Oznamy


V súlade s § 4 ods. 2 písm. k) v spojení s § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v spojení s čl. 12 Rokovacieho poriadku rady Fondu na podporu umenia, rada Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada“) týmto

v y z ý v a
na predkladanie prihlášok na kandidáta na funkciu riaditeľa Fondu na podporu umenia.


Prihlášku podpísanú kandidátom / kandidátkou spolu s povinnými prílohami je potrebné doručiť Fondu na podporu umenia na adresu Cukrová 14, 811 08 Bratislava do 24. apríla 2019 do 15.00 hod. v uzatvorenej obálke s označením „Prihláška na funkciu riaditeľa Fondu na podporu umenia. NEOTVÁRAŤ“.

Prihlášku je možné doručiť osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou. Rozhodujúci je čas doručenia prihlášky do podateľne Fondu na podporu umenia alebo dátum podania na poštovú prepravu.

V prihláške kandidát / kandidátka uvedie svoje meno a priezvisko, tituly a jasne vyjadrí svoju vôľu kandidovať na funkciu riaditeľa fondu. Kandidát / kandidátka uvedie v prihláške aj zoznam príloh, ktoré k prihláške prikladá.

 

Kandidát / kandidátka spolu s prihláškou predkladá:

  1. projekt riadenia a rozvoja Fondu na podporu umenia (základný obsah a rozsah projektu tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy),
  2. oznámenie, ktoré obsahuje jeho údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie, ako je výpis z registra trestov, vydané príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom, ktoré nesmie byť staršie ako tri mesiace (vzor tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy), alebo výpis z registra trestov,
  3. štruktúrovaný životopis,
  4. kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  5. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu (vzor vyhlásenia tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy),
  6. čestné vyhlásenie o splnení podmienky najmenej päťročnej odbornej praxe v oblasti riadenia s uvedením osoby, u ktorej túto prax vykonával a o splnení podmienky najmenej päťročnej odbornej praxe v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu s uvedením osoby, u ktorej túto prax vykonával (vzor vyhlásenia tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy),
  7. čestné vyhlásenie, že nevykonáva funkciu podľa § 5 ods. 5 a 6 zákona ani činnosť podľa § 9 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, alebo čestné vyhlásenie, že túto funkciu alebo činnosť prestane vykonávať do 30 dní od zvolenia (vzor vyhlásenia tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy).

 

Na prihlášku, ktorá nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti a prílohy a / alebo ktorá bude doručená po určenom termíne, rada nebude prihliadať.

Kandidáti, ktorí spĺňajú zákonné podmienky na zvolenie a podali úplnú prihlášku v určenom termíne, budú pozvaní na verejné vypočutie na zasadnutí rady.

 

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (VÝZVA NA PREDKLADANIE PRIHLÁŠOK NA FUNKCIU RIADITEĽA.docx)Plný text výzvy s prílohami