Oznámenia

Výzva č. 5/2021

18. 01. 2021

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona
č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/é žiadateľov/ky v nasledujúcich podprogramoch:

1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež

1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež

1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu  je stanovený do 22.2.2021. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-rok-2021

Vymenovanie nového člena Rady FPU

13. 01. 2021

Ministerka kultúry Natália Milanová vymenovala v zmysle zákona o Fonde na podporu umenia  nového člena Rady FPU.

Za oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva sa ním od 18. januára 2021 stáva kurátor Slovenskej národnej galérie Dušan Buran.

Ministerstvo kultúry dostalo na základe výzvy na predkladanie návrhov na člena/členku Rady Fondu na podporu umenia za oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva do 15. decembra 2020 päť návrhov. Možnosť ich predkladania mali od novembra minulého roka profesijné združenia a právnické osoby aktívne pôsobiace v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu. Z nich ministerka kultúry vybrala Dušana Burana ako odborníka v oblasti múzeí a galérií, hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva.

Výzva č. 4/2021

11. 01. 2021

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona
č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/é žiadateľov/ky v nasledujúcich podprogramoch:

6.2. Mesto kultúry 2021 – iné subjekty

6.1.1 Mesto kultúry – prípravná fáza

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu  je stanovený do 22.3.2021. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-rok-2021

Usmernenie pre žiadateľov/-ky v podprogramoch 5.2.3 a 5.3.3

22. 12. 2020

Usmernenie pre žiadateľov/-ky podprogramov 5.2.3 Nové stále expozície – múzeá a 5.3.3 Nové stále expozície – galérie fáza A:

V predmetných podprogramoch je povinnou špecifickou prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie „profesijný životopis architekta/-ky / architekov/-iek novej stálej expozície“. V prípade, že architektonická súťaž ešte neprebehla pred podaním žiadosti o dotáciu, je možné túto prílohou nahradiť „parametrami súťaže návrhov na získanie návrhu novej stálej expozície“, ktorú je potrebné vložiť spolu s ostatnými povinnými prílohami do registračného systému FPU.