Úvod

divadlo

divadlo
 

divadlo

tanec

tanec
 

tanec

hudba

hudba
 

hudba

vizuálne umenie

vizuálne umenie
 

vizuálne umenie

literatúra

literatúra
 

literatúra

medziodborové projekty

Medziodborové vzťahy
 

medziodborové projekty

ľudová kultúra
/ neprofesionálne umenie

Ľudová kultúra
 

ľudová kultúra
/ neprofesionálne umenie

kultúrno-osvetová činnosť

Kultúrno osvetová činosť
 

kultúrno-osvetová činnosť

múzeá / galérie

Múzeá a galérie
 

múzeá / galérie

knižnice

Knižnice
 

knižnice

výskum

Výskum
 

výskum

kultúrne a umelecké centrá

Kultúrne a umelecké centrá
 

kultúrne a umelecké centrá

Výzva č. 5/2017 - upozornenie

Vážení žiadatelia, radi by sme Vás upozornili na zmenu pri registrácii žiadosti o finančné prostriedky z fondu. Žiadosť je možné podať elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). Žiadosť nestačí podať iba elektronicky, žiadateľ zabezpečí doručenie kompletnej žiadosti v tlačenej podobe do fondu najneskôr do termínu uzávierky na predkladanie žiadostí.Žiadosť musí byť doručená na...
14. 03. 2017
Čítať ďalej

4. rokovanie rady Fondu na podporu umenia

Dňa 1.3.2017 o 16.30 hod. sa v sídle Fondu na podporu umenia na Cukrovej 14, BA uskutoční 4. rokovanie rady Fondu na podporu umenia.
23. 02. 2017
Čítať ďalej

Potvrdenie o osobnom prevzatí zásielky

Vážení žiadatelia, keďže mnohí z vás pri odovzdávaní dokumentov v našej podateľni žiadate potvrdenie o prevzatí, vytvorili sme ho pre vás. Na priloženom linku si môžete potvrdenie o osobnom prevzatí zásielky stiahnuť a predvyplniť. Kancelária FPu. http://fpu.sk/attachments/article/115/potvrdenie%20o%20osobnom%20prevzat%C3%AD.pdf
22. 02. 2017
Čítať ďalej

Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017 - aktuálne znenie

Vážení žiadatelia, radi by sme vás informovali o úpravách v aktuálnom znení Štruktúry podpornej činnosti na rok 2017, ktoré rada fondu prijala dňa 10.2.2017. Zmeny sa týkajú podprogramov: 1.5 Literatúra: povinnou prílohou žiadosti o dotáciu je aj kópia autorskej zmluvy uzatvorenej medzi vydavateľom a autorom diela; v žiadosti o štipendium na preklad umeleckej literatúry je potrebný akceptačný list vydavateľa prekladu. 1.6.3 Tvorba mediálnych diel: spôsob hodnotenia projektov, pokyny k zaslaniu špecifických...
17. 02. 2017
Čítať ďalej

Predĺžená výzva na členov odborných komisií - 1.6.3 Tvorba multimediálnych diel

Predlžujeme výzvu na predkladanie návrhov na členov odbornej komisie pre posudzovanie projektov v rámci Podprogramu 1.6.3 Tvorba multimediálnych diel. Riaditeľ Fondu na podporu umenia vyhlasuje výzvu pre právnické osoby na predkladanie návrhov na členov/ky odborných komisií (fyzických osôb) na posudzovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov fondu s cieľom zabezpečiť odbornosť, transparentnosť a nezávislosť hodnotiaceho procesu. Návrhy je možné predkladať až do 7.3.2017, pričom...
16. 02. 2017
Čítať ďalej

.fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá vznikla na základe zákona č. 284/2014 Z. z. Fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry a je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy, pričom jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.


Banner 1068x110 1024x105