Oznamy

Oznamy

Dňa 17.1.2018 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 2. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Nominácie na členov odborných komisií Fondu na podporu umenia môžete posielať až do 31.1.2018 pre nasledujúce programy:

Program 1 – Umenie: džez a iné žánre / vizuálne umenie / multimediálne diela / literatúra

Program 3 – Výskum a vzdelávacie aktivity 

Program 6 – Mesto kultúry

Radi by sme Vám dali do pozornosti legislatívnu zmenu. Novela zákona o fonde z 1. júla tohto roku prináša zásadnú zmenu v otázke konfliktu záujmov členov odborných komisií. Zákon o fonde umožňuje sa uchádzať o podporu aj členom odborných komisií. Samozrejme, okrem programu, v ktorej sú hodnotiteľmi.

Bližšie informácie sa dočítate na tomto odkaze: http://www.fpu.sk/attachments/article/193/Vyzva_OK_2_2018_.pdf

Dňa 8.1.2018 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 1. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 20.12.2017 boli zverejnené rozhodnutia riaditeľa Fondu na podporu umenia pre tieto podprogramy:

- 4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus,

- 4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti.

Rozhodnutia riaditeľa nájdete na odkaze: http://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Vážení žiadatelia, 

radi by sme Vás informovali, že Fond na podporu umenia bude počas vianočných sviatkov z technických príčin zatvorený od 22.12.2017 do 2.1.2018.

Zamestnanci fondu sú Vám plne k dispozícii ešte počas tohto týždňa, preto, prosím, adresujte prípadné otázky čo najskôr, aby sme mohli Vašu záležitosť vyriešiť ešte do Vianoc.

Kancelária FPu. 

Rozhodnutie riaditeľa Fondu na podporu umenia bolo zverejnené pre tieto Podprogramy:
- Výzva č. 1/2018:
- Podprogram 2.1 Veľké festivaly, prehliadky, podujatia
- Podprogram 2.2 Aktivity kultúrnych centier
- Výzva č. 2/2018:
- Podprogram 1.4 Vizuálne umenie
- Podprogram 1.5 Literatúra
- Podprogram 2.3 Vydávanie časopisov
Rozhodnutia pre jednotlivé podprogramy nájdete na odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Dňa 12.12.2017 o 16.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 19. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 5/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

- 6.1.1 Mesto kultúry 2019 – prípravná fáza.

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 15.1.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie nájdete na odkaze: http://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/386-vyzva-c-5-2018

Fond na podporu umenia priblíži nový program Mesto kultúry 2019 na verejných prezentáciách, ktoré sú určené predovšetkým pre potenciálnych žiadateľov, t. j. zástupcov miest v rámci Slovenskej republiky.

Prezentácie sa uskutočnia v týchto termínoch:
- 5.12.17 o 14.30 hod. - Prednášková sála UKB, Bratislava
FB udalosť: https://www.facebook.com/events/189426331633784/

- 6.12.17 o 10.00 hod. – Stredoslovenské osvetové stredisko, Banská Bystrica
FB udalosť: https://www.facebook.com/events/147568699336778/

- 7.12.17 o 10.30 hod. – Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Prešov
FB udalosť: https://www.facebook.com/events/152928175463873/

Tešíme sa na Vašu účasť! :)
FPu.

Dňa 28.11.2018 boli zverejnené rozhodnutia riaditeľa FPU pre Výzvu č. 1/2018, konkrétne pre podprogramy:
  • 1.1.3 Prehliadky, festivaly, súťaže - divadlo
  • 1.1.4 Aktivity nezávislých divadiel, divadelných zoskupení a organizácií
  • 1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo
  • 1.2.2 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty - tanec
  • 1.2.3 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení a organizácií
  • 1.2.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec
  • 1.3.2 Festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba
  • 1.6.2 Medziodborové podujatia
  • 1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - medziodborové projekty, výskum a vzdel. aktivity
Rozhodnutia riaditeľa FPU pre Podprogram 2.1 Veľké prehliadky, festivaly a súťaže a 2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier budú zverejnené dodatočné.
 
Rozhodnutia riaditeľa nájdete na odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela