Oznámenia

Výzva na rozšírenie tímu odborníkov pre oblasť vydávania časopisov

06. 10. 2021

Fond na podporu umenia v spolupráci s vami chce rozšíriť tím odborníkov na posúdenie prihlásených projektov pre vydávanie časopisov.

FPU preto vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na členov/ky odborných komisií na posudzovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov FPU s cieľom zabezpečiť odbornosť, transparentnosť a nezávislosť hodnotiaceho procesu.

Možnosť nominovať majú právnické osoby vykonávajúce činnosť v oblasti umenia a kultúry alebo v oblasti kreatívneho priemyslu, zaslaním návrhov na nových členov odborných komisií.

Nominanti musia splniť tieto kritériá:

1. profesionálna skúsenosť s prípravou a/alebo vydávaním tlačených časopisov a / alebo internetových časopisov,

2. aktívne pôsobenie v oblasti knižnej kultúry,

3. profesionálna skúsenosť s teoretickou reflexiou umenia a kultúry.

Postup pre nominačný proces nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/zakladne-informacie/

V komisii rozhodujúcej o projektoch v oblasti vydávania časopisov na rok 2022 môžu byť zaradení členovia, ktorí budú navrhnutí do 25.10.2021.

Výzva č. 1/2022

27. 09. 2021

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 1/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:  

1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty – tanec

1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec

1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba

1.4.5 Aktivity nezávislých galérií a organizácií

1.4.7 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie

1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže

1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra

2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže

2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier

2.2.2 Aktivity malých kultúrnych a umeleckých centier

2.2.3 Aktivity rezidenčných centier

2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov

2.3.2 Vydávanie internetových časopisov


Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený od 27.9.2021 do 18.10.2021. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre podanie žiadosti.
Oficiálny dokument výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

Bližšie informácie nájdete tu: https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-1a-2021/