Úvod

divadlo

divadlo
 

divadlo

tanec

tanec
 

tanec

hudba

hudba
 

hudba

vizuálne umenie

vizuálne umenie
 

vizuálne umenie

literatúra

literatúra
 

literatúra

medziodborové projekty

Medziodborové vzťahy
 

medziodborové projekty

ľudová kultúra
/ neprofesionálne umenie

Ľudová kultúra
 

ľudová kultúra
/ neprofesionálne umenie

kultúrno-osvetová činnosť

Kultúrno osvetová činosť
 

kultúrno-osvetová činnosť

múzeá / galérie

Múzeá a galérie
 

múzeá / galérie

knižnice

Knižnice
 

knižnice

výskum

Výskum
 

výskum

kultúrne a umelecké centrá

Kultúrne a umelecké centrá
 

kultúrne a umelecké centrá

4. rokovanie rady Fondu na podporu umenia

Dňa 1.3.2017 o 16.30 hod. sa v sídle Fondu na podporu umenia na Cukrovej 14, BA uskutoční 4. rokovanie rady Fondu na podporu umenia.
23. 02. 2017
Čítať ďalej

Potvrdenie o osobnom prevzatí zásielky

Vážení žiadatelia, keďže mnohí z vás pri odovzdávaní dokumentov v našej podateľni žiadate potvrdenie o prevzatí, vytvorili sme ho pre vás. Na priloženom linku si môžete potvrdenie o osobnom prevzatí zásielky stiahnuť a predvyplniť. Kancelária FPu. http://fpu.sk/attachments/article/115/potvrdenie%20o%20osobnom%20prevzat%C3%AD.pdf
22. 02. 2017
Čítať ďalej

Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017 - aktuálne znenie

Vážení žiadatelia, radi by sme vás informovali o úpravách v aktuálnom znení Štruktúry podpornej činnosti na rok 2017, ktoré rada fondu prijala dňa 10.2.2017. Zmeny sa týkajú podprogramov: 1.5 Literatúra: povinnou prílohou žiadosti o dotáciu je aj kópia autorskej zmluvy uzatvorenej medzi vydavateľom a autorom diela; v žiadosti o štipendium na preklad umeleckej literatúry je potrebný akceptačný list vydavateľa prekladu. 1.6.3 Tvorba mediálnych diel: spôsob hodnotenia projektov, pokyny k zaslaniu špecifických...
17. 02. 2017
Čítať ďalej

Predĺžená výzva na členov odborných komisií - 1.6.3 Tvorba multimediálnych diel

Predlžujeme výzvu na predkladanie návrhov na členov odbornej komisie pre posudzovanie projektov v rámci Podprogramu 1.6.3 Tvorba multimediálnych diel. Riaditeľ Fondu na podporu umenia vyhlasuje výzvu pre právnické osoby na predkladanie návrhov na členov/ky odborných komisií (fyzických osôb) na posudzovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov fondu s cieľom zabezpečiť odbornosť, transparentnosť a nezávislosť hodnotiaceho procesu. Návrhy je možné predkladať až do 7.3.2017, pričom...
16. 02. 2017
Čítať ďalej

Rozhodnutie riaditeľa FPU o (ne)podporení žiadostí

Vážení žiadatelia, dňa 14.2.2017 sme zverejnili výsledky hodnotiaceho procesu odborných komisií pre Výzvu č. 4/2017. Konkrétne ide o podprogramy: - 1.4.2 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity, -3.1.2 Vzdelávacie aktivity - divadlo, - 3.2.2 Vzdelávacie aktivity - tanec, - 3.3.2 Vzdelávacie aktivity - hudba, - 3.4.2 Vzdelávacie aktivity - vizuálne umenie, - 3.5.2 Vzdelávacie aktivity - literatúra, - 3.6.2 Vzdelávacie aktivity - medziodborové aktivity, - 3.7.2 Vzdelávacie aktivity...
14. 02. 2017
Čítať ďalej

.fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá vznikla na základe zákona č. 284/2014 Z. z. Fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry a je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy, pričom jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.


Banner 1068x110 1024x105