Podpora

1.3.1 Tvorba hudobného diela – klasická a experimentálna hudba

Podpora formou štipendia je v tomto podprograme určená pre profesionálnych/-e umelcov/-kyne a tvorcov/-kyne, ktorí/-é pôsobia v oblasti hudobného umenia. Podpora sa poskytuje na tvorbu, naštudovanie a verejné uvedenie diel pôvodnej skladateľskej tvorby a/alebo nového aranžmánu hudobného diela. Podpora nie je určená na naštudovanie individuálneho interpretačného výkonu a/alebo repertoáru zoskupenia (o podporu na koncertné uvedenia… Read More

6.2 Mesto kultúry (iné subjekty)

Podprogram je zameraný na podporu subjektov v rámci Slovenskej republiky na realizáciu projektov počas celého roka v meste, ktorému bol udelený titul Mesto kultúry 2022. Finančnú podporu možno poskytnúť výlučne projektom z oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových umeleckých aktivít, ale aj tradičnej kultúry, folklorizmu a neprofesionálneho umenia. Cieľom podpornej činnosti… Read More

6.1.2 Mesto kultúry – celoročné aktivity

O podporu v rámci podprogramu sa môžu uchádzať výlučne mestá v rámci Slovenskej republiky, ktoré získali podporu v prvom kole posudzovania žiadostí v podprograme 6.1.1 Mesto kultúry  – prípravná fáza. Žiadatelia/-ky sú povinní presne uviesť, ako do realizácie projektu zapoja zriaďované inštitúcie v oblasti umenia a kultúry (knižnice, galérie, múzeá, osvetové strediská a pod.), ale aj ostatné inštitúcie a subjekty… Read More

6.1.1 Mesto kultúry – prípravná fáza

postúpia do druhého kola, podrobne opíšu a presne charakterizujú. Projekt Mesto kultúry 2023 (už v prvom kole posudzovania) musí obsahovať nové a doposiaľ nerealizované aktivity mesta, v rámci ktorých budú prezentované diela a aktivity z oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry a tradičnej kultúry, vrátane folklorizmu, prípadne medziodborové realizácie a neprofesionálne umenie. Do projektu Mesto… Read More

5.4 Reštaurovanie a ošetrenie zbierkových fondov

Podprogram 5.4 – Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov je zameraný na podporu projektov v oblasti odborného ošetrenia zbierkových fondov. Podpora je určená na projekty zamerané na reštaurovanie a konzervovanie zbierkových predmetov múzeí a galérií, historických knižničných dokumentov, historických knižničných fondov, starých a vzácnych tlačí, významných a vzácnych slovacikálnych dokumentov, vzácnych rukopisov.  Podprogram nepodporuje preparovanie zbierkových… Read More