Oznámenia

TS: „KULTÚRNE POUKAZY“ V DOTAČNOM SYSTÉME FONDU NA PODPORU UMENIA

02. 10. 2023

Doteraz tzv. kultúrne poukazy pre školy zabezpečovalo prostredníctvom svojich dotačných schém Ministerstvo kultúry SR. S platnosťou od 26. 9. 2023 preberá na rok 2023/2024 túto dotačnú schému Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia pripravil a schválil podmienky pre poskytnutie podpory prostredníctvom mimoriadnej výzvy pod názvom Umenie pre školy určenú na podporu projektov, ktorých cieľovou skupinou sú žiaci a žiačky základných a stredných škôl. Finančná podpora bude poskytnutá priamo organizátorom a organizátorkám podujatí pre školy s podmienkou, že podporené podujatia budú dostupné bez vstupného.

Na túto výzvu bude vyčlenený podobný objem finančných prostriedkov ako v minulosti. Ide o sumu 1 000 000 eur.

Podpora formou dotácie je určená výlučne na realizáciu prezentačno-vzdelávacích aktivít v oblasti všetkých druhov súčasného umenia, vrátane prezentačno-vzdelávacích aktivít múzeí, galérií a knižníc zameraných na vzdelávanie žiakov a žiačok základných, stredných a stredných odborných škôl. Cieľom mimoriadnej výzvy je sprostredkovať živý kontakt so súčasným umením a motivovať žiakov a žiačky k návšteve umeleckých podujatí a prezentácií, ktoré sa konajú na území Slovenska, s prihliadnutím na najmenej rozvinuté okresy a a špecifickú cieľovú skupinu.

Výzva na podávanie žiadostí bude otvorená od 2. októbra do 30. októbra 2023. Žiadosť je potrebné podať vo forme projektu (tak ako je to pri štandardných výzvach FPU) prostredníctvom registračného systému fondu. Podrobné informácie o mimoriadnej výzve budú zverejnené na webovom sídle FPU v deň spustenia výzvy 2. 10. 2023.

Umenie pre školy je pilotným projektom FPU, o tom, či bude natrvalo súčasťou podpornej činnosti FPU sa rozhodne až po jeho ukončení a vyhodnotení.

V prípade akýkoľvek otázok kontaktujte FPU mailom alebo telefonicky:

Norma Klein, norma.klein@fpu.sk, 02/593 24 260

Mária Hámorská, maria.hamorska@fpu.sk, 02/593 24 255

Fond na podporu umenia (FPU) je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry a je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy, pričom jeho hlavným poslaním je podpora umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu.

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/mimoriadna-vyzva-c-1-2023/

Mimoriadna výzva č. 1/2023

02. 10. 2023

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/é žiadateľov/ky v programe 3.6.5 Umenie pre školy.

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/mimoriadna-vyzva-c-1-2023/

Výzva č. 3/2024

02. 10. 2023

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) a súlade s vnútornými predpismi fondu, najmä Štruktúrou podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2024, vyhlasuje výzvu č. 3/2024 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:  

Upozorňujeme žiadateľov, že do tejto výzvy sme zaradili aj podprogramy 5.2.1 a 5.3.1, ktorých predkladanie žiadostí bolo naplánované o mesiac neskôr.


Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený od 2. 10. 2023. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre podanie žiadosti.
Oficiálny dokument výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-3-2024/

Výzva č. 2/2024

25. 09. 2023

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) a súlade s vnútornými predpismi fondu, najmä Štruktúrou podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2024, vyhlasuje výzvu č. 2/2024 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:  

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený od 25. 9. 2023. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre podanie žiadosti.
Oficiálny dokument výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-2-2024/