálna skúsenosť s realizáciou vzdelávacích aktivít a/alebo viacročná odborná skúsenosť s realizáciou výskumných projektov zameraných na odbornú teoretickú reflexiu, kritiku a/alebo dejiny v oblasti úžitkového umenia, produktového dizajnu, grafického dizajnu, textilného a odevného dizajnu.

Nominanti pre oblasť DIGITÁLNE HRY musia splniť aspoň jedno z kritérií:

– profesionálne skúsenosti s manažovaním projektov v oblasti tvorby herných multimediálnych diel, profesionálne skúsenosti ako gamedizajnér/ka alebo programátor/ka alebo art director/ka, prípadne profesionálne skúsenosti s teoretickou reflexiou herných multimediálnych diel a/alebo organizovaním podujatí v oblasti tvorby herných multimediálnych diel.

Postup pre nominačný proces nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/zakladne-informacie/

V komisii rozhodujúcej o projektoch v oblasti dizajnu a digitálnych hier na rok 2022 môžu byť zaradení členovia, ktorí budú navrhnutí do 10. 12. 2021.