Usmernenia COVID-19

Usmernenie Fondu na podporu umenia zo dňa 09.09.2020

V súvislosti s ďalšími obmedzeniami organizovania verejných kultúrnych podujatí kvôli šíreniu koronavírusu, vydávam aktualizované usmernenie pre prijímateľov a žiadateľov z Fondu na podporu umenia (FPU), ktoré by malo napomôcť lepšiemu zvládnutiu mimoriadnej situácie. Tento dokument kvôli jednoznačnosti sumarizuje, dopĺňa a nahrádza všetky doterajšie usmernenia vydané k tejto situácii. Nové informácie/doplnenia sú farebne odlíšené.

FPU dôrazne žiada všetkých žiadateľov/všetky žiadateľky a prijímateľov/prijímateľky, aby pri realizácii akýchkoľvek aktivít konali výlučne v súlade s nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR. FPU rozhodne neodporúča realizovať aktivity, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu zdravia, či života akejkoľvek osoby priamo, či nepriamo zapojenej do projektu. Zároveň FPU nenesie žiadnu zodpovednosť za konanie, ktoré by bolo v rozpore s nariadeniami, prípadne konanie, ktoré by viedlo k ohrozeniu zdravia, či života akýkoľvek osôb.


A. VŠEOBECNÉ USMERNENIA

 1.Výzvy na rok 2020

Na rok 2020 už nebudú vyhlásené žiadne štandardné výzvy, výnimkou môžu byť Mimoriadne výzvy.

2. Zmeny použitia dotácie/štipendia

Každú zmenu súvisiacu s realizáciou projektu je potrebné bezodkladne písomne (z oficiálneho emailu žiadateľa/prijímateľa) oznámiť FPU. V závislosti od situácie postupujú prijímatelia alebo žiadatelia nasledovne:

 1. V prípade nemožnosti realizovať projekt je potrebné zaslať (mailom) návrh na zrušenie zmluvy, vzor na stiahnutie nájdete na stránke FPU v časti Vzory a tlačivá. UPOZORNENIE: V prípade zrušenia projektu alebo jeho časti je potrebné vrátiť nepoužité finančné prostriedky do 30 dní od skončenia realizácie projektu, pri nedodržaní lehoty sa uplatňujú sankcie podľa Zmluvy. V prípade, ak je potrebné vrátiť len časť dotácie, musia byť vynaložené  finančné prostriedky vyúčtované podľa zmluvy, a to buď prostredníctvom správy audítora (v prípade dotácie vo výške 20 tisíc eur a viac) alebo formou vyúčtovania všetkých výdavkov priamo v registračnom systéme FPU.
 2. Povinné spolufinancovanie pri projektoch, ktoré nebolo možné realizovať z dôvodu vyššej moci, avšak došlo k vzniku oprávnených výdavkov: Pre dotácie poskytnuté v rámci Schémy minimálnej pomoci bude potrebné na základe oficiálnej žiadosti prijímateľa vyhotoviť dodatok so spolufinancovaním upraveným na 0%, ďalej postup podľa bodu 2.a). Pre dotácie v rámci Schémy štátnej pomoci nie je možné upraviť povinné 20% spolufinancovanie, a preto je možné realizáciu takýchto projektov presunúť na rok 2021. Povinné spolufinancovanie pri projektoch, ktoré nebolo možné realizovať z dôvodu vyššej moci, avšak došlo k vzniku oprávnených výdavkov: Pre dotácie poskytnuté v rámci Schémy minimálnej pomoci bude potrebné na základe oficiálnej žiadosti prijímateľa vyhotoviť dodatok so spolufinancovaním upraveným na 0%, ďalej postup podľa bodu 2.a). Pre dotácie v rámci Schémy štátnej pomoci nie je možné upraviť povinné 20% spolufinancovanie, a preto je možné realizáciu takýchto projektov presunúť na rok 2021.
 3. Všetky zmeny týkajúce sa zmluvných podmienok musia byť posúdené a v prípade schválenia vykonané dodatkom.
 4. Každá zmena použitia dotácie/štipendia musí byť zaslaná FPU písomne, minimálne 30 dní pred uskutočnením zmeny (s výnimkou prípadov uvedených v bode e). Vzor žiadosti nájdete v časti Vzory a tlačivá.
 5. Pre žiadosti o zmenu konania akýchkoľvek verejných podujatí  nie je potrebné dodržať 30 dňovú lehotu, žiadosť predloží žiadateľ bezodkladne, vtedy, keď bude jasný nový termín konania verejného podujatia. POZOR! Netýka sa termínu realizácie projektu (bod 5.6 Zmluvy), termínu predloženia FVaVV (v prípade dotácií bod 6.3 zmluvy, v prípade štipendií bod 6.1 zmluvy), termínu realizácie iných výstupov, ktoré nie sú verejnými podujatiami. Tieto termíny si treba sledovať a o ich zmenu požiadať min. 30 dní pred daným termínom.
 6. Žiadosť o zmenu použitia dotácie/štipendia je potrebné poslať podpísanú štatutárom ako prílohu emailu žiadateľa/prijímateľa alebo elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.
 7. V prípade zmien pred podpisom zmluvy je potrebné s príslušným referentom alebo referentkou aktualizovať výstupy a prispôsobiť ich danej situácii.
 8. Žiadna zo zmien nesmie byť v rozpore s účelom uvedeným v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov.

 3. Oprávnené náklady

Do oprávnených nákladov v rámci rozpočtu je možné zahrnúť aj náklady na zabezpečenie náležitých hygienických a bezpečnostných opatrení stanovených    Úradom verejného zdravotníctva SR. Uvedené náklady je možné vyúčtovať v rámci položiek na prevádzkové náklady a/alebo materiálové náklady.

 4. Komunikácia

V záujme minimalizácie komunikácie prostredníctvom poštových zásielok, bude akákoľvek vzájomná komunikácia s FPU prebiehať až do odvolania predovšetkým elektronicky prostredníctvom emailu. Všetky riadne zdôvodnené žiadosti o zmeny je potrebné zaslať podľa bodu 2.f). Výnimkou sú Žiadosti o poskytnutie dotácie/štipendia, Zmluvy, Dodatky, potvrdenia potrebné k uzatvoreniu Zmluvy a Finančné vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie vrátane dokladov. Tieto dokumenty je nutné predkladať poštou alebo v elektronickej podobe prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. Osobné doručovanie nie je možné z dôvodu uzavretia Podateľne FPU. FPU zvlášť v čase obmedzení súvisiacich s pandémiou koronavírusu preferuje doručenie v elektronickej podobe prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa Pokynov k podaniu elektronickej žiadosti FPU.

 5. Posun oprávneného obdobia

Oprávnené obdobie všetkých podprogramov, ktoré končí v priebehu roka 2020 bolo predĺžené do 30.06.2021, POZOR! zmenu pre jednotlivé projekty je možné vykonať len na základe žiadosti o zmenu. Žiadosť o zmenu realizácie projektu (oprávnené obdobie) musí byť predložená min. 30 dní pre daným termínom  a upravená dodatkom. FPU preferuje realizáciu projektov v roku 2020, v prípade obmedzení aj ako online prezentáciu/vysielanie (viac informácií v časti B).

 

6. Realizácia verejných podujatí

Realizácia všetkých verejných podujatí v rámci prebiehajúcich projektov podporených z finančných prostriedkov FPU bola pozastavená v troch fázach:

 1. od 11. 03. 2020 do 23. 03. 2020, tzn. že výdavky, ktoré vznikli[1] na takéto podujatie do 11.03.2020 (vrátane) budú považované za oprávnené. Výdavky, ktoré vznikli po 11.03.2020 na podujatie, ktoré sa nebude vôbec realizovať do 23.03.2020, sa budú pokladať za neoprávnené.
 2. od 23. 03. 2020 do 20. 04. 2020 do 20. 04. 2020, tzn. že výdavky, ktoré vznikli do 23.03.2020 (vrátane) v súvislosti s verejnými podujatiami   naplánovanými v období 23. 03. 2020 do 20. 04. 2020 budú považované za oprávnené. Naopak, všetky výdavky, ktoré vzniknú v období od 24. 03. 2020 (vrátane) do 20. 04. 2020 vo vzťahu k podujatiam v tomto období budú považované za neoprávnené. Týmto opatrením zároveň odpadá oznamovacia povinnosť o nerealizovaní verejných podujatí v predmetnom období.
 3. od 20. 04. 2020 do 31. 05. 2020 tzn. že výdavky, ktoré vznikli do 20.04.2020 (vrátane) v súvislosti s verejnými podujatiami naplánovanými v období 20. 04. 2020 do 31. 05. 2020 budú považované za oprávnené. Naopak, všetky výdavky, ktoré vzniknú v období od 20. 04. 2020 (vrátane) do 31. 05. 2020 vo vzťahu k podujatiam v tomto období budú považované za neoprávnené (s výnimkou podujatí povolených Úradom verejného zdravotníctva SR) Týmto opatrením zároveň odpadá oznamovacia povinnosť o nerealizovaní verejných podujatí v predmetnom období. Ďalej je potrebné postupovať podľa bodu 1.b

UPOZORNENIE: Realizácia verejných podujatí povolených Úradom verejného zdravotníctva SR je možná, ak je to pre daný  formát podujatia vykonateľné v súlade s platnými opatreniami úradu. Fond akceptuje aj podujatia, ktoré budú uskutočnené naživo a zároveň ako online prezentácia/vysielanie. Aj v tomto prípade musí byť zmena upravená dodatkom ku zmluve.

7. Zrušenie podujatia z dôvodu vyššej moci

Z dôvodu vyššej moci je možné zrušiť len tie verejné podujatia, ktoré nie je možné realizovať v súlade s platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR.Výdavky vynaložené na takéto podujatia budú považované za oprávnené.

8.  Podujatia bez publika

Podujatia určené pre verejnosť nie je možné organizovať bez prítomnosti publika, ak nejde o online prezentáciu/vysielanie (pozri časť B).

9. Medzinárodné podujatia (festivaly, mobility, rezidenčné pobyty...)

Zmena podujatia z medzinárodného na národné je možná len v prípadoch, keď medzinárodný rozmer nie je nosnou časťou projektu. V prípade, že je medzinárodný prvok podstatnou časťou projektu, je potrebné zmenu konzultovať s kanceláriou fondu a primerane upraviť rozpočet a výstupy projektu. Medzinárodné podujatia je možné realizovať aj prostredníctvom online prezentácie/vysielania, pričom finančné prostriedky rozpočtu vyčlenené na cestovné, ubytovanie a stravu bude potrebné vrátiť.

10. Finančné vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie projektov

Vyúčtovanie projektov je naďalej potrebné predkladať v súlade so zmluvnými podmienkami. Zasielanie Výziev na doplnenie alebo odstránenie nedostatkov v predloženom finančnom vyúčtovaní a vecnom vyhodnotení je opätovne spustené štandardným spôsobom.

11. Celoročné a/alebo dlhodobé aktivity kultúrnych centier, rezidenčných centier, nezávislých organizácií, zriaďovaných inštitúcií, pamäťových a fondových inštitúcií, či mesta kultúry.

Pri celoročných aktivitách za oprávnené výdavky vo vzťahu k pozastaveniu realizácie verejných podujatí bude FPU pokladať:

 1. Výdavky súvisiace s realizáciou verejných podujatí spĺňajúce všeobecné podmienky zadefinované v bode č. 6 tohto usmernenia.
 2. Výdavky na aktivity, ktorých sa nezúčastňuje verejnosť, napr. náklady na ubytovanie umelcov v prípade rezidencií, materiál na tvorbu diel počas ich tvorby, prenájmy ateliérov a priestorov počas na tvorby diel.
 3. Výdavky na online prezentácie v súlade s podmienkami uvedenými v časti B.
 4. Výdavky na služby, ktoré boli dodané pred obdobím uvedeným v bode 6, avšak trvajúce aj počas predmetného obdobia, ako napr. začiatok reklamnej kampane, ktorá pokračuje aj počas pozastavenej realizácie verejných podujatí.
 5. Výdavky, ktoré sa nevzťahujú priamo ku konkrétnemu verejnému podujatiu:
  1. prevádzkové náklady v rámci celoročných aktivít (voda, energie, telekomunikácie, prenájom kancelárií, prenájom prevádzkových priestorov, účtovnícke služby a podobne),
  2. výdavky založené zmluvou na dlhšie obdobie (vrátane obdobia s pozastavenou realizáciou), kde platby prebiehajú na základe pravidelných faktúr, najmä ak ide o dlhodobé nájmy výstavných priestorov alebo priestorov kultúrnych a umeleckých centier a pod.,
  3. obstarávanie hmotného majetku
  4. dlhodobé personálne výdavky, napr. na projektové manažérky/projektových manažérov a koordinátorky/koordinátorov, dramaturgičky/dramaturgov, kurátorky/kurátorov, techničky/technikov, produkčné/produkčných a pod.

Pri celoročných aktivitách za neoprávnené výdavky vo vzťahu k pozastaveniu realizácie verejných podujatí bude FPU pokladať:

 1. Jednorazové personálne výdavky, napr. na projektové manažérky/projektových manažérov, kurátorov/kurátorky, techničky/technikov, biletárky/biletárov, hostesky/hostesov, šatniarky/šatniarov a pod., za služby, ktoré mali byť realizované v období pozastavenej realizácie verejných podujatí s výnimkou nákladov na online prezentácie realizované podľa usmernení v časti B.
 2. Výdavky, ktoré vznikli v období pozastavenej realizácie verejných podujatí (výstava, koncert, predstavenie) napr. ubytovanie, cestovné, odmeny pre umelcov v tomto období (napr. ubytovanie umelca v dňoch 1 -4. apríla v súvislosti s podujatím naplánovaným na 3.4.2020) s výnimkou nákladov na online prezentácie realizované podľa usmernení v časti B.

 

B. ONLINE PREZENTÁCIE / VYSIELANIE

1. Všeobecné podmienky a postupy:

 1. O realizáciu online prezentácie a zmenu termínov jednotlivých podujatí je prijímateľ povinný bezodkladne požiadať FPU (Vzor žiadosti nájdete v časti Vzory a tlačivá). V prípade akceptácie bude prijímateľovi zaslaný návrh dodatku. S cieľom eliminácie množstva dodatkov je potrebné, aby si prijímatelia v rámci možností, zmeny naplánovali a zahrnuli v rámci jednej žiadosti o zmenu.
 2. Výstupy prezentované online musia mať zachovanú rovnakú kvalitu a charakter ako pôvodne plánované výstupy
 3. V prípade sériového podujatia (napr. koncertná šnúra) môže online prezentácia nahradiť iba jeden výstup zo zmluvy. Nie je možné online zrealizovať celú sériu alebo viacnásobné opakovanie podujatia.
 4. Z online prezentácie je prijímateľ povinný spraviť záznam, ktorý neskôr priloží k vecnému vyhodnoteniu projektu.
 5. Počas online prezentácie je prijímateľ povinný informovať publikum o tom, že podujatie je podporené z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia a to buď slovne alebo vizuálnym označením podujatia.
 6. FPU prijímateľom odporúča na online prezentáciu využiť také portály, ktoré umožňujú výber „vstupného“.
 7. Uvedené podmienky sa vzťahujú len na výstupy realizované v rámci zmluvy s FPU, tie isté výstupy prezentované nad rámec zmluvy, FPU nijakým spôsobom neobmedzuje.

2. Výstupy, ktoré môžu byť prezentované online:

Podujatia z oblasti divadla, tanca, hudby, literatúry, či medziodborových aktivít, tradičnej kultúry

 1. ak ide o premiéru diela (napr. divadelné a tanečné predstavenie, koncerty, čítačky), alebo o prvé online uvedenie reprízy diela, ďalej prednášky, kurzy, či iné odborné a vzdelávacie aktivity.
 2. prezentačné aktivity z oblasti vizuálneho umenia a prezentačné projekty múzeí a galérií, pokiaľ nie je možná štandardná forma prezentácie.
 3. festivaly, súťaže, prehliadky, odovzdávania cien, postupové súťaže a prehliadky, či iné podujatia, ktoré sú založené na prezentácii viacerých subjektov a/alebo ich vzájomnej konfrontácii.
 4. medzinárodné podujatia, pričom finančné prostriedky vyhradené v rozpočte na cestovné, ubytovanie a stravu bude potrebné vrátiť.

3. Výstupy, ktoré nemôžu byť prezentované online:

 1. Prezentácie záznamov diel (napr. divadelné a tanečné predstavenie, koncerty, čítačky) a opakované reprízy, ktorými nemožno nahradiť výstupy zo zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov uzavretej s FPU.
 2. Podujatia, ktoré vyžadujú priame zapojenie publika, sú založené na priamej spätnej väzbe, alebo pri nich dochádza k fyzickému kontaktu, napríklad  tanečné domy.
 3. Online prezentácia, ktorá nedokáže zachovať kvalitu a charakter pôvodne plánovaného výstupu.
 4. Tlačené časopisy musia aj naďalej vychádzať v tlačenej podobe a nie je možné ich previesť výhradne do online podoby. V opodstatnených prípadoch je tlačeným časopisom možné upraviť termíny vydania jednotlivých čísel, respektíve posunúť zmluvné oprávnené obdobie. Takéto prípady budú posudzované individuálne a musia byť riadne a transparentne zdôvodnené.

                                                                                                                                                                                                                                                                          Jozef Kovalčik, PhD.

                                                                                                                                                                                                                                                                          Riaditeľ Fondu na podporu umenia

 

 

V Bratislave dňa 09.09.2020


[1] Za vznik výdavku považujeme dodanie služby, realizáciu aktivity, a pod. bez ohľadu na to kedy bola uhradená, príp. uzavretá zmluva napr. v januári bola uzavretá zmluvu (vznik záväzku) na prenájom výstavy v mesiacoch február-marec (vznik výdavku) v tomto prípade sa bude jednať o oprávnený výdavok, keďže v januári nebolo známe, že od 11.3.2020 nebude môcť výstavu nikto navštíviť, ale ak by bola zmluva uzavretá 12.3.2020 na realizáciu od 12.3. do 20.4.2020, výdavok by bol neoprávnený

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Usmernenie_30092020_FINAL.pdf)Usmernenie_FPU_09.09.2020