Oznámenia

Výzva č. 6/2022

17. 01. 2022

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 6/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:  


Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený od 17. 1. 2022 do 14. 2. 2022. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre podanie žiadosti.
Oficiálny dokument výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-6-2022/

Rozhodnutie riaditeľa č. 1/2022

14. 01. 2022

Dňa 14. 1. 2022 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 2/2022 a Výzvu č. 3/2022 v podprogramoch:

1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže – divadlo

1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo

1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty – hudobné žánre populárnej kultúry 

1.6.3 Medziodborové podujatia

1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity 

1.6.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – kreatívny priemysel 

4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/

Priority podpornej činnosti na rok 2022

05. 01. 2022

Fond na podporu umenia v spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom stanovil ako priority podpornej činnosti na rok 2022 pre podprogram na tvorbu prekladov umeleckej literatúry a vydávanie prekladov umeleckej literatúry z talianskeho jazyka uvedených autorov a autorky: Andrea Bajani, Edith Bruck , Daniela Gambaro, Paolo Malaguti, Daniele Mencarelli, Paolo Nori, Carmen Pellegrino a Emanuele Trevi.

Bližšie informácie o prioritách fondu na rok 2022 sú dostupné na webovom sídle FPU: