Oznámenia

Často kladené otázky – Mimoriadna výzva 2/2020

01. 10. 2020

Vážení žiadatelia Fondu na podporu umenia,na základe Vašich opakujúcich sa otázok k MIMORIADNEJ VÝZVE 2/2020 sme sa rozhodli zverejniť často kladené otázky a odpovede na ne: 

1. Je potrebné do celkovej sumy príjmu zahrnúť aj invalidný/vdovský dôchodok, podporu v nezamestnanosti, materskú/rodičovský príspevok, štipendiá z iných fondov?

Áno, do príjmu uveďte všetky druhy dôchodkov, príspevkov, štipendií a príjmov, ktoré ste v daných mesiacoch mali. Žiadny z uvedených príjmov Vás automaticky nevylučuje z možnosti získať štipendium.

2. Je k podaniu žiadosti potrebné byť zaregistrovaný ako profesionálny umelec?

Nie je to potrebné, o podporu môžete žiadať aj bez registrácie.

3. V roku 2020 som už o štipendium žiadal/a, ale nebolo mi udelené. Môžem žiadať v mimoriadnej výzve 2/2020 o štipendium znovu?

Áno, v prípade, že ste už o štipendium v tomto roku žiadali, ale nebolo Vám pridelené, môžete žiadať znovu s rovnakým alebo iným projektom.

4. Ak získam štipendium v mimoriadnej výzve, budem si môcť žiadať o štipendiá v programoch Štruktúry podporenej činnosti FPU pre rok 2021?

Áno, keďže mimoriadna výzva spadá ešte do štruktúry podpory pre rok 2020, budete si môcť žiadať aj vo výzvach pre rok 2021. A to aj v prípadoch, keď ešte nebudete mať ukončenú realizáciu štipendia z mimoriadnej výzvy č. 2/2020.

5. Ak som ešte len o starobný dôchodok požiadal/a, je potrebné ho v žiadosti uviesť?

Ak Vám starobný dôchodok zatiaľ nebol udelený, ale máte oň podanú žiadosť, neuvádzajte, že ste jeho poberateľom. V kometári k nákladom projektu však pokojne uveďte, že ste oň požiadali.

6. Tento rok som mal/a pomerne vysoký príjem, musel som ho však použiť na pokrytie nákladov súvisiacich s prácou, ako to mám uviesť v žiadosti?

V žiadosti uveďte pravdivo Váš príjem, aj keď ho považujete za vyšší. V prípade, že ste popri príjme mali aj vysoké výdavky, napríklad na prenájom štúdia, ateliéru a pod., túto skutočnosť odporúčame uviesť v časti „Komentár k nákladom na realizáciu projektu“.

7. Ak som čerpal/a Prvú pomoc poskytovanú Ministerstvom práce SR, môžem žiadať o podporu aj v mimoriadnej výzve č. 2/2020 a mám to uviesť ako príjem?

O štipendium môžete žiadať aj v prípade, že ste čerpali inú formu pomoci. Ak ste pomoc čerpali ako fyzická osoba – nepodnikateľ alebo SZČO, uveďte ju ako súčasť svojho príjmu.

8. Odkedy je možné rátať začiatok realizácie projektu? Vo výzve je uvedené, že od termínu rozhodnutia riaditeľa. Kedy to asi bude?

Predbežne je možné rátať s realizáciou projektu od decembra 2020.

9. Vo výzve je uvedené, že na totožný projekt si môže požiadať len jedna osoba. Čo to znamená?

Na výslednom diele sa môže podieľať viacero tvorcov alebo výkonných umelcov, pričom každý z nich si môže požiadať na prípravu, tvorbu, naštudovanie alebo realizáciu svojej časti/partu/roly v rámci prípravy diela. Na tento čiastkový projekt si môže žiadosť podať len jedna osoba, čo nevylučuje, že na rovnakom diele sa budú podieľať viacerí tvorcovia a rovnako si podajú žiadosť v mimoriadnej výzve.

10. Stačí žiadosť zaregistrovať online?

Nie, po zaregistrovaní je potrebné žiadosť stiahnuť v PDF, 1x vytlačiť a podpísanú poslať poštou na adresu FPU.

FPU

Mimoriadna výzva č.2/2020

18. 09. 2020

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlásil mimoriadnu výzvu č. 2/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.

Bližšie informácie nájdete na odkaze:https://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-rok-2020/197-vyzvy-2020/754-vyzva-c-20-2020

V prípade potreby a podľa časových možností poskytuje kancelária žiadateľom konzultácie k podaniu žiadosti prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky v pracovných dňoch od 13:00 do 15:00 na týchto číslach: 

02/593 24 264

02/593 24 267

02/593 24 260

02/593 24 255

USMERNENIE zo dňa 09.09.2020

09. 09. 2020

Vážení prijímatelia a žiadatelia Fondu na podporu umenia (FPU), 

pred letom sme dúfali, že sa situácia okolo šírenia koronavírusu upokojí a všetci sa budeme môcť naplno venovať našej práci tak, ako ju máme radi. Žiaľ, realita ide proti nám a sme nútení predstaviť ďalšie opatrenia, ktoré nájdete tu. Dúfam, že aspoň trochu zmiernia komplikovanú situáciu, v akej sa nachádzate. Pokiaľ ide o výzvy na budúci rok, zverejníme ich trochu neskôr ako zvyčajne, približne v prvej polovici októbra, aby sme sa stihli venovať mimoriadnej výzve, ktorú spustíme budúci týždeň. 

Všetko dobré prajem, Mgr. Jozef Kovalčik, PhD.Riaditeľ FPU