Oznamy

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov formou štipendia výlučne na realizáciu prekladov zo slovenského do francúzskeho jazyka v rámci podprogramov:

- 1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež

- 1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry

- 3.1.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo

- 3.2.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - tanec

- 3.3.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba

- 3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - vizuálne umenie

- 3.5.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra

- 3.6.1 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 7.12.2017. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie nájdete na odkaze: http://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/375-mimoriadna-vyzva