Odporúčania pre žiadateľa

1. Nápad

Ak ste činní v oblasti umenia, kultúry či kreatívneho priemyslu a radi by ste zhmotnili svoju víziu do reality, požiadajte si vo Fonde na podporu umenia o finančné prostriedky pre realizáciu Vášho projektu.

 

2. Príprava projektu

Fond poskytuje finančné prostriedky (dotácia a štipendium) na projekty na základe písomnej žiadosti iba v presne stanovenom časovom období, ktoré je určené vo výzve na predkladanie žiadostí.
Každý žiadateľ by mal pred samotným podaním žiadosti na svoj projekt učiniť nasledujúce kroky:

Preštudovať si základné dokumenty fondu a Štruktúru podpornej činnosti pre daný kalendárny rok.

Podrobne sa oboznámiť s obsahovým zameraním všetkých programov a podprogramov.

Zistiť v harmonograme výziev termín na predkladanie žiadosti pre zvolený program.

Pozorne si prečítať náležitosti potrebné k podaniu žiadosti uvedené v danej výzve.

 

3. Registrácia nového žiadateľa

Pred prvým podaním žiadosti sa musí žiadateľ najskôr zaregistrovať
v elektronickom registračnom systéme fondu: podpora.fpu.sk.

 

4. Príprava žiadosti

Žiadateľ vyplní elektronický formulár žiadosti.

Každej žiadosti sa pridelí jedinečné registračné číslo.

Vyplnený formulár, ktorý vygeneruje registračný systém, žiadateľ podpíše.

Žiadateľ uhradí administratívny poplatok za spracovanie žiadosti. Jeho výšku automaticky vygeneruje systém.

5. Spôsob podania žiadosti

Žiadateľ po elektronickom podaní žiadosti prostredníctvom registračného systému FPU zabezpečí doručenie kompletnej žiadosti spolu s povinnými dokladmi uvedenými v Zásadách o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU najneskôr do termínu uzávierky aktuálnej výzvy v jednom z nasledujúcich spôsobov:

- v tlačenej podobe - zaslaním na adresu FPU alebo doručením do kancelárie FPU v čase od 13.00 do 15.00 hod., pričom na obálke so žiadosťou je potrebné uviesť číslo programu. Pri podávaní žiadosti je rozhodujúcim dátum doručenia žiadosti v tlačenej podobe, t.j. dátum pečiatky podacej pošty alebo v prípade osobného podania dátum prijatia žiadosti kanceláriou fondu.

- v elektronickej podobe prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy - v súlade s pokynmi uvedenými v Pokynoch k podaniu k elektronickej žiadosti FPU.

! V posledný deň výzvy je možné žiadosť podať elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Ak ste fyzická osoba – jednotlivec

1. Výpis z registra trestov (originál alebo overená kópia) nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti; ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie vydané príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom, ktoré nesmie byť staršie ako tri mesiace (originál a jeho úradný preklad do slovenského jazyka).

2. Doklad o zriadení bežného účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, súčasťou ktorého musí byť číslo účtu v tvare IBAN (t. z. kópia zmluvy s bankou s uvedením IBAN alebo originál potvrdenia banky o vedení účtu s uvedeným IBAN). Názov majiteľa účtu musí byť identický s názvom žiadateľa.

3. Potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti podľa § 21 zákona (platí iba pre žiadosti o dotáciu, pri žiadostiach o štipendium sa administratívny poplatok neplatí).


Ak ste fyzická osoba – živnostník

1. Doklad preukazujúci oprávnenie prevádzkovať živnosť alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie podnikať (originál alebo overená kópia), nie starší ako tri mesiace ku dňu podania prvej žiadosti v danom kalendárnom roku (napr. výpis zo Živnostenského registra).

2. Doklad o zriadení bežného účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, súčasťou ktorého musí byť číslo účtu v tvare IBAN (t. z. kópia zmluvy s bankou s uvedením IBAN alebo originál potvrdenia banky o vedení účtu s uvedeným IBAN). Názov majiteľa účtu musí byť identický s názvom žiadateľa.

3. Potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti podľa § 21 zákona.


Ak ste právnická osoba

1. Doklad o právnej subjektivite žiadateľa (originál alebo overená kópia), nie starší ako tri mesiace ku dňu podania prvej žiadosti v danom kalendárnom roku ak je žiadateľom právnická osoba. V prípade, že žiadateľ je zriadený zákonom, predkladá odvolanie sa na príslušný zákon.

Za doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, sa považuje:

i. výpis z Obchodného registra, ak je žiadateľom právnická osoba zriadená na základe Obchodného zákonníka,
ii. stanovy registrované príslušným registračným orgánom, ak je žiadateľ združením zriadeným podľa osobitného predpisu,
iii. štatút registrovaný príslušným registračným orgánom, ak je žiadateľ neinvestičným fondom zriadeným podľa osobitného predpisu,
iv. štatút registrovaný príslušným registračným orgánom, ak je žiadateľ neziskovou organizáciou zriadenou podľa osobitného predpisu,
v. nadačná listina registrovaná príslušným registračným orgánom, ak je žiadateľ nadáciou zriadenou podľa osobitného predpisu,
vi. zriaďovacia listina vydaná zriaďovateľom, ak je žiadateľom rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia,
vii. číslo a názov príslušného právneho predpisu, ak žiadateľom je právnická osoba zriadená zákonom,
viii. výpis z registra záujmových združení právnických osôb.

 

2. Potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán, je oprávnená konať za žiadateľa (napr.: kópia zápisnice, kópia menovacieho dekrétu alebo kópia iného relevantného dokladu).


3. Doklad o zriadení bežného účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, súčasťou ktorého musí byť číslo účtu v tvare IBAN (t. z. kópia zmluvy s bankou s uvedením IBAN alebo originál potvrdenia banky o vedení účtu s uvedeným IBAN). Názov majiteľa účtu musí byť identický s názvom žiadateľa. Doklad predkladajú aj obce a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov.

 

4. Potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti podľa § 21 zákona.


! Ak žiadateľ predkladá projekt v kalendárnom roku 2017, a predkladal už príslušné doklady k nejakej žiadosti v roku 2017 do FPU, žiadateľ nemusí predkladať doklady znova, no je nutné uviesť, pri akom projekte ste doklady predložili do FPU.

! Pre výzvy, ktoré sú vyhlásené v kalendárnom roku 2018, je žiadateľ povinný podať doklady k žiadosti podľa Zásad o poskytnutí finančných prostriedkoch z FPU znova v origináli (alebo overenej kópii). Pre všetky ďalšie žiadosti je povinný uviesť, kde sa nachádzajú originály povinných dokladov.

 

6. Kontrola žiadosti

Po doručení žiadosti kancelária skontroluje, či je žiadosť úplná. Ak žiadosť neobsahuje všetky povinné doklady k žiadosti, kancelária prostredníctvom elektronickej pošty vyzve žiadateľa, aby bezodkladne, maximálne v 10-dňovej lehote doplnil žiadosť.

 

7. Hodnotenie žiadosti

Úplné žiadosti hodnotí odborná komisia určená k príslušnej výzve v súlade s kritériami hodnotenia žiadostí, ktoré sú rozdelené do 5 základných kategórií. Maximálny počet bodov, ktorý možno získať pri hodnotení, je 100 bodov od každého člena odbornej komisie. V hodnotení musí žiadosť získať od všetkých členov komisie spolu viac ako 50% z maximálneho možného počtu bodov.

 

Umelecký prínos

Prínos a potenciál projektu

Doterajšie aktivity žiadateľa v príslušnej oblasti umenia/kultúry

Rozpočet projektu

Kvalita realizačného plánu

 

Program 1 (dotácia) – okrem Podprogramov 1.1.5, 1.2.4, 1.3.4, 1.4.4, 1.5.5, 1.6.3

 • Umelecký prínos a potenciál projektu,
 • Prínos projektu pre cieľovú skupinu,
 • Doterajšie umelecké aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu,
 • Rozpočet projektu,
 • Kvalita realizačného plánu.

Program 1.6.3 (dotácia)

 • Kreatívny prínos a potenciál projektu,
 • Technologická realizovateľnosť projektu,
 • Prínos projektu pre cieľovú skupinu,
 • Kvalita realizačného plánu,
 • Rozpočet projektu.

Podprogramy 1.1.5, 1.2.4, 1.3.4, 1.4.4, 1.5.5., 3.8 a 4.5 (dotácia)

 • Kultúrny/umelecký prínos a potenciál projektu,
 • Prínos projektu pre cieľovú skupinu,
 • Doterajšie kultúrne/umelecké aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu,
 • Rozpočet projektu,
 • Kvalita realizačného plánu.

Program 2 (dotácia)

 • Umelecký/kultúrny prínos a potenciál projektu,
 • Prínos projektu pre cieľovú skupinu,
 • Doterajšie umelecké/kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu,
 • Rozpočet projektu,
 • Kvalita realizačného plánu.

Program 3 (dotácia)

 • Výskumný/vzdelávací prínos a potenciál projektu,
 • Prínos projektu pre cieľovú skupinu,
 • Doterajšie výskumné/vzdelávacie aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu,
 • Rozpočet projektu,
 • Kvalita realizačného plánu.

Program 4 (dotácia)

 • Kultúrny prínos a potenciál projektu,
 • Prínos projektu pre cieľovú skupinu,
 • Doterajšie kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu,
 • Rozpočet projektu,
 • Kvalita realizačného plánu.

Program 5 (dotácia)

 • Kultúrny prínos a potenciál projektu,
 • Prínos projektu pre cieľovú skupinu,
 • Doterajšie kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu,
 • Rozpočet projektu,
 • Kvalita realizačného plánu.

Program 1 (štipendium) – okrem Podprogramu 1.6.3

 • Umelecký prínos a potenciál projektu,
 • Prínos projektu pre cieľovú skupinu,
 • Doterajšie umelecké aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu,
 • Kalkulácia nákladov,
 • Kvalita realizačného plánu.

Podprogram 1.6.3 (štipendium)

 • Kreatívny prínos a potenciál projektu,
 • Technologický parametre projektu,
 • Prínos projektu pre cieľovú skupinu,
 • Kvalita realizačného plánu,
 • Kalkulácia nákladov.

Program 3 (štipendium)

 • Výskumný/vzdelávací prínos a potenciál projektu,
 • Prínos projektu pre cieľovú skupinu,
 • Doterajšie výskumné/vzdelávacie aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu,
 • Kalkulácia nákladov,
 • Kvalita realizačného plánu.

 

8. Oznámenie výsledkov hodnotenia

Na základe hodnotenia a odporúčania odbornej komisie rozhodne riaditeľ o poskytnutí dotácie do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti (termín určený fondom vo výzve na predkladanie žiadostí ako termín uzávierky na predkladanie žiadostí). Žiadatelia budú o rozhodnutí riaditeľa informovaní písomne alebo elektronicky, proti rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Výsledky o (ne)podporení žiadostí v rámci všetkých programov a výziev sú zverejnené na webovom sídle v časti ZOZNAM PROJEKTOV.

 

Ak bol Váš projekt podporený, riaďte sa, prosím, krokmi uvedenými v časti ODPORÚČANIA PRE PRIJÍMATEĽA.