Oznamy

Oznamy

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona
č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/é žiadateľov/ky v nasledujúcich podprogramoch:

1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty – divadlo

1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba

1.4.4 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – dizajn

1.6.2 Medziodborové podujatia

4.4.2 Neprofesionálne umenie

4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity 

5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá

5.2.3 Nové stále expozície – múzeá (výlučne fáza A)

5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie

5.3.3 Nové stále expozície – galérie (výlučne fáza A)

 

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu  je stanovený do 25.1.2021. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie nájdete na odkazoch: https://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-rok-2021

 

 

Dňa 16.12. 2020 o 14.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 14. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona
č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/é žiadateľov/ky v nasledujúcich podprogramoch:

1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty – tanec

1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení a organizácií

1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty - hudobné žánre populárnej kultúry

1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií

1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – vizuálne umenie

1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže

2.1    Veľké prehliadky, festivaly, súťaže

4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus

4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti


Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu  je stanovený do 11.1.2021. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie nájdete na odkazoch: https://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-rok-2021

 

Dňa 26.11. 2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.1.1 Tvorba javiskového diela – divadlo

1.2.1 Tvorba javiskového diela tanec

1.4.2 Tvorba a realizácia diel dizajn

1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež

1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

1.5.5 Tvorba prekladov umeleckej literatúry

3.1.1 Výskum a odborná reflexia - divadlo

3.2.1 Výskum a odborná reflexia - tanec

3.3.1 Výskum a odborná reflexia - hudba

3.4.1 Výskum a odborná reflexia - vizuálne umenie

3.5.1 Výskum a odborná reflexia - literatúra

3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia


Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

 

Dňa 27.11. 2020 o 14.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 13. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Fond na podporu umenia spúšťa dnešným dňom 20.11.2020 evidenciu profesionálnych umelcov a iných profesionálov v kultúre v Registračnom systéme FPU.

Zaregistrovanie sa v Registračnom systéme FPU je jednou z podmienok úspešného podania žiadosti na Ministerstve kultúry SR vo výzve, ktorá má pomôcť zmierniť dopady pandémie COVID-19 na podporné a technické profesie v kultúrnom a kreatívnom priemysle.

Pre úspešnú registráciu v systéme postupujte nasledovne:

  • je potrebné vytvoriť si nové konto na https://podpora.fpu.sk. kliknutím na "Registrácia nového žiadateľa" a zaregistrovať sa
  • v ponuke vybrať možnosť fyzická osoba - jednotlivec!!!
  • po prihlásení do Registračného systému FPU si treba v hlavnej ponuke otvoriť časť "Evidencia profesionálnych umelcov a iných profesionálov v kultúre" a tam je možné podať žiadosť do jednej z evidencií buď tlačidlom "Žiadosť o zápis do evidencie profesionálnych umelcov" alebo "Žiadosť o zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre"
  • po vyplení žiadosti je potrebné podať si žiadosť kliknutím na tlačidlo "Podať"
  • ďalej treba žiadosť stiahnuť, vytlačiť, podpísať a poslať na adresu: Fond na podporu umenia, Cukrová 14,  811 08 Bratislava

 

PRE UĽAHČENIE REGISTRÁCIE A VYPLNENIA ŽIADOSTI SME PRE VÁS PRIPRAVILI  NÁVOD AKO POSTUPOVAŤ:

Videonávod k evidencii profesionálnych umelcov nájdete tu:https://www.facebook.com/watch/?v=195025488954422

Videonávod k evidencii iných profesionálov v kultúre nájdete tu:https://www.facebook.com/watch/?v=847707396047063

 

Registrácia  je do 31.1.2021 bez poplatku.

V prípade potreby nás kontaktujte v pracovných dňoch od 13:00 do 15:00 na telefónnych číslach 02/593 24 269, 02/593 24 268, 02/593 24 249 alebo na e-mailových adresách: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 Ako postupovať ďalej pri podaní žiadosti na  Ministerstve kultúry SR  nájdete na: https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/dotacie-mk-sr/covid-pomoc-kulture/ako-postupovat/

 Zoznam povolaní profesionálnych umelcov a zoznam povolaní iných profesionálov v kultúre nájdete tu: https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/Opatrenie-MK-SR-zoznam-povolani.pdf

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, oznamuje, že Informačný seminár k výzve CLT03 sa uskutoční online formou dňa 3. decembra 2020 v čase 9:00 - 13:00 hod.

V prípade záujmu o účasť na tomto online seminári sa, prosím, registrujte prostredníctvom nasledovného odkazu:

https://forms.gle/3JaKNnndUHtx2FPQA

Registrácia je otvorená do 1. decembra 2020.

 

   Výzva

na predkladanie návrhov na člena/členku Rady Fondu na podporu umenia
za oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva.

Ministerka kultúry Slovenskej republiky na základe § 5 ods. 1 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu pre profesijné združenia aktívne činné v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, ktoré sú registrované alebo evidované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, a právnické osoby zriadené zákonom, ktoré pôsobia v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, na predkladanie návrhov na vymenovanie člena/členky Rady Fondu na podporu umenia:

 

  • za oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva.

 

Rada Fondu na podporu umenia má spolu 9 členov, z ktorých jeden člen sa vzdal členstva v uvedenej rade k 31. decembru 2020. Z predložených návrhov spĺňajúcich požadované kritériá vymenuje ministerka kultúry Slovenskej republiky v súlade s platnou legislatívou jedného člena/členku rady za oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva.

Funkcia člena/členky Rady Fondu na podporu umenia je nezlučiteľná s funkciou:

-          prezidenta Slovenskej republiky,

-          poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,

-          člena vlády Slovenskej republiky,

-          štátneho tajomníka,

-          generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva,

-          predsedu iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho zástupcu,

-          predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,

-          predsedu samosprávneho kraja,

-          primátora a starostu,

-          prokurátora,

-          sudcu,

  člena poradného orgánu vlády Slovenskej republiky v oblasti kultúry, ak je taký orgán zriadený,

 člena orgánov umeleckých fondov, 

 člena orgánov Audiovizuálneho fondu,

 člena dozornej komisie, člena odbornej komisie a riaditeľa.

Podľa § 5 ods. 6 zákona člen rady nesmie vykonávať funkciu v orgánoch politickej strany alebo politického hnutia, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech. Podľa § 5 ods. 8 je člen rady povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom. Podľa § 19 ods. 4 písm. a) zákona člen rady ani jemu blízka osoba nemôže byť žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia. V zmysle § 19 ods. 4 písm. b) zákona člen rady ani jemu blízka osoba nemôže byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, ani štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorý je právnickou osobou.

S účinnosťou od 1. 1. 2020 je člen Rady Fondu na podporu umenia podľa čl. 2 ods. 1 písm. zc) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov verejným funkcionárom, na ktorého sa vzťahujú práva a povinnosti verejného funkcionára podľa tohto zákona.

Fyzická osoba navrhnutá za člena/členku rady musí ďalej spĺňať nasledujúce požiadavky:

-          spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

-          bezúhonnosť; za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený
 za úmyselný trestný čin,

-          vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

-          najmenej päť rokov odbornej praxe v oblasti umenia, kultúry (nehmotného kultúrneho dedičstva) alebo kreatívneho priemyslu.

K návrhu na vymenovanie člena/členky Rady Fondu na podporu umenia sa prikladá jeho:

-      oznámenie, ktoré obsahuje jeho údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov1; ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie, ako je výpis z registra trestov, vydané príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom, ktoré nesmie byť staršie ako tri mesiace,

-          doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

-          štruktúrovaný životopis,

-          doklad preukazujúci splnenie podmienky odbornej praxe,

-          písomný súhlas s návrhom za člena rady,

-          čestné vyhlásenie, ktorého vzor je prílohou tejto výzvy.

Návrh na vymenovanie člena/členky Rady Fondu na podporu umenia spolu s uvedenými prílohami je potrebné doručiť do 15. decembra 2020 do 15.00 hod. do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, Bratislava alebo poštou na adresu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava v uzatvorenej obálke s označením: „Návrh na člena/členku Rady Fondu na podporu umenia. NEOTVÁRAŤ.“ Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum a čas podania v podateľni (15. 12. 2020 do 15.00 hod.) Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Na návrhy doručené po lehote, neúplné návrhy a na návrhy na kandidátov, ktorí nespĺňajú kritériá uvedené v tejto výzve, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nebude prihliadať.

1 § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

Oznámenie musí obsahovať podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z:

1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,

2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,

3. štátne občianstvo,

4. pohlavie,

5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Čestné vyhlásenie člena rady FPU 2020 priloha k vyzve-1.docx)Čestné vyhlásenie člena rady FPU

Vážení žiadatelia, vážené žiadateľky,

dňa 3.11.2020 fond zverejnil Štruktúru podpornej činnosti na rok 2021 spolu s prvou Výzvou 1/2021.

Informácie ku všetkým programom a podprogramom nájdete  v menu Možnosti podpory - Štruktúra podpory: https://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/struktura-podpory

alebo v  Dokumentoch FPU - Predpisy upravujúce podpornú činnosť: https://www.fpu.sk/attachments/article/84/STRUKTURA%20podpornej%20%C4%8Dinnosti%202021_23102020.pdf

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona
č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/-é žiadateľov/žiadateľky v nasledujúcich podprogramoch:

1.4.5 Aktivity nezávislých galérií a organizácií

2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier

2.2.2 Aktivity malých kultúrnych a umeleckých centier

2.2.3 Aktivity rezidenčných centier

2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov

2.3.2 Vydávanie internetových časopisov

4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácií o tradičnej kultúre

4.1.2 Výskum a odborná reflexia – tradičná kultúra

4.1.3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tradičná kultúra

4.1.4 Odborné vzdelávacie aktivity – tradičná kultúra

5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc

5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra


Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu v registačnom systéme je stanovený od 3.11.2020. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie nájdete na odkazoch: https://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-rok-2021