Oznámenia

Výzva č. 5/2022

29. 11. 2021

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 5/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:  


Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený od 29. 11. 2021 do 10. 1. 2022. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre podanie žiadosti.
Oficiálny dokument výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-5-2022/

Výzva na rozšírenie tímu odborníkov pre oblasť dizajnu a digitálnych hier

25. 11. 2021

Fond na podporu umenia v spolupráci s vami chce rozšíriť tím odborníkov na posúdenie prihlásených projektov pre oblasť dizajnu a pre oblasť digitálnych hier.

FPU preto vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na členov/ky odborných komisií na posudzovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov FPU s cieľom zabezpečiť odbornosť, transparentnosť a nezávislosť hodnotiaceho procesu. Možnosť nominovať majú právnické osoby vykonávajúce činnosť v oblasti umenia a kultúry alebo v oblasti kreatívneho priemyslu, zaslaním návrhov na nových členov odborných komisií.

Nominanti pre oblasť VIZUÁLNE UMENIE – DIZAJN musia splniť aspoň jedno z kritérií:

– profesionálne skúsenosti s organizovaním podujatí a/alebo preukázateľná profesionálna skúsenosť s realizáciou vzdelávacích aktivít a/alebo viacročná odborná skúsenosť s realizáciou výskumných projektov zameraných na odbornú teoretickú reflexiu, kritiku a/alebo dejiny v oblasti úžitkového umenia, produktového dizajnu, grafického dizajnu, textilného a odevného dizajnu.

Nominanti pre oblasť DIGITÁLNE HRY musia splniť aspoň jedno z kritérií:

– profesionálne skúsenosti s manažovaním projektov v oblasti tvorby herných multimediálnych diel, profesionálne skúsenosti ako gamedizajnér/ka alebo programátor/ka alebo art director/ka, prípadne profesionálne skúsenosti s teoretickou reflexiou herných multimediálnych diel a/alebo organizovaním podujatí v oblasti tvorby herných multimediálnych diel.

Postup pre nominačný proces nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/zakladne-informacie/

V komisii rozhodujúcej o projektoch v oblasti dizajnu a digitálnych hier na rok 2022 môžu byť zaradení členovia, ktorí budú navrhnutí do 10. 12. 2021.

Výzva č. 4/2022

08. 11. 2021

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 3/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:  

3.1.1 Výskum a odborná reflexia – divadlo

3.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – divadlo

3.1.3 Odborné vzdelávacie aktivity – divadlo

3.1.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – divadlo

3.2.1 Výskum a odborná reflexia – tanec

3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tanec

3.2.3 Odborné vzdelávacie aktivity – tanec

3.2.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – tanec

3.5.1 Výskum a odborná reflexia – literatúra

3.5.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – literatúra

3.5.3 Odborné vzdelávacie aktivity – literatúra

3.5.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – literatúra

5.1.1 A Komplexná infraštruktúra knižníc

5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra


Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený od 8. 11. 2021 do 6. 12. 2021. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre podanie žiadosti.
Oficiálny dokument výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-4-2022/