Oznámenia

Výzva Ministerstva kultúry SR na predkladanie návrhov na člena/členku Rady Fondu na podporu umenia za oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva

01. 02. 2023

Ministerka kultúry Slovenskej republiky na základe § 5 ods. 1 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu pre profesijné združenia aktívne činné v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, ktoré sú registrované alebo evidované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, a právnické osoby zriadené zákonom, ktoré pôsobia v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, na predkladanie návrhov na vymenovanie člena/členky Rady Fondu na podporu umenia:

  • za oblasť NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Rada Fondu na podporu umenia má spolu 9 členov, každé dva roky sa obmieňa tretina členov. Z predložených návrhov spĺňajúcich požadované kritériá vymenuje ministerka kultúry Slovenskej republiky v súlade s platnou legislatívou jedného člena/členku rady za oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva.

Funkcia člena/členky Rady Fondu na podporu umenia je nezlučiteľná s funkciou:

–        prezidenta Slovenskej republiky,

–        poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,

–        člena vlády Slovenskej republiky,

–        štátneho tajomníka,

–        generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva,

–        predsedu iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho zástupcu,

–        predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,

–        predsedu samosprávneho kraja,

–        primátora a starostu,

–        prokurátora,

–        sudcu,

–        člena poradného orgánu vlády Slovenskej republiky v oblasti kultúry, ak je taký orgán zriadený,

–        člena orgánov umeleckých fondov,

–        člena orgánov Audiovizuálneho fondu,

–        člena dozornej komisie, člena odbornej komisie a riaditeľa.

Podľa § 5 ods. 6 zákona člen rady nesmie vykonávať funkciu v orgánoch politickej strany alebo politického hnutia, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech. Podľa § 5 ods. 8 zákona je člen rady povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom. Podľa § 19 ods. 4 písm. a) zákona člen rady ani jemu blízka osoba nemôže byť žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia. V zmysle § 19 ods. 4 písm. b) zákona člen rady ani jemu blízka osoba nemôže byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, ani štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorý je právnickou osobou.

S účinnosťou od 1. 1. 2020 je člen Rady Fondu na podporu umenia podľa čl. 2 ods. 1 písm. zc) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov verejným funkcionárom, na ktorého sa vzťahujú práva a povinnosti verejného funkcionára podľa tohto zákona.

Fyzická osoba navrhnutá za člena/členku rady musí ďalej spĺňať nasledujúce požiadavky:

–        spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

–        bezúhonnosť; za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

–        vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

–        najmenej päť rokov odbornej praxe v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu (so zameraním na nehmotné kultúrne dedičstvo)

K návrhu na vymenovanie člena/členky Rady Fondu na podporu umenia sa prikladá jeho:

–        oznámenie, ktoré obsahuje jeho údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov1; ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie, ako je výpis z registra trestov, vydané príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom, ktoré nesmie byť staršie ako tri mesiace,

–        doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

–        štruktúrovaný životopis,

–        doklad preukazujúci splnenie podmienky odbornej praxe,

–        písomný súhlas s návrhom za člena rady,

–        čestné vyhlásenie, ktorého vzor je prílohou tejto výzvy.

PRÍLOHA_Čestné vyhlásenie FPU 2023_Nehmotné kultúrne dedičstvo

Návrh na vymenovanie člena/členky Rady Fondu na podporu umenia spolu s uvedenými prílohami je potrebné doručiť najneskôr do 28. februára 2023 do 15.00 hod. do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, Bratislava alebo poštou na adresu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava v uzatvorenej obálke s označením: „Návrh na člena/členku Rady Fondu na podporu umenia. NEOTVÁRAŤ.“ Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke (najneskôr 28. 2. 2023) alebo dátum a čas podania v podateľni Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (najneskôr 28. 2. 2023 do 15.00 hod.). Na návrhy doručené po lehote, neúplné návrhy a na návrhy na kandidátov, ktorí nespĺňajú kritériá uvedené v tejto výzve, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nebude prihliadať.

1)    § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

Oznámenie musí obsahovať podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z:

1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,

2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,

3. štátne občianstvo,

4. pohlavie,

5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

Výzva č. 8/2023

30. 01. 2023

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) a súlade s vnútornými predpismi fondu, najmä Štruktúrou podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2023, vyhlasuje výzvu č. 8/2023 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:  

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre podanie žiadosti.
Oficiálny dokument výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-8-2023/

Reakcia na otvorený list mesačníka Kapitál o vylúčení študentstva z možnosti uchádzať sa o štipendium

20. 01. 2023

Fond na podporu umenia (FPU) víta iniciatívu upozorňujúcu na situáciu študentov/tiek, pričom predpokladáme, že sa časopis Kapitál obrátil na všetky organizácie (verejnoprávne, štátne, či mestské fondy a nadácie, rovnako organizátorov cien a súťaží) poskytujúce podporu alebo financované z verejných zdrojov, ktoré by mohli podporovať výnimočné aktivity študentov/tiek všetkých odborov, nielen umeleckých. Zvlášť dávame do pozornosti rezort školstva, ktorý za predmetnú agendu zodpovedá.

Pokiaľ ide o podporu projektov študentov/tiek z FPU, k žiadnej dramatickej zmene nedošlo. Dokonca, v rámci podpornej činnosti na rok 2023 bol vytvorený nový program určený pre verejné vysoké školy primárne zameraný na prezentácie študentských prác na Slovensku a v zahraničí. FPU rovnako podporuje žiadosti rôznych študentských občianskych združení, ktoré svojou činnosťou prekračujú rámec študijných povinností. Nehovoriac o množstve projektov profesionálnych zoskupení, na akých sa podieľajú aj frekventanti akéhokoľvek typu škôl.  

Rámce podpornej činnosti FPU určuje zákon, pričom do jeho pôsobnosti nikdy nespadala podpora tvorby školských diel. Rovnako, štipendiá typu B (FPU ich naďalej poskytuje) neboli zamýšľané tak, že by malo ísť o podpornú činnosť zameranú na študentov/ky. Od samého začiatku boli primárne určené predovšetkým tým, ktorí/é začínajú svoju umeleckú kariéru, alebo sa chcú na scénu vrátiť.  Absolventi/ky umeleckých škôl sú totiž zvyčajne v ďaleko ťažšej situácii než študenti/ky, ktorým zázemie na tvorbu poskytuje škola. Sme presvedčení, že „prežitie“ tejto cieľovej skupiny je zásadné pre existenciu jednotlivých umeleckých oblastí, pričom FPU by mal podporovať najmä tých/tie, ktorí/é to najviac potrebujú.

Na základe doterajších skúseností možno konštatovať, že podpora študentov/tiek bola veľmi problematická aj v tom, že FPU nevedel preveriť, či predložený projekt bude školskou prácou, alebo dielom vytvoreným mimo takejto inštitúcie. Informácie nám umelecké školy nechceli alebo nemohli poskytnúť, na druhej strane, študentom/kám neraz nebolo jasné, čo je vlastne školské dielo, prípadne FPU zavádzali. To spôsobovalo ďalšie komplikácie pri administrovaní a posudzovaní projektov, kde si odborné komisie nevedeli poradiť s takýmito projektami, pričom často museli pracovať s dohadmi a nepreverenými informáciami.

Napriek naliehavosti otvoreného listu je potrebné tiež uviesť, že projekty od študentov/tiek nepredstavujú veľký segment podpornej činnosti FPU. V roku 2022 dostal 1533 všetkých žiadostí o štipendium, z nich bolo podporených 486, pričom od študentov/tiek, teda od tých, kde to s istotou vieme konštatovať, pochádzalo 23 úspešných projektov (5 – divadlo, 1 – tanec, 5 – hudba, 6 – literatúra, 6 – vizuálne umenie a dizajn). Keďže ide o relatívne malý počet, ktorý je však paradoxne veľmi ťažko administrovateľný, FPU rozhodol, že financovanie nadpriemerných  študentských výkonov prenechá na inštitúcie na to zriadené, teda na školy, ktoré ich vedia najlepšie posúdiť a odmeniť. Uvedomujeme si, že tie nemusia mať na takúto finančnú podporu prostriedky, no úplne rovnako je na tom v súčasnosti aj FPU.

V neposlednom rade si dovoľujeme upozorniť, že ani podporovaným subjektom z FPU nič nebráni zapojiť študentov/ky do svojich projektov (ide o oprávnené výdavky), aby nemuseli vykonávať pracovné činnosti, ktoré s ich profesijným zameraním nesúvisia. Mnohé organizácie tak činia, pričom svojim mladším kolegom/gyniam pomáhajú nielen v rovine finančnej, ale aj profesionálnej. Mimochodom, aj Kapitál ako najvyššie dotovaný časopis z FPU môže ísť angažovane príkladom a vytvoriť priestor pre dôstojne honorovanú prácu študentov/tiek.

Pevne veríme, že na základe uvedeného lepšie porozumiete krokom FPU, ktorý nikdy neprestal mať na pamäti verejný záujem, aj keď išlo o nepopulárne opatrenia. Ako nikdy v minulosti, ani teraz sa nebránime konštruktívnej diskusii o nastaveniach systému podpornej činnosti a sme otvorení neustálemu vylepšovaniu nášho fungovania.

FPU

Text otvoreného listu: mojapeticia.sk

Rozhodnutie riaditeľa č. 1/2023

20. 01. 2023

Dňa 20. 1. 2023 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 3/2023, výzvu č. 4/2023 a výzvy č. 5/2023.

4.4.2 Neprofesionálne umenie

4.6  Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá

5.2.3 A Nové stále expozície – múzeá

3.1.1 Výskum a odborná reflexia – divadlo 

3.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – divadlo 

3.1.3 Odborné vzdelávacie aktivity – divadlo 

3.1.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – divadlo 

3.2.1 Výskum a odborná reflexia – tanec 

3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tanec 

3.2.3 Odborné vzdelávacie aktivity – tanec 

3.2.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – tanec 

3.5.1 Výskum a odborná reflexia – literatúra 

3.5.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – literatúra

3.5.3 Odborné vzdelávacie aktivity – literatúra 

3.5.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – literatúra 

5.1.1 A Komplexná infraštruktúra knižníc 

5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra

7.1 Prezentačné a odborné aktivity verejných vysokých škôl

7.2 Medzinárodná prezentácia verejných vysokých škôl 

1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež 

1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež 

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/