Podpora

5.2.3 A Nové stále expozície – múzeá

Podpora je zameraná na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj múzeí na Slovensku. Podpora je určená na projekty vytvárania nových, moderných stálych expozícií zodpovedajúcich 21. storočiu, ktoré vychádzajú z poznatkov vedecko-výskumnej činnosti múzea. Podpora môže byť použitá aj na publikácie viažuce sa k novej stálej expozícii, ktoré budú určené na predaj a distribúciu pre… Read More

5.2.2 – Akvizícia múzeí

Podpora je určená na projekty múzeí zamerané na cieľavedomé a systematické nadobúdanie zbierkových predmetov a zbierok za účelom zlepšenia situácie v oblasti zabezpečovania efektívnej selektívnej akvizičnej činnosti. Žiadateľ/-ka je povinný/-á predkladať samostatnú žiadosť na akvizíciu každého zbierkového predmetu, alebo súboru zbierkových predmetov, ak jeho hodnota prevyšuje sumu 1 000 EUR… Read More

5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá

Podpora je určená na modernizáciu a dopĺňanie existujúcich stálych expozícií, realizácie výstav vychádzajúcich z poznatkov získaných vedecko-výskumnou činnosťou múzea. Podpora je prioritne určená na inovatívne výstavné projekty prekračujúce rámec štandardnej prezentačnej činnosti múzeí. Podpora je určená na projekty zamerané na vedecko-výskumnú a odbornú činnosť múzeí, realizáciu publikačných a iných významných, nadštandardných edičných výstupov vedecko-výskumných… Read More

5.1.4 Akvizícia knižníc

Podpora je zameraná na nákup knižničného fondu, prioritne z jednotlivých oblastí umenia, kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu a spoločenských vied, pričom minimálne 20% pridelenej podpory musí byť vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou fondu alebo publikácií vydaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, ktoré si knižnica môže vybrať v súlade so zameraním… Read More

5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižníc

Podpora je zameraná na podporu komunitných a multikultúrnych aktivít knižníc, výstavy s odbornou garanciou, projektov odborných a vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne a informačnej gramotnosti používateľov, tvorivých dielní zameraných na zvýšenie návštevnosti knižníc, literárno-spoločenských podujatí ako literárne večery, či autorské čítania, na podporu projektov rozvoja čitateľskej gramotnosti a podporu čítania, prípadne… Read More