Podpora

1.2.1 Tvorba javiskového diela – tanec

Podpora formou štipendia je v tomto podprograme určená pre profesionálnych/-e  umelcov/-kyne a tvorcov/-kyne, ktorí/-é pôsobia v oblasti tanečného umenia (vrátane tradičných foriem). Podpora sa poskytuje na vytvorenie, adaptácie a/alebo predlohy pre naštudovanie a uvedenie javiskového diela v oblasti tanečného umenia a/alebo na umelecký výskum na Slovensku. Podpora nie je určená na tvorbu  bez viazanosti na konkrétne javiskové… Read More

1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo

Podpora v tomto podprograme je určená na medzinárodnú prezentáciu a mobility v oblasti divadelného umenia, na rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti divadelného umenia. Podpora je zameraná na vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi inštitúciami v národnom a medzinárodnom kontexte. Podpora je určená aj na úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách pre tie subjekty (z podpory sú… Read More

1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo

Podpora v tomto podprograme je určená na medzinárodnú prezentáciu a mobility v oblasti divadelného umenia, na rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti divadelného umenia. Podpora je zameraná na vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi inštitúciami v národnom a medzinárodnom kontexte. Podpora je určená aj na úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách pre tie subjekty (z podpory sú… Read More

1.1.5 Aktivity nezávislých divadiel, divadelných zoskupení a organizácií

Podporná činnosť je zameraná na projekty nekomerčných subjektov pôsobiacich v oblasti profesionálneho divadelného umenia, ktorými sú buď nezávislé divadlá, divadelné zoskupenia a / alebo organizácie. Projekt by mal zahŕňať viacero umeleckých aktivít a podujatí, medzi ktoré patria najmä: tvorba, naštudovanie a uvedenie nových javiskových diel a ich reprízy, tovrba, naštudovanie a uvedenie nových… Read More

1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže – divadlo

V rámci podprogramu je podpora určená pre usporiadateľov/-ky prehliadok, festivalov, súťaží s celoslovenským, alebo medzinárodným významom a aktivít priamo súvisiacich s týmito podujatiami, a to na náklady súvisiace s realizáciou podujatia, odbornými materiálmi, ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov/-kýň. Podporná činnosť v rámci podprogramu nie je… Read More