Oznámenia

Rozhodnutie riaditeľa č. 6/2021

26. 03. 2021

Dňa 26.3.2021 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre Výzvu č. 3/2021  v podprogramoch:

1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže – divadlo

1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba

1.4.4 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – dizajn 

4.4.2 Neprofesionálne umenie 

5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá 

5.2.3 Nové stále expozície – múzeá 

5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – galérie 

5.3.3 Nové stále expozície – galérie (fáza A) 

Bližšie informácie sa nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/rozhodnutia-riaditela/

Výzva č. 8/2021

15. 03. 2021

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 8/2021 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:  


Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu  je stanovený od 15.3.2021. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-8-2021/

Pošlite nám návrh na člena alebo členku odborných komisií

11. 03. 2021

Fond na podporu umenia má nové podprogramy zamerané na kultúrny a kreatívny priemysel a v spolupráci s vami by sme chceli vytvoriť tím odborníkov na posúdenie prihlásených projektov v tejto oblasti.

FPU preto  vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na členov/ky odborných komisií na posudzovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov FPU s cieľom zabezpečiť odbornosť, transparentnosť a nezávislosť hodnotiaceho procesu. Možnosť nominovať majú právnické osoby vykonávajúce činnosť v oblasti umenia, kultúry alebo v oblasti kreatívneho priemyslu, zaslaním návrhov na nových členov  odborných komisií.

V komisiách rozhodujúcich už v tomto roku môžu byť zaradení členovia, ktorí budú navrhnutí do 25.3.2021. Návrhy, ktoré prídu po tomto termíne budú spracované do komisií v nasledujúcom roku.

Nominačný proces pozostáva s niekoľkých jednoduchých krokov, ktorý nájdete na našom webe.