Oznamy

Oznamy

Vážení žiadatelia,

radi by sme Vás upozornili na zmenu pri registrácii žiadosti o finančné prostriedky z fondu.

Žiadosť je možné podať elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Žiadosť nestačí podať iba elektronicky, žiadateľ zabezpečí doručenie kompletnej žiadosti v tlačenej podobe do fondu najneskôr do termínu uzávierky na predkladanie žiadostí.Žiadosť musí byť doručená na adresu: Fond na podporu umenia Cukrová 14 811 08 Bratislava Na obálku je potrebné napísať číslo programu/podprogramu. Dátumom podania žiadosti sa rozumie dátum na pečiatke podacej pošty (ak je žiadosť zaslaná poštou) alebo dátum na prezentačnej pečiatke FPU, ak je žiadosť doručená osobne (v pracovných dňoch od 13.00 do 15.00 hod).

Kancelária FPu.

Dňa 1.3.2017 o 16.30 hod. sa v sídle Fondu na podporu umenia na Cukrovej 14, BA uskutoční 4. rokovanie rady Fondu na podporu umenia.

Vážení žiadatelia,

keďže mnohí z vás pri odovzdávaní dokumentov v našej podateľni žiadate potvrdenie o prevzatí, vytvorili sme ho pre vás.

Na priloženom linku si môžete potvrdenie o osobnom prevzatí zásielky stiahnuť a predvyplniť.

Kancelária FPu.

http://fpu.sk/attachments/article/115/potvrdenie%20o%20osobnom%20prevzat%C3%AD.pdf

Vážení žiadatelia,

radi by sme vás informovali o úpravách v aktuálnom znení Štruktúry podpornej činnosti na rok 2017, ktoré rada fondu prijala dňa 10.2.2017.

Zmeny sa týkajú podprogramov:

1.5 Literatúra: povinnou prílohou žiadosti o dotáciu je aj kópia autorskej zmluvy uzatvorenej medzi vydavateľom a autorom diela; v žiadosti o štipendium na preklad umeleckej literatúry je potrebný akceptačný list vydavateľa prekladu.

1.6.3 Tvorba mediálnych diel: spôsob hodnotenia projektov, pokyny k zaslaniu špecifických príloh s explikáciou a iné dôležité usmernenia k podávaniu projektov sú uvedené v prílohe na konci dokumentu.

 

Dôkladne si, prosím, pred podávaním projektov preštudujte zapracované zmeny.

Odkaz na celé znenie Štruktúry podpornej činnosti na rok 2017.

Odkaz na prílohu k Podprogramu 1.6.3 Tvorba multimediálnych diel.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, príslušných referentov.

FPu.

Predlžujeme výzvu na predkladanie návrhov na členov odbornej komisie pre posudzovanie projektov v rámci Podprogramu 1.6.3 Tvorba multimediálnych diel.

Riaditeľ Fondu na podporu umenia vyhlasuje výzvu pre právnické osoby na predkladanie návrhov na členov/ky odborných komisií (fyzických osôb) na posudzovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov fondu s cieľom zabezpečiť odbornosť, transparentnosť a nezávislosť hodnotiaceho procesu.

Návrhy je možné predkladať až do 7.3.2017, pričom rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo osobného doručenia. 

Podrobnejšie informácie nájdete na tomto linku.

Vážení žiadatelia,

dňa 14.2.2017 sme zverejnili výsledky hodnotiaceho procesu odborných komisií pre Výzvu č. 4/2017. Konkrétne ide o podprogramy:

- 1.4.2 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity,

-3.1.2 Vzdelávacie aktivity - divadlo,

- 3.2.2 Vzdelávacie aktivity - tanec,

- 3.3.2 Vzdelávacie aktivity - hudba,

- 3.4.2 Vzdelávacie aktivity - vizuálne umenie,

- 3.5.2 Vzdelávacie aktivity - literatúra,

- 3.6.2 Vzdelávacie aktivity - medziodborové aktivity,

- 3.7.2 Vzdelávacie aktivity - ľudová kultúra a kultúrno--osvetová činnosť,

- 3.8 Medzinárodné prezentácie a mobility - výskum a vzdelávacie aktivity,

- 4.3.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus,

- 5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity - knižnice,

- 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá,

- 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie.

Rozhodnutia riaditeľa o (ne)podporení žiadostí o finančné prostriedky z FPu. nájdete na priloženom linku: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Dňa 10.2.2017 o 14.00 hod. sa v sídle Fondu na podporu umenia na Cukrovej 14, BA uskutoční 3. rokovanie rady Fondu na podporu umenia.

Hľadáme členov odbornej komisie pre posudzovanie projektov v rámci Podprogramu 1.6.3 Tvorba multimediálnych diel.

Riaditeľ Fondu na podporu umenia vyhlasuje výzvu pre právnické osoby na predkladanie návrhov na členov/ky odborných komisií (fyzických osôb) na posudzovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov fondu s cieľom zabezpečiť odbornosť, transparentnosť a nezávislosť hodnotiaceho procesu.

Návrhy je možné predkladať od 31.1.2017 do 15.2.2017, pričom rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo osobného doručenia. 

Podrobnejšie informácie nájdete na tomto linku.

Vážení žiadatelia,

dňa 20.1.2017 zverejnila kaneclária fondu výsledky hodnotenia odborných komisií pre Výzvu č. 2/2017. Konkrétne ide o podprogramy:
 
- 1.3.2 Festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba,
- 1.4.3 Výstavné a prezentačné aktivity nezávislých galérií,
- 1.4.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - vizuálne umenie,
- 4.3.2 Neprofesionálne umenie,
- 4.5 Medzinárodné prezentácie a mobility - ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť.
 
Rozhodnutia riaditeľa fondu o (ne)podporení žiadosti o finančné prostriedky nájdete na priloženom linku.

Ctení žiadatelia,


dnes 14.1.2017 sme sprístupnili v našom registračnom systéme tvorbu vecného vyhodnotenia a finančného vyúčtovania.

Tvorba vecného vyhodnotenia a finančného vyúčtovania je dostupná po prihlásení do registračného systému (http://podpora.fpu.sk) v časti Zoznam žiadostí pri zázname príslušnej zmluvy pod modrým tlačidlom Možnosti pod voľbou Vytvoriť finančné vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie.