Oznámenia

Zmenili sme spôsob podávania nominácie na člena/členku odbornej komisie FPU

09. 09. 2021

Nominácie na člena/členku odbornej komisie môžete podávať od dnešného dňa (9.9.2021) cez Registračný systém FPU.

Ak chcete, aby sa Vaši nominanti mohli zapojiť do posudzovania projektov už v prvých výzvach na rok 2022, pošlite svoje nominácie do 30.9.2021.

Fond na podporu umenia má celoročne vyhlásenú výzvu na predkladanie návrhov na členov/ky odborných komisií na posudzovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov FPU s cieľom zabezpečiť odbornosť, transparentnosť a nezávislosť hodnotiaceho procesu. Možnosť nominovať majú právnické osoby vykonávajúce činnosť v oblasti umenia, kultúry alebo v oblasti kreatívneho priemyslu, a to zaslaním návrhov na nových členov odborných komisií.

Nominačný proces pozostávajúci z niekoľkých jednoduchých krokov nájdete na stránke Základné informácie k členstvu v Odborných komisiách, spolu s videonávodom ako podať návrh na člena odbornej komisie.

Viac informácií o činnosti Odborných komisií FPU sa dozviete v Rokovacom a organizačnom poriadku Odborných komisií FPU zverejnenom na stránke Základné dokumenty.

Výzva č. 9/2021

16. 08. 2021

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 9/2021 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:  

6.1.2 Mesto kultúry – celoročné aktivity

5.2.2 Akvizícia múzeí

5.3.2 Akvizícia galérií

5.2.3B Nové stále expozície – múzeá (fáza B)

5.3.3B Nové stále expozície – galérie (fáza B)


Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený od 16.8.2021 do 13.9.2021. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre podanie žiadosti.
Oficiálny dokument výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-9-2021/

Stanovisko FPU k relácii TA3

16. 07. 2021

Fondu na podporu umenia (FPU) bolo v rámci podpornej činnosti na rok 2021 doteraz doručených 6629 žiadostí v žiadanej sume 80 193 722 eur. Podporených bolo zatiaľ 3043 projektov v sume 18 942 255 eur. Všetky žiadosti boli posúdené podľa vopred stanovených kritérií. Každým projektom sa zaoberali odborné komisie zložené z expertov a expertiek, ktorých mená sú transparentne zverejnené na webovom sídle FPU. Medzi 3586 nepodporenými projektami sa ocitli aj dve žiadosti spomenuté v relácii Tak takto?, odvysielanej dňa 12.7.2021 v súkromnej televízii TA3.

FPU upozorňuje, že v predmetnej relácii odzneli nepravdivé a zavádzajúce informácie, ktoré je možné veľmi jednoducho overiť a bez problémov vyvrátiť. Napríklad, žiadosti o podporu nikdy nehodnotili pracovníci FPU, ale výlučne odborné komisie. Ich členov a členky nominujú profesijné organizácie príslušnej umeleckej komunity, resp. kultúrnej obce z celého Slovenska. Každý projekt je riadne obodovaný, u nepodporených je uvedené aj krátke zdôvodnenie zamietnutia žiadosti. Všetky tieto informácie sú verejnosti prístupné na webovom sídle FPU.

Chceme sa dôrazne ohradiť voči absurdnej analógii medzi FPU a aktivitami Mariána Kotlebu počas jeho pôsobenia ako predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorú v relácii uviedla redaktorka. FPU bol jedným zo zásadných finančných zdrojov, aby nezávislá aj zriaďovaná kultúra v tomto regióne počas daného obdobia mohla vôbec prežiť. Tendenčné podsúvanie tejto analógie, ako aj neznalosť elementárnych procesov hodnotenia žiadostí FPU zo strany moderátorky považujeme za novinárske zlyhanie a uvádzanie nepravdivých informácií zo strany nepodporenej žiadateľky za neetickú snahu o sebaprezentáciu.

FPU považuje v tejto súvislosti za dôležité zdôrazniť, že aj naďalej bude podporovať prideľovanie dotácií a štipendií výlučne na základe odborných stanovísk, podľa zákona a vnútorných predpisov fondu . Táto hodnota je pre FPU zásadná a nemenná, obzvlášť v aktuálnom období, keď sa názory expertov a expertiek spochybňujú na základe rôznych subjektívnych pocitov, diletantských uzáverov a účelových manipulácií. FPU si vysoko cení prácu všetkých svojich odborných komisií, vrátane oblasti divadla. Ich závery považuje za profesionálne a vychádzajúce zo znalosti oblasti umenia a kultúry na Slovensku.