Oznamy

Oznamy

Dňa 18.9.2017 sa v sídle fondu uskutočnila tlačová beseda na tému Štruktúra podpornej činnosti a priority na rok 2018.

Fond na podporu umenia po uzavretí druhého roka podpornej činnosti prezentoval na dnešnej tlačovej konferencii Štruktúru podpornej činnosti na rok 2018, ktorá obsahuje všetky dôležité informácie pre poskytovanie dotácií a štipendií z fondu na rok 2018. Pri tejto príležitosti minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič predstavil (v súlade so zákonom o fonde) priority ministerstva kultúry SR pre podpornú činnosť fondu na rok 2018, ktorými sú:

  1. Rok európskeho kultúrneho dedičstva vyhláseného Európskou komisiou.
  2. 100. výročie vzniku prvej Československej republiky a 50. výročie Pražskej jari.
  3. 25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Následne predseda rady fondu Peter Michalovič a riaditeľ fondu Jozef Kovalčik oboznámili verejnosť s programovými prioritami, ktoré si stanovil fond pre podpornú činnosť na rok 2018, ktorými sú:

  1. Podpora projektov zameraných na spoluprácu samosprávy a neziskového sektora.
  2. Podpora projektov zameraných na rozširovanie a kultivovanie publika vo všetkých oblastiach umenia.
  3. Podpora projektov zameraných na tínedžerov.

Koncepcia podpornej činnosti na rok 2018 bola doplnená o nové programy a podprogramy jednak na základe požiadaviek umeleckého prostredia, no najmä z dôvodu navýšenia zákonom stanoveného rozpočtu fondu na 20 miliónov EUR (zákonom stanovený rozpočet na rok 2016 a 2017 bol 15 miliónov EUR). Konkrétne ide o nasledujúce programy a podprogramy:

-          Aktivity nezávislých hudobných organizácií,

-          Tvorba a realizácia – dizajn,

-          Medzinárodné prezentácie a mobility – medziodborové projekty,

-          Kultúrno-vzdelávacie aktivity v oblasti umenia,

-          Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre,

-          Aktivity rezidenčných centier,

-          Mesto kultúry 2019.

Fond v rámci programu Mesto kultúry 2019 podporí jedno mesto v rámci Slovenskej republiky, v ktorom sa bude v priebehu roka 2019 odohrávať súbor umeleckých a kultúrnych aktivít, podujatí a prezentácií. Tieto činnosti budú zamerané na rozvoj kultúry mesta a sprostredkovanie živej skúsenosti obyvateľom a návštevníkom s rôznymi druhmi, či formami súčasného umenia, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových umeleckých aktivít, ako aj tradičnej kultúry, folklorizmu a neprofesionálneho umenia.

Zavedením tohto programu je hlavnou ambíciou fondu podpora dlhodobého rozvoja kultúry a umenia na miestnej úrovni. Vďaka prezentáciám rôznych foriem súčasného umenia a tradičnej kultúry by sa malo rozšíriť a zväčšiť existujúce miestne publikum, no rovnako by sa obyvatelia daného mesta mali prostredníctvom vzdelávacích a komunitných kultúrnych aktivít aktívne zapojiť do umeleckých a kultúrnych činností. Snahou fondu je tiež vyprovokovať konštruktívnu spoluprácu medzi podporeným mestom, zriaďovanými inštitúciami a neziskovým sektorom, ktorej výsledkom môže byť prax príkladná aj pre iné mestá na Slovensku a v zahraničí. Inými slovami, fond si kladie za cieľ to, aby sa vo vybranom meste stala kultúra počas jedeného roka centrom záujmu obyvateľov, umelcov, kultúrnych pracovníkov a tiež politikov, pričom tento záujem by mal pretrvať čo najdlhšie obdobie.

Prvú výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2018 fond vyhlási 21.9.2017, vďaka čomu sa uzavrie hodnotiaci proces žiadostí časovom predstihu v porovnaní s minulým rokom.

Fond rovnako vyhlási na jeseň mimoriadnu výzvu na preklady pôvodnej slovenskej literatúry a odborných textov z oblasti umenia a kultúry do francúzskeho jazyka. Pôjde o podporu formou štipendia, aby sa hotové vydané preklady mohli prezentovať na knižnom salóne v Paríži v roku 2019.

Drahí žiadatelia,

Registračný systém FPU obsahuje novú funkcionalitu - Modul Propagácia, ktorý slúži na informovanie širokej verejnosti o aktuálne prebiehajúcich projektoch, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v rámci jednotlivých oblastí podpornej činnosti.

Upozornenie: Tento modul neslúži na účely predloženia vecného vyhodnotenia výstupov projektu, na realizáciu ktorých boli poskytnuté finančné prostriedky. Pre vypracovanie vecného vyhodnotenia projektu je v registračnom systéme určený Modul pod názvom „Vytvoriť finančné vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie.“

Ako postupovať pri vytvorení propagácie pre podporený projekt?

Žiadateľ sa prihlási do svojho účtu v Registračnom systéme FPU. Zo zoznamu svojich žiadostí si vyberie podporenú žiadosť, pre ktorú chce vyplniť údaje v rámci modulu Propagácia. Po kliknutí na „Možnosti“ si vyberie „Propagácia projektu“. Otvorí sa nové okno so zoznamom propagácií projektu pre danú žiadosť. V pravom hornom rohu žiadateľ klikne na „Vytvoriť.“ Žiadateľ vyplní údaje alebo vyberie z uvedených možností pre tieto polia: Názov projektu; Kategória; Krátky popis; Názov podujatia / aktivity / výstupu; Štát; Mesto; Termín začiatku realizácie; Termín konca realizácie; Popis.

Zároveň žiadateľ dáva súhlas s tým, že poskytnuté údaje a priloženú fotodokumentáciu bude fond zverejňovať na svojom webovom sídle.

Na záver kliknutím na „Galéria“ žiadateľ pridá informačný a propagačný materiál v digitálnej podobe, t.j. brožúry, letáky, pozvánky s programom, poprípade fotografie súvisiace s projektom.

Upozornenie: Do „Galérie“ nie je možné vkladať informácie o výstupoch z medializácie a propagácie projektu, ako napr. printscreeny internetových stránok či digitálne oskenované kópie informácií o medializácii projektu v printových médiách.

Kde je možné nájsť zoznam podporených projektov?

Prehľad podporených projektov rozdelených podľa príslušnej oblasti umenia je sprístupnený na webovom sídle fondu v časti Projekty alebo na odkaze: https://podpora.fpu.sk/propagacia/oblasti

Dňa 7.9.2017 o 13.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 12. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 31.8.2017 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 11. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 6.7.2017 sa uskutočnila tlačová beseda Fondu na podporu umenia, na ktorej predseda Rady Fondu na podporu umenia p. Peter Michalovič a riaditeľ Fondu na podporu umenia p. Jozef Kovalčik predstavili výsledky podpornej činnosti pre rok 2017.

V siedmich výzvach sa o podporu vo fonde v roku 2017 uchádzalo 4488 projektov, z toho 428 žiadostí o štipendium. Celkovo dosiahla žiadaná suma pre všetky programy sumu vo výške 38 985 731,- EUR.

Na základe odporúčania odborných komisií bolo podporených:

  • 232 žiadostí o štipendium v sume 999 322,- EUR
  • 2639 žiadostí o dotáciu v sume 13 611 306,- EUR
  • SPOLU: 2871 žiadostí v sume 14 610 628,- EUR

O projektoch rozhodovalo celkovo 182 členov v rámci 34 odborných komisií, ktorí zabezpečili profesionálne a odborné posúdenie žiadostí a predovšetkým pri prierezových komisiách sa kládol dôraz na zastúpenie odborníkov zo všetkých predmetných oblastí umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu.

Podrobnejšie informácie k zhodnoteniu podpornej činnosti pre rok 2017 sú uvedené v priloženej tlačovej správe.

 

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (TS_FPu_6_7_2017_podrobna_.pdf)Tlačová správa FPu. - 6.7.2017

Fond na podporu umenia zverejnil zoznam publikácií podporených fondom, ktorý sa bude pravidelne aktualizovať.

Zoznam publikácií môžete nájsť v časti Dokumenty - ostatné dokumenty alebo kliknutím na tento odkaz.

Dňa 27.6.2017 o 15.30 hod. sa v sídle fondu uskutoční 10. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 12.6.2017 zverejnila kancelária fondu rozhodnutia fondu o (ne)podporení žiadostí o finančné prostriedky z FPu pre Výzvu č. 7/2017 pre tieto Podprogramy:

- 5.2.2 Akvizícia múzeí,

- 5.3.2 Akvizícia galérií,

- 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov,

- 5.4.2 Ochrana zbierkových fondov.

Výsledky hodnotenia odborných komisií nájdete na odkaze:http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Fond na podporu umenia pozýva žiadateľov a prijímateľov pôsobiacich v oblasti hudby na verejnú diskusiu k otázkam organizácie podpory, ktorá sa uskutoční dňa 15. júna 2017 v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave na Ventúrskej 11 v Bratislave o 14:30h.

PROGRAM:

14:30 – Príspevky prihlásených účastníkov

15:00 – Prezentácia FPU k štruktúre podpory na rok 2018

15:30 – Diskusia

Počet účastníkov je limitovaný výlučne kapacitou priestoru, účasť nie je potrebné vopred oznámiť. Ak by ste mali záujem vystúpiť s vlastným príspevkom k štruktúre a podmienkam podpory v oblasti hudby, je potrebné, aby ste sa do 9. júna 2017 prihlásili e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a uviedli okruhy svojej prezentácie. Dĺžka príspevku je z časových dôvodov limitovaná na 10 minút. Fond na podporu umenia si vyhradzuje právo nezaradiť do programu príspevok, ktorý sa nebude týkať témy stretnutia. Po prezentáciách prihlásených účastníkov a FPU bude otvorený priestor na otázky z publika.

Upozorňujeme, že stretnutie nie je určené na konzultáciu jednotlivých žiadostí a ich administrácie.